Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

"La Aventuroj de Alico en Mirlando" (Alice in Esperanto) published by Evertype

Expand Messages
 • Michael Everson
  Evertype would like to announce the publication of Donald Broadribb s translation of “Alice s Adventures in Wonderland” into Esperanto, “La Aventuroj de
  Message 1 of 1 , Mar 3, 2012
  • 0 Attachment
   Evertype would like to announce the publication of Donald Broadribb's translation of “Alice's Adventures in Wonderland” into Esperanto, “La Aventuroj de Alico en Mirlando”. The book uses John Tenniel's classic illustrations. A page with links to Amazon.com and Amazon.co.uk is available at http://www.evertype.com/books/alice-eo-broadribb.html . Bookstores can order copies at a discount from the publisher.

   From the Introduction (English follows below):

   Lewis Carroll estis la plumnomo de Charles Lutwidge Dodgson, lekciisto pri Matematiko ĉe Christ Church, Oksfordo. Lia fama rakonto originis dum remboata vojaĝo sur Tamizo en Oksfordo la 4an de julio 1862. Dodgson estis akompanata dum tiu ekskurso de Pastro Robinson Duckworth kaj tri junaj knabinoj: Alice Liddell, dekjaraĝa filino de la Dekano de Christ Church, kaj ŝiaj du fratinoj, Lorina kaj Edith, kiuj havis dek tri kaj ok jarojn respektive. Kiel evidentigas la enkonduka poemo, la tri junulinoj petegis rakonton de Dodgson, kaj do li iom heziteme komencis rakonti al ili fruan version de la historio kiu fariĝos “Alice’s Adventures in Wonderland”. Sekve, estas nombro da duone kaŝitaj aludoj al la kvin kunvojaĝintoj tra la tuta teksto de la verko, kiun oni fine eldonis en 1865.

   “Alice’s Adventures in Wonderland” estis unue tradukita en Esperanton de Elfric Leofwin Kearney, brita pioniro de Esperanto kies “La Aventuroj de Alicio en Mirlando” eldoniĝis en 1910. Hodiaŭ ĝi estas ankoraŭ havebla per eldono publikigita de Evertype en 2009. En 1987 William Auld esperantigis partojn el du ĉapitroj, “Freneza Tefesto” (‘A Mad Tea-Party’) kaj “La Historio de la Ŝajnkelonio” (‘The Mock Turtle’s Story’), por la “Angla Antologio, Dua Parto, 1800–1960” (malfeliĉe nun elĉerpita).

   La traduko de Donald Broadribb, Alico en Mirlando, estis unue eldonita en 1996 de Bookleaf Publishing (Bakers Hill, Okcidenta Aŭstralio). Ĉi tion sekvis dua korektita eldono publikigita en 1999 de la rusa eldonejo Sezonoj, kiu poste produktis trian eldonon en 2004. Alia eldono estis publikigita en 2000, post la apero de la dua Sezonoj-eldono sed antaŭ tiu de la tria. Ĉi tiu versio estis memeldonita interrete de Broadribb mem en PDF-formato sub la plena titolo “La Aventuroj de Alico en Mirlando”, kun multe da korektoj kaj plibonigoj al la teksto, inkluzive de pli klara sistemo de interpunkcio por parolata dialogo. Sezonoj ŝajne ne sciis pri ĉi tiu PDF-teksto kiam ili produktis sian eldonon de 2004, ĉar en ĉi lasta mankas la ŝanĝoj faritaj en la interreta versio. Tial, kvankam oni povus ĝuste nomi la PDFon de Broadribb la tria eldono laŭ ĝia dato de publikigo, estas plej oportune nomi ĝin la “kvara eldono”, pro tio ke Sezonoj jam uzis la nomon “tria eldono” por sia teksto de 2004.

   La libro kiun vi nun tenas enmane estas la kvina eldono, sen ambiguo. Ĝi baziĝas sur la PDF-teksto de 2000 kaj korektas kelkajn preserarojn kaj negravajn malkonformaĵojn kiuj restis (aŭ nove aperis) en tiu teksto; krome, vortoj nun estas kursivigitaj multloke por konformi al uzo de kursivo por montri vortemfazon en la angla originalo. Escepto estas la emfaza partikulo ja, kiu estas lasita nekursiva je preskaŭ ĉiu apero, eĉ kiam ĝi respondas al kursiva formo en la originalo, pro tio ke ja montras emfazon laŭ sia naturo mem. Ekzemple, la plenda ekkrio de Alico “I do wish they would put their heads down!” respondas al “mi volegas ke ili ja subpuŝu siajn kapojn!” sen kursivo.

