Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

kalyha

Expand Messages
 • Takacs Peter
  Egy kis olvasnivaló : Csáth Géza A kályha A diák begyújtott a kályhába. Tüzet fogott a papír, és azután a fa. Néhány perc múlva pedig
  Message 1 of 1 , Aug 30, 2002
  • 0 Attachment
   Egy kis olvasnivaló : Csáth Géza

   A kályha

   A diák begyújtott a kályhába. Tüzet fogott a papír, és
   azután a fa. Néhány perc múlva pedig dübörgött a kis
   vasalkotmány.

   A lángok barátságos, jó tanyának találták sima vasfalait. A
   diák pedig élesztette, becézte a lángokat. Szeneket rakott
   a kályha torkába, s nézte, mint emésztik meg az éhes
   lángnyelvek a nedves, fekete kõdarabokat.

   Lassanként az egész szoba megtelt bizalmas, lusta
   melegséggel, s e kedves, jó melegség kedvéért a diák otthon
   maradt. Egész nap. Ott ült a nagy, zöld bõr karosszékben, a
   kályha mellett, s nézte a sárga, kék, táncoló
   lángnyelveket, a sápadó-piruló parazsat, papírszeletet
   dobott be, és gyönyörködve figyelte, mint hamvad el a
   gyönge jószág a tûz ölelõ karjai között.

   És nézte a lángokat hosszú órákon át. Nagyokat
   gondolkozott, csöndesen mormogva néha. És megfeledkezett az
   egyetemrõl, az utcákról. Még a nagy, fehér fényben úszó
   kávéházakról is, a kék cigarettafüstrõl, amely azokban
   tévetegen imbolyog az asztalok fölött, a fehér és piros
   biliárdgolyókról, amelyek oly simán és halk csattanással
   gurulnak a zöld posztón. Sokszor még ott is evett a kályha
   mellett.

   Nem tudott tõle megválni, mint valami véletlenül föltalált
   jó baráttól.

   Valóban véletlenül történt, hogy a szobát kivette. Sötét
   kis szobának látszott, és tizenöt forintot kértek érte. Már
   el akart menni, amikor a házmesterné rámutatott a kályhára:
   - És milyen finom, jól fûtõ kályhánk van, kérem. Tavaly
   volt itt egy úr, azt mondta, hogy ilyen jó kályhát még nem
   látott. Este befûtünk, még reggel is langyos! Pedig
   vaskályha.

   A diák megnézte a vaskályhát. Nagyon szerette a meleg
   szobát, elõször került Pestre. Kivette a szobát.

   Többször mondogatta is napközben, amikor a kályha már
   munkában állott:
   - Ez biz derék kályha.

   És a kályha még meg is vörösödött a dicsérettõl.

   Késõbb is hû maradt a diák az õ meleg barátjához. Az
   egyetemrõl egyenesen hazasietett, ott olvasott. Közben
   letette a könyvet, s a szemét félig behunyva, szeretettel
   vizsgálta a kályha vasbordáit, és nézte, nézte a kicsiny
   lángokat. Ha almát evett, juttatott belõle barátjának is.
   Rátette a tetejére. A kályha mohón kiszívta belõle a
   nedvet, s hálából jó szagot terjesztett szét a szobában.

   Egy idõben a diák kezdett nem járni rendesen haza. Nem
   törõdött többé annyit a kályhával. S ez méltán búslakodott
   a mellõzésért - nem is melegített úgy, mint azelõtt. Néha
   csak a fenekén pislogott álmosan, kelletlenül a hamvasodó
   parázs. A diák szórakozottan szította ilyenkor föl a tüzet,
   s a lámpavilágnál írt soká. Idõnként fölkelt, nagyokat
   sóhajtott, s le-föl járt a szobában nyugtalanul. A kályha,
   amikor ezt látta, már nem haragudott. Szánni kezdte a
   diákot.

   A fiú végre odaült a kályha mellé. Gyöngéden megsimogatta
   langyos vaslapockáit, kinyitotta az ajtaját, nyilván, hogy
   jól meghallhassa a kályha azt, amit ezután mond.

   Csakugyan beszélni kezdett.
   - Szerelmes vagyok... szerelmes - mondotta rekedten
   suttogva a diák.

