Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TALK: NPMMvYa, 23.03.2013, P. M. Arkadiev

Expand Messages
 • M. R. Pentus
  Sm. nizhe transliteraciyu. Продолжает работу семинар Некоторые применения математических
  Message 1 of 1 , Mar 3, 2013
   Sm. nizhe transliteraciyu.

   Продолжает работу семинар
   "Некоторые применения математических методов в языкознании"
   под руководством М. Р. Пентуса, П. М. Аркадьева и В. А. Успенского.
   Занятия семинара проходят по субботам с 10:50 до 12:20
   на филологическом факультете МГУ.

   ВНИМАНИЕ! В МГУ ДЕЙСТВУЕТ ЖЁСТКАЯ ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА.
   Если у вас нет пропуска МГУ, пришлите до 12:00 среды (20 марта)
   на адрес семинара НПММвЯ (mpentus@...) свои фамилию, имя и
   отчество (полностью) и на всякий случай электронный адрес.
   Мы передадим список в охрану МГУ, и в субботу он будет
   у охранников 1-го гуманитарного корпуса (у обоих входов).
   Приходите с паспортом хотя бы за 20 минут до начала семинара
   и скажите охранникам, что ваше имя есть в заявке
   от механико-математического факультета (для спецсеминара
   "Некоторые применения математических методов в языкознании").


   На 178-м занятии семинара, 23 марта 2013 г., в 10:50 в ауд. 956
   выступит Пётр Михайлович Аркадьев
   (Институт славяноведения РАН/РГГУ/МГГУ) с докладом
   «Квантитативная ареальная типология префиксальной перфективации».

   Выражение перфективного аспекта с помощью глагольных префиксов
   (превербов) является характерной чертой целого ряда языков
   Восточной Европы: славянских, балтийских, идиша, венгерского,
   осетинского и картвельских. В докладе сходства и различия
   глагольных систем этих языков анализируются в помощью
   количественных методов, основанных на анализе дискретных значений
   ряда морфологических и функциональных признаков. Эти методы включают
   (1) картографирование изоплет, т.е. числа признаков,
   которые данный язык разделяет с выбранным эталоном;
   (2) построение филогенетических сетей по методу NeighborNet,
   моделирующих «расстояние» между глагольными системами;
   (3) вычисление коэффициента сходства между глагольными системами
   на основании доли общих значений изучаемых признаков.
   Указанные методы дополняют друг друга и позволяют верифицировать
   гипотезы о связи сходств и различий между системами
   префиксального перфектива и такими факторами, как генетическое
   родство и языковые контакты.

   ------------------------------

   Prodolzhaet rabotu seminar
   "Nekotorye primeneniya matematicheskih metodov v yazykoznanii"
   pod rukovodstvom M. R. Pentusa, P. M. Arkadieva i V. A. Uspenskogo.
   Zanyatiya seminara prohodyat po subbotam s 10:50 do 12:20
   na filologicheskom fakul'tete MGU.

   VNIMANIE! V MGU DEJSTVUET ZHYOSTKAYA PROPUSKNAYA SISTEMA.
   Esli u vas net propuska MGU, prishlite do 12:00 sredy (20 marta)
   na adres seminara NPMMvYA (mpentus@...) svoi familiyu, imya i
   otchestvo (polnost'yu) i na vsyakij sluchaj `elektronnyj adres.
   My peredadim spisok v ohranu MGU, i v subbotu on budet
   u ohrannikov 1-go gumanitarnogo korpusa (u oboih vhodov).
   Prihodite s pasportom hotya by za 20 minut do nachala seminara
   i skazhite ohrannikam, chto vashe imya est' v zayavke
   ot mehaniko-matematicheskogo fakul'teta (dlya specseminara
   "Nekotorye primeneniya matematicheskih metodov v yazykoznanii").


   Na 178-m zanyatii seminara, 23 marta 2013 g., v 10:50 v aud. 956
   vystupit Pyotr Mihajlovich Arkadiev
   (Institut slavyanovedeniya RAN/RGGU/MGGU) s dokladom
   "Kvantitativnaya areal'naya tipologiya prefiksal'noj perfektivacii".

   Vyrazhenie perfektivnogo aspekta s pomoshch'yu glagol'nyh prefiksov
   (preverbov) yavlyaetsya harakternoj chertoj celogo ryada yazykov
   Vostochnoj Evropy: slavyanskih, baltijskih, idisha, vengerskogo,
   osetinskogo i kartvel'skih. V doklade skhodstva i razlichiya
   glagol'nyh sistem `etih yazykov analiziruyutsya v pomoshch'yu
   kolichestvennyh metodov, osnovannyh na analize diskretnyh znachenij
   ryada morfologicheskih i funkcional'nyh priznakov. `Eti metody vklyuchayut
   (1) kartografirovanie izoplet, t.e. chisla priznakov,
   kotorye dannyj yazyk razdelyaet s vybrannym `etalonom;
   (2) postroenie filogeneticheskih setej po metodu NeighborNet,
   modeliruyushchih "rasstoyanie" mezhdu glagol'nymi sistemami;
   (3) vychislenie ko`efficienta skhodstva mezhdu glagol'nymi sistemami
   na osnovanii doli obshchih znachenij izuchaemyh priznakov.
   Ukazannye metody dopolnyayut drug druga i pozvolyayut verificirovat'
   gipotezy o svyazi skhodstv i razlichij mezhdu sistemami
   prefiksal'nogo perfektiva i takimi faktorami, kak geneticheskoe
   rodstvo i yazykovye kontakty.

   ------------------------------
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.