Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Lexikon de Lidepla Edita 1.2

Expand Messages
 • lingwadeplaneta
  Privet, amigas! Here is the preliminary dictionary of the next Lidepla edition: lidepla.info/files/lidepla-inglish-lexikon_v1-2.doc
  Message 1 of 7 , May 7, 2012
   Privet, amigas!

   Here is the preliminary dictionary of the next Lidepla edition:
   lidepla.info/files/lidepla-inglish-lexikon_v1-2.doc
   lidepla.info/files/lidepla-ruski-lexikon_v1-2.xls

   New words and a few changed words are colored, so that one can track them easily.
   Any comments are welcome.

   Swasti a oli!

   Dimitri
  • Konstantin Stolyarov
   Privet, Dimi. Nau me zun tradukti pa lidepla geo-nam e selfa-nam, e walaa ke me deskovri-te: in LdP - Inglish lexikon ye no-ordina. Oli religion stan in
   Message 2 of 7 , Jun 3, 2012
    Privet, Dimi.

    Nau me zun tradukti pa lidepla geo-nam e selfa-nam, e walaa ke me deskovri-te: in LdP - Inglish lexikon ye no-ordina.

    Oli religion stan in beginsa, bat (a) "islam" in generale monton.

    http://lingwadeplaneta.info/glossword/index.php?a=list&d=23&p=2&w1=I

    "Nihon" bu marki kom lingwa.

    Ye nam 8 planeta, nam 9 (to es 3) - yok!!!

    Poka, Konsti.
   • lingwadeplaneta
    ... Hao sabah, Konsti! ... Es osobitaa de Glossword (onlain-lexikon): it pon a beginsa den worda kel-ney un-ney letra es gran. Also Amerika, Bharat, Buda (e
    Message 3 of 7 , Jun 4, 2012
     --- In lingwadeplaneta@yahoogroups.com, "Konstantin Stolyarov" <gostomysl790@...> wrote:
     >
     > Privet, Dimi.
     >

     Hao sabah, Konsti!

     > Nau me zun tradukti pa lidepla geo-nam e selfa-nam, e walaa ke me deskovri-te: in LdP - Inglish lexikon ye no-ordina.
     >
     > Oli religion stan in beginsa, bat (a) "islam" in generale monton.

     Es osobitaa de Glossword (onlain-lexikon): it pon a beginsa den worda kel-ney un-ney letra es gran. Also Amerika, Bharat, Buda (e budisma kunem), Krista (e kristakreda kunem) etf es in beginsa. Oni bu mog zwo enisa om to, e shayad bu treba. In html-lexikon situasion es otre:
     http://lingwadeplaneta.info/files/ldpen.shtml


     >
     > http://lingwadeplaneta.info/glossword/index.php?a=list&d=23&p=2&w1=I
     >
     > "Nihon" bu marki kom lingwa.

     "Nihon" bu es sol lingwa, it signifi jen toshi:

     May amiga es nihon. Ta-ney janmalingwa es nihon.

     >
     > Ye nam 8 planeta, nam 9 (to es 3) - yok!!!

     Arda? Me opini-te se kom selfa-klare. Hao, nu adi ba "Arda" kom nam de nuy planeta inu lexikon.

     I have updated the files of the dictionaries:
     lidepla.info/files/lidepla-inglish-lexikon_v1-2.doc
     lidepla.info/files/lidepla-ruski-lexikon_v1-2.xls

     The latest additions are in the beginning, they are colored in blue.

     I am seeing that there are 4000 entries in the dics now. Most entries contain several words, derived or compound, so I think the general number of defined words is about 12000 now.

     Unfortunately that is not the final version of the dictionaries yet, there is still a lot to be done, but I am not having much time currently.

     Steve, ye syao mah-rememba fo yu: if I am not mistaken you weren't against writing a short essay on principles of importing proper names into lidepla, so that I could stick it right into the grammar and not worry about my mistakes in English.

     Swasti, amigas!

     Dimi
    • Konstantin Stolyarov
     ... Non tak olo klarem, bat ke konkretem... ... Я задал в поисковике слово lingwa , чтобы определить, какой
     Message 4 of 7 , Jun 4, 2012
      > Es osobitaa de Glossword (onlain-lexikon): it pon a beginsa den worda kel-ney un-ney letra es gran. Also Amerika, Bharat, Buda (e budisma kunem), Krista (e kristakreda kunem) etf es in beginsa. Oni bu mog zwo enisa om to, e shayad bu treba. In html-lexikon situasion es otre:

      Non tak olo klarem, bat ke konkretem...