   A lángok élénken ugráltak föl, az öreg kályha helyeslõleg
   megroppant, és azután még vígabban dübörgött benne a tûz.

   - A lány, akit szeretek - mondotta tovább lassan a fiú -,
   ez a lány nagyon szép. Az arca fehér, puha, bársonyos, a
   haja fekete, s a szemében olyan tüzek égnek, mint benned.
   Csakhogy még jobban melegítenek, sokkal jobban...

   A kályha irígykedés nélkül hallgatta a diákot, és
   természetesnek találta, hogy a lány szemében a tûz
   fényesebb és melegebb, mint benne.

   A fiú nagyot sóhajtott, fejét a tenyerei közé fogta, s
   irígyen nézte a lángoknak, a színes kis fickóknak táncoló
   vidámságát. Azután tovább suttogott:
   - Szeret-e engem ez a lány, ez a tûzszemû lány, szeret-e,
   szeret-e?

   A kályha nem felelt. A lángnyelvek most mint komor
   kérdõjelek nyúltak fölfelé.

   De a fiú lelke tele volt édes-keserû nagy reménykedésekkel.
   A szeme szinte kigyúlt a kályha izzó fényén, a hajszálai
   ragyogtak, az arca piros lett. Cigarettára gyújtott, és
   reggelig ott maradt hû barátja mellett. Azután, amikor az
   ablak jégvirágai a nap sárga fényében csillogni kezdettek -
   elnyomta az álom.

   A kályha még tovább is ébren maradt, de a lángok mind
   lustábban és lustábban járták benne táncukat, végre õk is
   lefeküdtek a hamvadó parazsak közé.

   A diák délfelé ébredt föl, a kályha fekete torka csúnyán,
   haragosan ásított rá. Nagyot nyújtózott, fölállt, becsapta
   a kályhaajtót, és elment. Csak másnap reggelfelé jött haza.
   Az arca sápadt volt. Minden öröm nélkül üdvözölte öreg
   barátját; s ez most igen rosszul esett a kályhának. De
   amint elnézte a fiút, hogy milyen fáradt és bús szép,
   fiatal arca - megbocsátott neki. Igyekezett kötelességét
   teljesíteni, hogy csak úgy recsegett a nagy erõlködésben.

   A diák megnyomkodta kezével a halántékát, és leült a kályha
   mellé. Fojtott, reszketõ volt a hangja.
   - Nem, nem szeret a lány, a tûzszemû lány, nem engem
   szeret, szegény diákot. Mást, egy urat, egy gazdag urat... -
   A kályha mérgesen ropogott, bizonyosan haragudott a lányra.

   A diák pedig kétségbeesetten tördelte a kezét. Igen, nagyon
   szomorú volt! Azután az ablakhoz szaladt, kinézett az
   éjszakába, meg visszajött, és újra leült.
   - Nem szeret engem a tûzszemû lány, minek akkor nekem
   élni? - mondotta, és elkezdett keservesen zokogni.
   Csuklott, és folytak a könnyei. A kályha tüze pirosra
   festette ezeket a könnyeket, és úgy látszott, mintha vért
   sírt volna a szegény árva diák.

   Keservesen összegörnyedt a széken, és megint csak a
   lángokat nézte, a tûz rejtelmes, fényes, vidám gyermekeit,
   a kályha forró, táncoló lakóit.

   Azután elaludt...

   A lángnyelvek pedig bebújtak a parazsak alá, és nehéz,
   piszkos zöld füstöt küldöttek onnan. A füst szállt,
   gomolygott kifelé. Elöntötte a sötét kis szobát,
   körülölelte a szegény, kínlódó diákot, körülcsókolta a
   cipõit, a ruháját, reácsúszott a mellére, belopódzott a
   szájába, a tüdejébe, és megállította szívének a dobogását.

   Mire az elsõ fénysugár szürke csilláma beért az ablakon, az
   egész kis szoba - amelyben valamikor otthonosan
   terpeszkedett a bizalmas, lusta melegség - halált hozó
   füsttel telt meg.

   A diák hideg testtel ül a széken. Barátja, a kályha is
   kihûlt. S az ablak mögött ködös, fázós téli reggel bámul a
   két jó barátra.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.