Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
389
הרצאה - חקר המאדים ; דרושים סטודנטים ל הרצאה ביום חמישי - "חקר המאדים, עבר הווה ועתיד", 13.1 ההרצאה תינתן על-ידי תומס גודמן,
Maslul
Jan 9, 2005
#389
 
388
New Maslul Website; Astronomy Convention; Columbia Accident Lecture äàúø äçãù ùì îñìåì òìä ìøùú àðå ùîçéí ìäöéâ áôðéëí àú äàúø äçãù ùì îñìåì ùäåù÷ ìàçø
Maslul
Dec 8, 2004
#388
 
387
Space Convention in 5 days! ; Elections update ëðñ äçìì äéùøàìé äøáéòé, éåí ùìéùé ä÷øåá, 7.12 àðå ùîçéí ìäæîéðëí ìëðñ äçìì äùðúé. äëðñ
Maslul
Dec 2, 2004
#387
 
Fetching Sponsored Content...
386
Tel-Aviv lecture: Space Tourism; Spacecon flyer äøöàä áúì-àáéá: úééøåú çìì åôøñ äà÷ñ, 17.11 äøöàä úòñå÷ áúçøåú äxprize áä æëä áçåãù ùòáø öååú
Maslul
Nov 14, 2004
#386
 
385
Elections for 2005 Maslul vaad ... This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program. áçéøåú ìåòã îñìåì 2005. áîäìê ëðñ äçìì äéùøàìé
  maslul@...
  Nov 1, 2004
  #385
  This message has attachments
  384
  4th Israeli Space Convention; Maslul Vaad Meeting òìä ìøùú àúø ëðñ äçìì äéùøàìé äøáéòé! äëðñ äùðä, éú÷ééí á 7.12, áîäìê çðåëä, áèëðéåï. äëðñ
  Daniel (Maslul)
  Sep 24, 2004
  #384
   
  383
  Maslul Education Program; Lecture in Sukot and a Happy new year -Daniel www.maslul.org __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best
  Daniel (Maslul)
  Sep 16, 2004
  #383
   
  382
  Site update; Next semester activities; Call for help to Icon äâéìéåï äùéùé ùì îòáø ìàåô÷ òìä ìàúø îñìåì îäéåí ðéúï ìäåøéã àú äâéìéåï
  Daniel (Maslul)
  Sep 1, 2004
  #382
   
  381
  Daniel (Maslul)
  Jul 14, 2004
  #381
   
  379
  Observation of the Venus transit îòáø (èøðæéè) ùì ðåâä òì-ôðé äùîù áéåí ùìéùé ä÷øåá, äùîéðé ìéåðé, éúáöò îòáø ùì ðåâä
  Daniel (Maslul)
  Jun 5, 2004
  #379
   
  378
  Beyond ofeq volume six in print; Lecture in haifa - stratospheric a äâéìéåï äùéùé ùì "îòáø ìàåô÷" ááéú-ãôåñ äîâæéï ðëðñ áùáåò ùòáø ìáéú-ãôåñ åéùìç ìçáøéí
  Daniel (Maslul)
  May 27, 2004
  #378
   
  377
  International Convention; Lectures in Beer-sheva, Tel-aviv and Haifa ðôúçä ääøùîä ì÷åðâøñ ãåø äçìì ÷åðâøñ ãåø äçìì îàåøâï àçú ìùðä òì-éãé îåòöú ãåø äçìì,
  Daniel (Maslul)
  May 17, 2004
  #377
   
  376
  Upcoming Lectures in Haifa and Tel-aviv ìäéåú àñèøåðàåè - äøöàä áçéôä, 9.5 ëéöã îúàîðéí äàñèøåðàåèéí? ëéöã îúøâìéí ìçééí áçìì?
  Daniel (Maslul)
  May 6, 2004
  #376
   
  375
  Lunar Eclipse; Work for Students; Tour update; Lectures úöôéú åäøöàä òì ìé÷åé äéøç áçéôä, 5.4 äàéøåò îú÷ééí áîåæéàåï äìàåîé ìîãò áçéôä áùéúåó òí
  Daniel (Maslul)
  Apr 30, 2004
  #375
   
  Fetching Sponsored Content...
  374
  "Beyond Ofeq" update òéãëåï äâéìéåï äùéùé ùì "îòáø ìàåô÷" äâéìéåï äùéùé ëøâò ðîöà áùìáéí äñåôééí, ëàùø äåà
  Daniel (Maslul)
  Apr 26, 2004
  #374
   
  373
  Correction to last email (tour registeration email) For some strange reason no email appeared for tour registeration so here it is : syinonya@... -Daniel www.maslul.org ... Do you Yahoo!? Yahoo!
  Daniel (Maslul)
  Apr 18, 2004
  #373
   
