Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[conf] Moscow Syntax and Semantics, October 9-11, 2009, Moscow

Expand Messages
 • natasha korotkova
  Sm. nizhe transliteraciju. *** Московская конференция по ситаксису и семантике (МОСС) 9-11 октября 2009
  Message 1 of 2 , May 11, 2009
   Sm. nizhe transliteraciju.

   ***

   ���������� ����������� �� ��������� � ��������� (����)
   9-11 ������� 2009 ����, �������� �������� ����� ���, ������

   ���� �����������: http://web.mit.edu/yanovich/www/moss/

   ������ ���������� ����������� �� ���������� � ��������� (����) - �������
   ���� �����������, ����������� ����� � ������, �������� �� ����������
   ��������� (����) � "�������������� ��������". ���� ���� - ���������� �����,
   ���������� � ������ ��������� �������� � ������������ ���������� ���������
   �����������. ������� ������������� �������� ��������������.

   ����������� ����� �������� �� ���� ������: (���������������) ��������������
   ������, (���������������) ������������� ������, � ����� ����������� ������,
   ����������� ���������� � ��������� ��������������.

   �������������� ����� �� ���������� �����-���� ����� �������������
   ������������ ��� ���������� �����. ����������� ������� � ������ �����
   ������, ��� ������������� ���������������, ��� � ���������-��������.

   ������������� ����� ����� �� ���������� �����-���� ������������ �������� ��
   ����� ���������� ����������, � �� ����� ���� ����� ������� �� ����������
   ��������� � ���������� ����������, �������� ���, � ������� ���������
   �������� �������������� ��������� � �����������.

   ����������� ������ �� �������������� �������� ���������� �������������� ��
   ��������� ��������, ������������ ���� �����. � ��������� ����� � ����
   ������� ��� ������ ������������ ��������, ������ ��-�������� ���� �����
   ������������, � �������������� ����� ��������������� ���������� � ���������
   ������, ��� �������� ��.

   ������������ ����������:

   ������� ���������, ������������� �����������
   ������ �����, �������������� �����������
   ������ ���������� ���������, ��� ��. ����������

   ��� �������� ������� � ����������� ���������� �������� ������ ������� ��
   ������ moss.conf [at] gmail.com <moss@...>. ��������� ������ �����
   �������, ���� ����� ������������, � ����� �������������� ������� �
   �����������. ������ ������ ���� ����������, � ������ ������ ����������
   ������� ���, �������, �������� �������, ����� ����� / ������. ������� �
   ��������� �������� � ��������� ����������� ����� ����������� ���������������
   ��������� �� ��������� ����������� ���������� ��������������
   ������� ����������� ���������.

   ������� ���� ����������� - ����������; ������ ������� ��������� � �� �������
   �����.

   ������ �������: PDF, RTF ��� TXT, ����� �� ����� ���� ������� �� �����,
   ������� � ����������, ���� 2.5 ��, ��������� ��������, ����������� �����

   ��������� �������: 20 ����� �� ������ + 10 ����� �� ������� � ����������

   ��������� ���� ������ �������: 20 ���� 2009 ����
   ������, �������� ������� ���������� �����, ��������������� �� �����.

   ���������� �������������� ������� ����� �������� ������� �� ������� 15 ����
   2009 ����.

   �� ������� ��������� �������� � ������� 20 ����.

   ����������:

   �.�. ����������, ���������� ��������������� ������������ �����������
   �.�. ���������, ���������� ��������������� ������������ ����������� & ABBYY
   �.�. �������, �������� �������� ����� ���
   �.�. ����������, ABBYY
   �.�. ������, �������������� ��������������� �����������

   ***

   Moskovskaja konferencija po sitaksisu i semantike (MOSS)
   9-11 oktjabrja 2009 goda, Institut russkogo jazyka RAN, Moskva

   Sajt konferencii: http://web.mit.edu/yanovich/www/moss/

   Pervaja Moskovskaja konferencija po sintaksisu i semantike (MOSS) - potomok
   dvux konferencij, proxodivshix ranee v Moskve, workshopa po formal'noj
   semantike (FSIM) i "Sintaksicheskix struktur". Cel' MOSS - ob'edinit'
   ljudej, rabotajuschix v ramkax razlichnyx podxodov i zanimajuschi�sja
   razlichnymi oblastjami lingvistiki. Molodye issledovateli osobenno
   privetstvujutsja.

