Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Messages List

389

הרצאה - חקר המאדים ; דרושים סטודנטים ל

הרצאה ביום חמישי - "חקר המאדים, עבר הווה ועתיד", 13.1 ההרצאה תינתן על-ידי תומס גודמן,
Maslul
Jan 9, 2005
#389
 
388

New Maslul Website; Astronomy Convention; Columbia Accident Lecture

äàúø äçãù ùì îñìåì òìä ìøùú àðå ùîçéí ìäöéâ áôðéëí àú äàúø äçãù ùì îñìåì ùäåù÷ ìàçø
Maslul
Dec 8, 2004
#388
 
387

Space Convention in 5 days! ; Elections update

ëðñ äçìì äéùøàìé äøáéòé, éåí ùìéùé ä÷øåá, 7.12 àðå ùîçéí ìäæîéðëí ìëðñ äçìì äùðúé. äëðñ
Maslul
Dec 2, 2004
#387
 
386

Tel-Aviv lecture: Space Tourism; Spacecon flyer

äøöàä áúì-àáéá: úééøåú çìì åôøñ äà÷ñ, 17.11 äøöàä úòñå÷ áúçøåú äxprize áä æëä áçåãù ùòáø öååú
Maslul
Nov 14, 2004
#386
 
385

Elections for 2005 Maslul vaad

... This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program. áçéøåú ìåòã îñìåì 2005. áîäìê ëðñ äçìì äéùøàìé
  maslul@...
  Nov 1, 2004
  #385
  This message has attachments
  384

  4th Israeli Space Convention; Maslul Vaad Meeting

  òìä ìøùú àúø ëðñ äçìì äéùøàìé äøáéòé! äëðñ äùðä, éú÷ééí á 7.12, áîäìê çðåëä, áèëðéåï. äëðñ
  Daniel (Maslul)
  Sep 24, 2004
  #384
   
  383

  Maslul Education Program; Lecture in Sukot and a Happy new year

  -Daniel www.maslul.org __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best
  Daniel (Maslul)
  Sep 16, 2004
  #383
   
  382

  Site update; Next semester activities; Call for help to Icon

  äâéìéåï äùéùé ùì îòáø ìàåô÷ òìä ìàúø îñìåì îäéåí ðéúï ìäåøéã àú äâéìéåï
  Daniel (Maslul)
  Sep 1, 2004
  #382
   
  381
  Daniel (Maslul)
  Jul 14, 2004
  #381
   
  379

  Observation of the Venus transit

  îòáø (èøðæéè) ùì ðåâä òì-ôðé äùîù áéåí ùìéùé ä÷øåá, äùîéðé ìéåðé, éúáöò îòáø ùì ðåâä
  Daniel (Maslul)
  Jun 5, 2004
  #379
   
  378

  Beyond ofeq volume six in print; Lecture in haifa - stratospheric a

  äâéìéåï äùéùé ùì "îòáø ìàåô÷" ááéú-ãôåñ äîâæéï ðëðñ áùáåò ùòáø ìáéú-ãôåñ åéùìç ìçáøéí
  Daniel (Maslul)
  May 27, 2004
  #378
   
  377

  International Convention; Lectures in Beer-sheva, Tel-aviv and Haifa

  ðôúçä ääøùîä ì÷åðâøñ ãåø äçìì ÷åðâøñ ãåø äçìì îàåøâï àçú ìùðä òì-éãé îåòöú ãåø äçìì,
  Daniel (Maslul)
  May 17, 2004
  #377
   
  376

  Upcoming Lectures in Haifa and Tel-aviv

  ìäéåú àñèøåðàåè - äøöàä áçéôä, 9.5 ëéöã îúàîðéí äàñèøåðàåèéí? ëéöã îúøâìéí ìçééí áçìì?
  Daniel (Maslul)
  May 6, 2004
  #376
   
  375

  Lunar Eclipse; Work for Students; Tour update; Lectures

  úöôéú åäøöàä òì ìé÷åé äéøç áçéôä, 5.4 äàéøåò îú÷ééí áîåæéàåï äìàåîé ìîãò áçéôä áùéúåó òí
  Daniel (Maslul)
  Apr 30, 2004
  #375
   
  View First Topic Go to View Last Topic
  Loading 1 - 15 of total 389 messages