Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Ñïàñûëê³ íà ñïàìïàâàííå áå ëàðóñê³õ ëåêñ³êàãðàô³÷íûõ ïðàö à¢

Expand Messages
 • pan_sudzilouski
  ... ����� ��� ������ ����?
  Message 1 of 3 , Jan 11, 2007
  • 0 Attachment
   --- In movaznaustva@yahoogroups.com,
   "pan_sudzilouski" <pan_sudzilouski@...> wrote:
   >
   > Áóäó âåëüì³ ¢äçÿ÷íû òàê³ì.
   >
   Íÿ¢æî òóò àí³êîãà íÿìà?
  • miram167
   ... Jos c . A szto za pracy szukajucca? Slouniki? Zazirnicie piersz siudy: http://groups.yahoo.com/group/movaznaustva/files , tut sioje- toje lazhyc . -- SY,
   Message 2 of 3 , Jan 11, 2007
   • 0 Attachment
    --- In movaznaustva@yahoogroups.com,
    "pan_sudzilouski" <pan_sudzilouski@...> wrote:
    >
    > --- In movaznaustva@yahoogroups.com,
    > "pan_sudzilouski" <pan_sudzilouski@> wrote:
    > >
    > > Áóäó âåëüì³ ¢äçÿ÷íû òàê³ì.
    > >
    > Íÿ¢æî òóò àí³êîãà íÿìà?

    Jos'c'. A szto za pracy szukajucca? Slouniki? Zazirnicie piersz
    siudy: http://groups.yahoo.com/group/movaznaustva/files , tut sioje-
    toje lazhyc'.

    --
    SY,
    miram
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.