   Konferencija budet sostojat' iz trjox chastej: (preimuschestvenno)
   sintaksicheskoj sekcii, (preimuschestvenno) semanticheskoj sekcii, a takzhe
   special'noj sekcii, posvjaschjonnoj sintaksisu i semantike prilagatel'nyx.

   Sintaksicheskaja chast' ne ogranichena kakim-libo odnim teoreticheskim
   napravleniem ili konkretnoj temoj. Prinimajutsja doklady v ramkax ljubyx
   teorij, kak tipologicheski orientirovannye, tak i konkretno-jazykovye.

   Semanticheskaja chast' takzhe ne ogranichena kakim-libo opredeljonnym
   vzgljadom na obschee ustrojstvo grammatiki, i my budem rady ljubym rabotam
   po formal'noj semantike i formal'noj pragmatike, osobenno tem, v kotoryx
   udeljaetsja vnimanie vzaimodejstviju semantiki s sintaksisom.

   Special'naja sekcija po prilagatel'nym prizvana ob'edinit' issledovatelej iz
   razlichnyx oblastej, zanimajuschixsja etoj temoj. V poslednee vremja v etoj
   oblasti byl sdelan znachitel'nyj progress, odnako po-prezhnemu jest' mnogo
   neizuchennogo, a vzaimodejstvija mezhdu issledovateljami sintaksisa i
   semantiki men'she, chem xotelos' by.

   Priglashjonnye dokladchiki:

   Artemis Alexiadu, Shtuttgartskij universitet
   Rajesh Bhatt, Massachusetskij universitet
   Sergej Georgievich Tatevosov, MGU im. Lomonosova

   Dlja prinjatija uchastija v konferencii neobxodimo prislat' tezisy doklada
   po adresu
   moss.conf [at] gmail.com. Dopustima podacha odnix tezisov, esli avtor
   edinstvennyj, i odnix dopolnitel'nyx tezisov v soavtorstve. Tezisy dolzhny
   byt' anonimnymi, v tekste pis'ma neobxodimo ukazat' imja, familiju, nazvanie
   doklada, mesto uchjoby / raboty. Reshenija o vkljuchenii dokladov v
   programmu konferencii budut prinimat'sja organizacionnym komitetom na
   osnovanii rezul'tatov anonimnogo recenzirovanija tezisov nezavisimoj
   komissiej.

   Rabochij jazyk konferencii - anglijskij; podacha tezisov razreshena i na
   russkom jazyke.

   Format tezisov: PDF, RTF ili TXT, ob'jom ne bolee dvux stranic na tekst,
   primery i literaturu, polja 2.5 sm, odinarnyj interval, dvenadcatyj kegl'

   Reglament doklada: 20 minut na doklad + 10 minut na voprosy i obsuzhdenie

   Poslednij srok podachi tezisov: 20 ijunja 2009 goda
   Tezisy, podannye pozdnee ukazannogo sroka, rassmatrivat'sja ne budut.

   Rezul'taty recenzirovanija tezisov budut soobscheny avtoram ne pozdnee 15
   ijulja 2009 goda.

   Za uchastie vzimaetsja orgvznos v razmere 20 evro.