  372
  Tour to MABAT; Vaad Protocol; Lectures ñéåø ìîôòì îáú, úòùééä àååéøéú îôòì îáú äåà îôòì äìååééðéí ùì úòùééä àååéøéú åäåà àçøàé
  Daniel (Maslul)
  Apr 18, 2004
  #372
   
  371
  Lecture update ãçéä áäøöàä ùì öååú ä xprize ìöòøðå ääøöàä ðãçúä ìàçø ôñç, äúàøéê äçãù éåëøæ á÷øåá. äøöàä
  Daniel (Maslul)
  Mar 28, 2004
  #371
   
  370
  Lectures in Haifa and Tel-aviv; volunteers need for Fantasy-con äøöàä áúì-àáéá: öååú äXprize, éåí ùìéùé ääøöàä îàåøâðú òì-éãé îñìåì, åúú÷ééí áàåðéáøñéèú
  Daniel (Maslul)
  Mar 26, 2004
  #370
   
  369
  Space Encyclopedia opens; Lecture in Beer-sheva; Meeting in haifa; àúø àðöé÷ìåôãéú äçìì äòáøéú ðôúç ìàçø òáåãä øáä, àúø àðöé÷ìåôãéú äçìì äòáøéú òìä
  Daniel (Maslul)
  Mar 18, 2004
  #369
   
  368
  Lectures in Haifa and Beer-sheva; International Physics Students co äøöàä áçéôä - àúâøéí òúéãééí áîñò àì äçìì ääøöàä úñ÷åø àú äòáø åäòúéã ùì ç÷ø äçìì áðåùà
  Daniel (Maslul)
  Mar 12, 2004
  #368
   
  367
  5th volume of "Beyond Ofeq" online; Rocketry Event; Lectures update äâéìéåï äçîéùé ùì "îòáø ìàåô÷" òìä ìøùú îäéåí úåëìå ìîöåà áàúø ùìðå àú äâéìéåï äçîéùé ùì
  Daniel (Maslul)
  Feb 26, 2004
  #367
   
  366
  Vaad meeting protocol; New photos; Biaf vol. 93 ôøåèå÷åì éùéáú åòã éðåàø äôøåèå÷ì ùì éùéáú äåòã ùðòøëä áéðåàø äåòìä ìàúø îñìåì äåòìå
  Daniel (Maslul)
  Feb 17, 2004
  #366
   
  365
  Ilan Ramon Memorial event; Discounts on space books; Wanted: Treasu òøá æéëøåï ìàéìï øîåï áéåí øàùåï ä÷øåá, 1.2 ìôáøåàø, ðòøåê áèëðéåï òøá æéëøåï ìàéìï øîåï
  Daniel (Maslul)
  Jan 28, 2004
  #365
   
  364
  Ilan Ramon memorial; Beyond ofeq 5 shipped; Scientific American sub ðùìç äâéìéåï äçîéùé ùì îòáø ìàåô÷ äùáåò ñééîðå ìùìåç àú äâéìéåï äçîéùé ìëì äçáøéí
  Daniel (Maslul)
  Jan 14, 2004
  #364
   
  363
  BeyondOfeq Vol. 5 ; Lectures in Haifa and Tel-Aviv; The hebrew spac äâéìéåï äçîéùé ùì "îòáø ìàåô÷" ééùìç á÷øåá àðå ùîçéí ìáùø ùäâéìéåï äçîéùé ééùìç áîäìê
  Daniel (Maslul)
  Jan 1, 2004
  #363
   
  Fetching Sponsored Content...
  362
  Haifa Movie delay; 2004 membership renewal; Member cards ãçééä áñøè "Nova: To the Moon" äñøè éå÷øï áéåí ùìéùé, äùìåùéí ìãöîáø, áùòä 18:30 áàåãéèåøéåí
  Daniel (Maslul)
  Dec 26, 2003
  #362
   
  361
  Correction of date and another lecture in tel-aviv Correction The Date of the astronomy convention is the 26th of December which is ten days from now. It is not the 16th of december as was published by mistake
  MASLUL
  Dec 16, 2003
  #361
   
  360
  A Lecture and Movie in haifa; Convention in Tel-aviv; Jerusalem cel ä÷øðú ñøè áçéôä - ëéáåù äéøç áéåí øàùåï, ä 28 ìãöîáø áùòä 18:30 ð÷øéï ñøè àåãåú ëéáåù
  MASLUL
  Dec 16, 2003
  #360
   
  View First Topic Go to View Last Topic
  Loading 1 - 30 of total 389 messages