Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Toronte teatro studijos "Zalios lankos premjera"

Expand Messages
 • Mindaugas Navickas
  Prisikėlimo Parapijos Teatro Sudija „Žalios Lankos“ kviečia visus didelius ir mažus į premjerą    „Nauji Karaliaus Drabužiai“ autorė Daiva
  Message 1 of 1 , Nov 3 5:22 PM
  • 0 Attachment
   Prisik�limo Parapijos Teatro Sudija ��alios Lankos�
   kvie�ia visus didelius ir ma�us � premjer�

   ��Nauji Karaliaus Drabu�iai�
   autor� Daiva �epauskait� (pagal H.K.Anderseno pasak�)

   Lapkri�io 16 d. Sekmadien� 4:00 p.p.
   Toronto Prisik�limo Parapijos did�iojoje sal�je
   Gruod�io 06 d. �e�tadien� 4:00 p.p.
   Hamiltone Jaunimo Centre

   Re�isier� � Daiva Botyrien�
   Dailinink� � Akvil� Minkevi�ien�
   Muzika � Valdas Ramanauskas


   Renginio skelbimas - http://www.santaka.ca/zalios_lankos_2008.jpg

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.