   Orgkomitet:

   V.I. Kimmelman, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet
   N.A. Korotkova, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet & ABBYY
   A.B. Letuchiy, Institut russkogo jazyka RAN
   A.G. Pazelskaya, ABBYY
   I.S. Yanovich, Massachusetskij texnologicheskij universitet


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Igor Yanovich
   Дорогие коллеги, Напоминаем, что 20 июня (следующая суббота) - последний срок подачи
   Message 2 of 2 , Jun 13, 2009
    Дорогие коллеги, Напоминаем, что 20 июня (следующая суббота) - последний срок подачи тезисов на Московскую конференцию по синтаксису и семантике (МОСС), проводящуюся 9-11 октября этого года. Информационное письмо о конференции скопировано ниже. Сайт конференции можно найти по адресу http://web.mit.edu/yanovich/www/moss/ > Московская конференция по синтаксису и семантике (МОСС) > 9-11 октября 2009 года, Институт русского языка РАН, Москва > > Сайт конференции: http://web.mit.edu/yanovich/www/moss/ > > Первая Московская конференция по синтаксису и семантике (МОСС) - потомок > двух конференций, проходивших ранее в Москве, воркшопа по формальной > семантике ("СИМ) и "Синтаксических структур". Цель МОСС - объединить людей, > работающих в рамках различных подходов и занимающихся различными областями > лингвистики. Молодые исследователи особенно приветствуются. > > Конференция будет состоять из трёх частей: (преимущественно) синтаксической > секции, (преимущественно) семантической секции, а также специальной секции, > посвящённой синтаксису и семантике прилагательных. > > Синтаксическая часть не ограничена каким-либо одним теоретическим > направлением или конкретной темой. Принимаются доклады в рамках любых > теорий, как типологически ориентированные, так и конкретно-языковые. > > Семантическая часть также не ограничена каким-либо определённым взглядом на > общее устройство грамматики, и мы будем рады любым работам по формальной > семантике и формальной прагматике, особенно тем, в которых уделяется > внимание взаимодействию семантики с синтаксисом. > > Специальная секция по прилагательным призвана объединить исследователей из > различных областей, занимающихся этой темой. В последнее время в этой > области был сделан значительный прогресс, однако по-прежнему есть много > неизученного, а взаимодействия между исследователями синтаксиса и семантики > меньше, чем хотелось бы. > > Приглашённые докладчики: > > Артемис Алексиаду, Штуттгартский университет > Раджеш Бхатт, Массачусетский университет > Сергей Георгиевич Татевосов, МГ" им. Ломоносова > > Для принятия участия в конференции необходимо прислать тезисы доклада по > адресу moss.conf [at] gmail.com <moss@...>. Допустима подача одних > тезисов, если автор единственный, и одних дополнительных тезисов в > соавторстве. Тезисы должны быть анонимными, в тексте письма необходимо > указать имя, фамилию, название доклада, место учёбы / работы. Решения о > включении докладов в программу конференции будут приниматься организационным > комитетом на основании результатов анонимного рецензирования > тезисов независимой комиссией. > > Рабочий язык конференции - английский; подача тезисов разрешена и на русском > языке. > > "ормат тезисов: PDF, RTF или TXT, объём не более двух страниц на текст, > примеры и литературу, поля 2.5 см, одинарный интервал, двенадцатый кегль > > Регламент доклада: 20 минут на доклад + 10 минут на вопросы и обсуждение > > Последний срок подачи тезисов: 20 июня 2009 года > Тезисы, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. > > Результаты рецензирования тезисов будут сообщены авторам не позднее 15 июля > 2009 года. > > За участие взимается оргвзнос в размере 20 евро. > > Оргкомитет: > > В.