      > "Nihon" bu es sol lingwa, it signifi jen toshi:

      ß çàäàë â "ïîèñêîâèêå" ñëîâî "lingwa", ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêîé ýíäîíèì åñòü è êàêîé ¸ê. Íàøî(¸)ë âñå (øàÿä???) êðîìå "Nihon", à òî÷íî çíàþ, ÷òî îí åñòü. Ïîýòîìó âîçíèê âîïðîñ ê òåáå. Ïîìíèòñÿ, äâà ãîäà íàçàä òû õâàñòàëñÿ, ÷òî â òâîåé ðîäîñëîâíå çàòåñàëèñü íåìöû. Òàê ãäå æå òâîÿ íåìåöêàÿ àêêóðàòíîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü, êó?
      Ïðèä¸òñÿ âñ¸ ýòî äåëàòü ñàìîìó! Ó ìåíÿ ïî êðàéíåé ìåðå 50% äîé÷å-õåìà!!!

      > Arda? Me opini-te se kom selfa-klare. Hao, nu adi ba "Arda" kom nam de nuy planeta inu lexikon.

      Ïî Ôåéñáåêó, êàê ÿ ïîíÿë, ñ ýòèì ÿïîíöåì, Takahiro Nakagawa, âûøëè êàêèå-òî íåïîíÿòêè: îí íå ìîã ïîíÿòü, â ÷¸ì ðàçíèöà ìåæäó "ïëàíåòíûì ÿçûêîì" (ëèíãâà äå Ïëàíåòà) è "çåìëÿíñêèì ÿçûêîì" (ëèíãâà äå Àðäà). Èëè ÿ ÷åãîé-òî íå ñàìàäæè!!!


      > I have updated the files of the dictionaries:
      Âîñïîëüçóåìñÿ!!!

      > The latest additions are in the beginning, they are colored in blue.

      Ôåðøòåéí.

      > I am seeing that there are 4000 entries in the dics now. Most entries contain several words, derived or compound, so I think the general number of defined words is about 12000 now.

      ÎÊ

      > Unfortunately that is not the final version of the dictionaries yet, there is still a lot to be done, but I am not having much time currently.

      À êòî íàñ òîðîïèò???! ÔÑÁ êó?

      > Steve, ye syao mah-rememba fo yu: if I am not mistaken you weren't against writing a short essay on principles of importing proper names into lidepla, so that I could stick it right into the grammar and not worry about my mistakes in English.

      Íà ñ÷¸ò èì¸í ñîáñòâåííûõ è äðóãèõ, â ÷àñòíîñòè ãåî-íàçâàíèÿ è ñàìî-íàçâàíèÿ, àëíàó ÿ èìåþ êîé-êàêèå íàðàáîòêè.  áëèæàéøåå áóäóùåå ïðåäñòàâëþ.

      > Swasti, amigas!
      >
      > Dimi
      >
     • lingwadeplaneta
      ... Слова с большой буквы глоссворд ставит почему-то вперёд. Я думаю, на это можно
      Message 5 of 7 , Jun 4, 2012
       --- In lingwadeplaneta@yahoogroups.com, "Konstantin Stolyarov" <gostomysl790@...> wrote:
       >
       > > Es osobitaa de Glossword (onlain-lexikon): it pon a beginsa den worda kel-ney un-ney letra es gran. Also Amerika, Bharat, Buda (e budisma kunem), Krista (e kristakreda kunem) etf es in beginsa. Oni bu mog zwo enisa om to, e shayad bu treba. In html-lexikon situasion es otre:
       >
       > Non tak olo klarem, bat ke konkretem...
       >

       Ñëîâà ñ áîëüøîé áóêâû ãëîññâîðä ñòàâèò ïî÷åìó-òî âïåð¸ä. ß äóìàþ, íà ýòî ìîæíî íà÷õàòü, òåì áîëåå ÷òî íè÷åãî ñ ýòèì ïîäåëàòü íåëüçÿ.

       >
       > > "Nihon" bu es sol lingwa, it signifi jen toshi:
       >
       > ß çàäàë â "ïîèñêîâèêå" ñëîâî "lingwa", ÷òîáû îïðåäåëèòü, êàêîé ýíäîíèì åñòü è êàêîé ¸ê.

       Ïî êàêîìó-òî ñëîâó íå íàéòè, ïðèä¸òñÿ âñ¸ ïðîñìîòðåòü.


