Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [LitCanada] Sveiki broliai ir seserys lietuviai! :)

Expand Messages
 • vaidas u
  Visu istorijos skirtingos, kiekvieno unikali- jei nori daugiau apie tai suzinoti, nepatingek paskaityti forumu, paziurek taip pat kanada ir mes puslapi.
  Message 1 of 2 , Aug 15 6:00 AM
   Visu istorijos skirtingos, kiekvieno unikali- jei nori daugiau apie tai suzinoti, nepatingek paskaityti forumu, paziurek taip pat "kanada ir mes" puslapi.

   Vaidas   ________________________________
   From: marius.akstinas <marius.akstinas@...>
   To: lithuaniansincanada@yahoogroups.com
   Sent: Monday, August 1, 2011 9:51:41 AM
   Subject: [LitCanada] Sveiki broliai ir seserys lietuviai! :)


    
   Sveiki broliai ir seserys lietuviai.
   Esu naujai prisiregistravæs Jûsø tinklapio narys. Sunkëjant situacijai ant gimtos Lietuvos þemelës vis pagalvoju ar nevertëtø su visa ðeima emigruoti á Kanadà ir pradëti gyvenimà nuo nulio. Jau esu patyræs karèios emigranto duonos (pusæ metø gyvenau Norvegijoje) todël þinau, kad yra ypatingai sunku ásitvirtinti jeigu kaþkas ið paðalies tau nepadeda. Todël bûtø labai malonu jei paraðytumët kokia buvo Jûsø sëkmës istorija, kaip atvykote ir kaip pavyko ásitvirtinti Kanadoje, kaip gavote darbà (ar patys radot ar padëjo draugai)ir pan. Kaip matau ið komentarø , kad aktyviausi yra Vaidas su Kristina :) bûtø malonu jei pasidalintumët savo patirtimi.
   Su pagarba
   vis dar Lietuvoje gyvenantis lietuvis -Marius
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.