Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Hubad sa "Desiderata"

Expand Messages
 • jaguar743
  Mga Butang Kalab-oton Hubad sa balak Desiderata ngadto Binisaya ni Omar Khalid Padayon sa panaw bisan pa sa kaalingisig ug katulin sa panahon. ug hinumdomi
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2007
  • 0 Attachment
   Mga Butang Kalab-oton
   Hubad sa balak "Desiderata" ngadto Binisaya
   ni Omar Khalid

   Padayon sa panaw bisan pa sa kaalingisig ug katulin sa panahon.
   ug hinumdomi unsa ang kalinaw diha sa kahilom.
   Kutob sa mahimo away pagtalaw.
   Magmabination ka sa tanang tawo.
   Isulti ang imong mga kamatuoran sa tumang katataw ug kamainampingon,
   ug manalinghog ka sa uban;
   kay bisan ang mga sa kabos sa kaalam,
   may kaugalingong mga kasugiran.
   Likay sa mga huwabon ug mapahitas-ong tawo
   kay sila makasamad sa kalag.
   Kon itandi mo ang kaugalingon sa uban,
   makawang ka lang ug masakitan,
   kay sa tanang higayon may labaw ug may ubos kanimo.
   Magmatagbawon ka sa imong kalamposan ingon man sa imong mga laraw.
   Tutoki ang kaugalingong mga tinguha, hinunoa, magmaaghop;
   usa kini ka tinuod nga bahandi sa mausabong dagan sa panahon.
   Pagmatngon diha sa mga kalihokan;
   kay ang kalibotan puno sa lingla.
   Dili unta makapabuta kanimo kon unsa mang birtud nga imong nahuptan;
   daghang tawo ang naninguha sa taas nga kahibalo;
   ug sa bisan diin, ang kinabuhi puno sa pagpakabayani.
   Magmatinud-anon sa kaugalingon.
   Labaw sa tanan, ayaw pagsalig sa pagbati,
   kun sa kamadali-dalion sa gugma.
   Kay atubangan sa tanang mga kapuol ug kahaw-ang,
   malawos kini sama sa sagbot.
   Kalawata sa kamapaubsanon ang tambag sa katuigan,
   ug hinay-hinayng isalikway ang mga butang sa kabatan-on.
   Amumaha ang kalig-on sa espiritu kay kini ang malig-ong taming sa
   kapakyasan.
   Apan ayaw linglaha ang imong kaugalingon sa dulom nga mga paghanduraw.
   Daghang kalisang nga nahimugso sa atong kalapoy ug pag-inusara.
   Luyo sa bug-os nga disiplina,
   magmatinud-anon ka sa kaugalingon.
   Anak ka sa kaliyongan,
   Sama sa kakahoyan, sa kabituonan;
   may katungod ka usab nga manikaysikay dinhi.
   Tataw man kun dili kanimo,
   walay duda nga ang kaliyongan naningkamot gayod pagpangga kanimo.
   Busa pagmalinawon uban sa imong Diyos
   bisan unsa pa may panabot mo Kaniya,
   o unsay may imong mga siningtan ug pangandoy,
   sa alingasa ug makalibog nga kinabuhi, pagmalinawon sa imong kalag.
   Bisan pa sa tanang pagpakaaron- ingnon, pagkamalipaton,
   ug basag nga mga damgo,
   sa gihapon matahom kining kalibotan.
   Pagbalon og pahiyom.
   Ug paningkamot nga magmalipayon.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.