Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

re: skanaus(juoko)

Expand Messages
 • kastis
  Gurmanas, 2004 06 29 16:14 Laba diena, kiek galima gaminti tuos įmantrius valgius, juk ne visi piličiai turi tiek pinigų kiek elitas ir negali įpirkti
  Message 1 of 1 , Jun 29, 2004
   Gurmanas, 2004 06 29 16:14

   Laba diena, kiek galima gaminti tuos ámantrius valgius, juk ne visi
   pilièiai turi tiek pinigø kiek elitas ir negali ápirkti visø
   produktø. Todël siûlau senà kaimiðkà savo moèiutës receptà –ðiaudø
   suktinukai.Ðitaip moèiutë sukdavosi ið padëties, kai nebûdavo ko
   valgyti.
   Ðiaudø rasite bet kurioje darþinëje, gali bûti ir ið po karvës-nuo to
   patiekalas bus tik sultingesnis. Ádarui naudosime medþiø grybus-
   kempines. Jas iðmirkome piene ir smulkiai sukapojame, ádedame
   þiûpsnelá smulkinto ðalavijo ir græþinëliais pjaustytà virtà àþuolo
   ðakná. Ant pluoðto ðiaudø dedame du ðaukðtus ádaro ir suvyniojame á
   suktinukà. Suktinukus sudedame á kibirà, uþslegiame ir nuleidæ á
   ðuliná su vandeniu laikome 3-4 paras. Iðtraukus ið ðulinio suktinukus
   sudedame á puodà ir uþpylæ klevo sulos verdame 18-20val.. Ándà
   iðklojame runkeliø lapais, sudedame suktinukus ir apðlakstome ðesnako
   sultimis. Skanaus.

   Ið moèiutës receptø knygos Kaunas 1934m.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.