       Íàøî(¸)ë âñå (øàÿä???) êðîìå "Nihon", à òî÷íî çíàþ, ÷òî îí åñòü. Ïîýòîìó âîçíèê âîïðîñ ê òåáå. Ïîìíèòñÿ, äâà ãîäà íàçàä òû õâàñòàëñÿ, ÷òî â òâîåé ðîäîñëîâíå çàòåñàëèñü íåìöû. Òàê ãäå æå òâîÿ íåìåöêàÿ àêêóðàòíîñòü è ïóíêòóàëüíîñòü, êó?
       > Ïðèä¸òñÿ âñ¸ ýòî äåëàòü ñàìîìó! Ó ìåíÿ ïî êðàéíåé ìåðå 50% äîé÷å-õåìà!!!
       >
       > > Arda? Me opini-te se kom selfa-klare. Hao, nu adi ba "Arda" kom nam de nuy planeta inu lexikon.
       >
       > Ïî Ôåéñáåêó, êàê ÿ ïîíÿë, ñ ýòèì ÿïîíöåì, Takahiro Nakagawa, âûøëè êàêèå-òî íåïîíÿòêè: îí íå ìîã ïîíÿòü, â ÷¸ì ðàçíèöà ìåæäó "ïëàíåòíûì ÿçûêîì" (ëèíãâà äå Ïëàíåòà) è "çåìëÿíñêèì ÿçûêîì" (ëèíãâà äå Àðäà). Èëè ÿ ÷åãîé-òî íå ñàìàäæè!!!


       Îí ïðåäëàãàë áóêâàëüíûé ïåðåâîä "ÿçûê ïëàíåòû", íî ñëîâî "ïëàíåòà" òàì ñîäåðæèò èåðîãëèô "çâåçäà", òàê ÷òî îáùèé ñìûñë áû ïîëó÷èëñÿ êàêîé-òî ìåæïëàíåòíûé. Ó íàñ æå â íàçâàíèè ïëàíåòà - èìåííî íàøà Àðäà.


       >
       >
       > > I have updated the files of the dictionaries:
       > Âîñïîëüçóåìñÿ!!!
       >
       > > The latest additions are in the beginning, they are colored in blue.
       >
       > Ôåðøòåéí.
       >
       > > I am seeing that there are 4000 entries in the dics now. Most entries contain several words, derived or compound, so I think the general number of defined words is about 12000 now.
       >
       > ÎÊ
       >
       > > Unfortunately that is not the final version of the dictionaries yet, there is still a lot to be done, but I am not having much time currently.
       >
       > À êòî íàñ òîðîïèò???! ÔÑÁ êó?


       Íèêàê íåò, òîâàðèù êàïèòàí.

       >
       > > Steve, ye syao mah-rememba fo yu: if I am not mistaken you weren't against writing a short essay on principles of importing proper names into lidepla, so that I could stick it right into the grammar and not worry about my mistakes in English.
       >
       > Íà ñ÷¸ò èì¸í ñîáñòâåííûõ è äðóãèõ, â ÷àñòíîñòè ãåî-íàçâàíèÿ è ñàìî-íàçâàíèÿ, àëíàó ÿ èìåþ êîé-êàêèå íàðàáîòêè.  áëèæàéøåå áóäóùåå ïðåäñòàâëþ.

       Õàî ôîð-ãóíñà!

       >
       > > Swasti, amigas!
       > >
       > > Dimi
       > >
       >
      • Konstantin Stolyarov
       Apropoo, me bu findi Lidepla-English-Lidepla hir: http://lingwadeplaneta.info/grammar.shtml Way? Wo it disposi? Me zin adar sol pa salvi-ney paja in may
       Message 6 of 7 , Jun 4, 2012
        Apropoo, me bu findi Lidepla-English-Lidepla hir:

        http://lingwadeplaneta.info/grammar.shtml

        Way? Wo it disposi? Me zin adar sol pa salvi-ney paja in may dokumenta.
       • lingwadeplaneta
        ... It loki hir: http://lingwadeplaneta.info/glossword/index.php On kada paja de sait ye linka a it - desnen uuparen, nami Ìíîãîÿçû÷íûé
        Message 7 of 7 , Jun 5, 2012
         --- In lingwadeplaneta@yahoogroups.com, "Konstantin Stolyarov" <gostomysl790@...> wrote:
         >
         > Apropoo, me bu findi Lidepla-English-Lidepla hir:
         >
         > http://lingwadeplaneta.info/grammar.shtml
         >
         > Way? Wo it disposi?

         It loki hir:
         http://lingwadeplaneta.info/glossword/index.php

         On kada paja de sait ye linka a it - desnen uuparen, nami "Ìíîãîÿçû÷íûé ñëîâàðü".


         >Me zin adar sol pa salvi-ney paja in may dokumenta.
         >
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.