И. Киммельман, Российский государственный гуманитарный университет > Н.А. Короткова, Российский государственный гуманитарный университет & ABBYY > А.Б. Летучий, Институт русского языка РАН > А.Г. Пазельская, ABBYY > И.С. Янович, Массачусетский технологический университет > > *** > > Moskovskaja konferencija po sitaksisu i semantike (MOSS) > 9-11 oktjabrja 2009 goda, Institut russkogo jazyka RAN, Moskva > > Sajt konferencii: http://web.mit.edu/yanovich/www/moss/ > > Pervaja Moskovskaja konferencija po sintaksisu i semantike (MOSS) - potomok > dvux konferencij, proxodivshix ranee v Moskve, workshopa po formal'noj > semantike (FSIM) i "Sintaksicheskix struktur". Cel' MOSS - ob'edinit' > ljudej, rabotajuschix v ramkax razlichnyx podxodov i zanimajuschiхsja > razlichnymi oblastjami lingvistiki. Molodye issledovateli osobenno > privetstvujutsja. > > Konferencija budet sostojat' iz trjox chastej: (preimuschestvenno) > sintaksicheskoj sekcii, (preimuschestvenno) semanticheskoj sekcii, a takzhe > special'noj sekcii, posvjaschjonnoj sintaksisu i semantike prilagatel'nyx. > > Sintaksicheskaja chast' ne ogranichena kakim-libo odnim teoreticheskim > napravleniem ili konkretnoj temoj. Prinimajutsja doklady v ramkax ljubyx > teorij, kak tipologicheski orientirovannye, tak i konkretno-jazykovye. > > Semanticheskaja chast' takzhe ne ogranichena kakim-libo opredeljonnym > vzgljadom na obschee ustrojstvo grammatiki, i my budem rady ljubym rabotam > po formal'noj semantike i formal'noj pragmatike, osobenno tem, v kotoryx > udeljaetsja vnimanie vzaimodejstviju semantiki s sintaksisom. > > Special'naja sekcija po prilagatel'nym prizvana ob'edinit' issledovatelej iz > razlichnyx oblastej, zanimajuschixsja etoj temoj. V poslednee vremja v etoj > oblasti byl sdelan znachitel'nyj progress, odnako po-prezhnemu jest' mnogo > neizuchennogo, a vzaimodejstvija mezhdu issledovateljami sintaksisa i > semantiki men'she, chem xotelos' by. > > Priglashjonnye dokladchiki: > > Artemis Alexiadu, Shtuttgartskij universitet > Rajesh Bhatt, Massachusetskij universitet > Sergej Georgievich Tatevosov, MGU im. Lomonosova > > Dlja prinjatija uchastija v konferencii neobxodimo prislat' tezisy doklada > po adresu > moss.conf [at] gmail.com. Dopustima podacha odnix tezisov, esli avtor > edinstvennyj, i odnix dopolnitel'nyx tezisov v soavtorstve. Tezisy dolzhny > byt' anonimnymi, v tekste pis'ma neobxodimo ukazat' imja, familiju, nazvanie > doklada, mesto uchjoby / raboty. Reshenija o vkljuchenii dokladov v > programmu konferencii budut prinimat'sja organizacionnym komitetom na > osnovanii rezul'tatov anonimnogo recenzirovanija tezisov nezavisimoj > komissiej. > > Rabochij jazyk konferencii - anglijskij; podacha tezisov razreshena i na > russkom jazyke. > > Format tezisov: PDF, RTF ili TXT, ob'jom ne bolee dvux stranic na tekst, > primery i literaturu, polja 2.5 sm, odinarnyj interval, dvenadcatyj kegl' > > Reglament doklada: 20 minut na doklad + 10 minut na voprosy i obsuzhdenie > > Poslednij srok podachi tezisov: 20 ijunja 2009 goda > Tezisy, podannye pozdnee ukazannogo sroka, rassmatrivat'sja ne budut. > > Rezul'taty recenzirovanija tezisov budut soobscheny avtoram ne pozdnee 15 > ijulja 2009 goda. > > Za uchastie vzimaetsja orgvznos v razmere 20 evro. > > Orgkomitet: > > V.I. Kimmelman, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet > N.A. Korotkova, Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet & ABBYY > A.B. Letuchiy, Institut russkogo jazyka RAN > A.G. Pazelskaya, ABBYY > I.S. Yanovich, Massachusetskij texnologicheskij universitet
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.