   Ĉi tiu kvina eldono ankaŭ enhavas du nove tradukitajn poemojn: neniam antaŭe publikigitan tradukon de la enkonduka poemo priskribanta la boato-vojaĝon sur Tamizo, kaj tute reverkitan version de la “vosto-verso” en Ĉapitro III, kiu nun pli ekzakte konformas al la metro de la angla originalo.

   Ni dankas al Donald Broadribb, kiu afable donis permeson publikigi ĉi tiun novan eldonon de sia traduko, kaj kompleze havigis al ni novajn tradukojn de la du poemoj supre menciitaj. Ni ankaŭ estas dankemaj pro liaj nepraj helpemo kaj bonhumoro dum li pritraktis diversajn redaktorajn demandojn pri la fina formo de la teksto. D-ro Broadribb ankaŭ jam esperantigis “Trans la Spegulo” kaj “La Aventuroj de Alico sub la Tero”, kaj oni preparas Evertype-eldonojn de ĉi tiuj verkoj por publikigo en la proksima estonteco.

   Michael Everson kaj Patrick H. Wynne

   =====
   Lewis Carroll was the pen-name of Charles Lutwidge Dodgson, a mathematics don in Christ Church, Oxford. His famous tale originated during a rowing trip on the Thames in Oxford on 4 July 1862. Dodgson was accompanied on this outing by the Rev. Robinson Duckworth and three young girls: Alice Liddell, the ten-year-old daughter of the Dean of Christ Church, and Alice’s two sisters, Lorina and Edith, who were thirteen and eight. As is clear from the introductory poem, the three girls begged Dodgson for a story, and so he began to tell them, reluctantly at first, an early version of the story that was to become “Alice’s Adventures in Wonderland”. As a result there are a number of half-hidden references made to the five travellers in the boat throughout the text of the book itself, which was finally published in 1865.

   “Alice’s Adventures in Wonderland” was first translated into Esperanto by Elfric Leofwin Kearney, a British Esperanto pioneer whose “La Aventuroj de Alicio en Mirlando” was published in 1910. It is still available today in an Evertype edition published in 2009. In 1987 William Auld translated portions of the chapters “A Mad Tea-Party” and “The Mock Turtle’s Story” for the collection “Angla Antologio, Dua Parto, 1800–1960” (now unfortunately out of print).

   Donald Broadribb’s “Alico en Mirlando” was first published in 1996 by Bookleaf Publishing (Bakers Hill, Western Australia). This was followed by a second, corrected edition published in 1999 by the Russian publisher Sezonoj, who later released a third edition in 2004. Another edition was published in 2000, after the publication of the Sezonoj second edition but before the release of the third. This translation was Broadribb’s own self-published online edition in PDF format, now using the full title “La Aventuroj de Alico en Mirlando” and incorporating a number of corrections and improvements in the text, including a clearer system of punctuating spoken dialogue. Sezonoj was apparently unaware of this PDF text when producing their 2004 print edition, since the latter includes none of the changes made for the online version. So although Broadribb’s PDF is technically the third edition in terms of date of publication, it is most conveniently referred to as the “fourth edition”, since Sezonoj used the label “third edition” for their 2004 text.

   The text you now hold in your hands is, unambiguously, the fifth edition. Directly based on the 2000 PDF edition, it corrects various typographical errors and minor inconsis­tencies that remained (or had crept into) that text, as well as restoring italics in a number of places, to conform with the use of italics to show word-stress in the English original. An exception has been made in the case of the Esperanto emphatic particle ja, which has been left unitalicized in almost all instances, even when corresponding to italicized forms in the original, since ja indicates emphasis by its very nature. Thus, for example, Alice’s plaintive exclamation “I do wish they would put their heads down!” corresponds to “mi volegas ke ili ja subpuŝ̂u siajn kapojn!”, without italics.

   This fifth edition also includes two newly-translated poems: a never-before-published translation of the prefatory poem describing the boat trip on the Thames, and an entirely reworked version of the tail-rhyme in Chapter III, now more closely conforming to the metre of the original.

   We would like to thank Donald Broadribb for kindly giving permission to publish this new edition of his translation, and for generously providing new translations of the two poems noted above. We also greatly appreciate his unfailing help­fulness and good humour in dealing with various editorial queries about the final form of the text. Dr Broadribb has also translated “Through the Looking-Glass” and “Alice’s Adventures under Ground into Esperanto”, and Evertype editions of these works are in preparation for publication in the near future.

   Michael Everson and Patrick H. Wynne

   ==========
   Michaael Everson
   Evertype, http://alice-in-wonderland-books.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.