Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vankuveris - patogiausias miestas pasaulyje

Expand Messages
 • vvirginijaa
  http://www.delfi.lt/news/economy/realestate/article.php?id=14166573 Patogiausiu gyventi miestu pasaulyje pripažintas Kanados Vankuveris. Prie tokios išvados
  Message 1 of 3 , Aug 25, 2007
   http://www.delfi.lt/news/economy/realestate/article.php?id=14166573

   Patogiausiu gyventi miestu pasaulyje pripaþintas Kanados Vankuveris.
   Prie tokios iðvados priëjo átakingas britø þurnalas "The Economist",
   kasmet ávertinantis 132 pasaulio miestus pagal gyventojø gyvenimo
   kokybæ.

   Vankuveris uþima pirmàsias pozicijas ðiame sàraðe jau penktus metus
   ið eilës. Dar vienas stambus Kanados miestas Torontas ðiais metais
   atsidûrë penktoje vietoje.

   Pasaulio miestai vertinami pagal 40 parametrø, pavyzdþiui,
   nusikalstamumas, nestabilumas, terorizmo grësmë, transporto ir ryðiø
   paslaugos, situacija sveikatos apsaugos sistemoje, kultûra,
   aplinkosauga ir ðvietimas.

   Tyrimo autoriai, sudarinëdami gyvenimo kokybës skalæ, nuliniu balu
   paþymëjo iðimtinai aukðtà kokybæ, o 100 - nepakeliamas arba labai
   apribotas egzistavimo sàlygas. Paskutinëje sàraðo vietoje atsidûrë
   Alþyras
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.