Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Domaci Ukol

Expand Messages
 • Hilary
  Wow, it s been awhile since any of us have posted. I guess perhaps the holiday season has us all running round crazily! Here is some Domaci Ukol Vyber že
  Message 1 of 2 , Dec 8, 2004
   Wow, it's been awhile since any of us have posted. I guess perhaps
   the holiday season has us all running round crazily!

   Here is some Domaci Ukol

   Vyber "že" nebo "který, která"

   Myslím, ......... už je èas.

   Slyšel jsem, ..... pojedeš pryè.

   Které jídlo ti chutná? ..........

   Vím, ....... to není pravda.

   Vím, ..................... velikost si mám koupit.

   Poznám, .......... lžeš.

   Poznám, ................ èlovìk je odkud.

   Poznám, ................ ten èlovìk je z Velké Británie.

   Nemùžeš vìøit všem lidem, ............. potkᚠna ulici.

   Øekni jim, ....... nemùžou vìøit všem lidem, ............. potkají
   na ulici.

   Vím, ............. jedna ruka je pravá a druhá levá, ale
   nevím, ............. je ................
   Použij dativ


   Komu jsi dala ve volbách svùj hlas?

   K èemu je vidlièka? ..........................

   Líbí se ti oranžová barva? A tvému otci? A mamince?
   .........................................

   Komu se nejradìji svìøuješ?
   ............................................

   Co chutná lidem, které znáš?
   ............................................

   Co se nelíbí lidem, které znáš?
   ..........................................

   Jakou známku by sis dala z èeštiny?
   .....................................

   Rozumíš psychologii? A èemu ještì?
   .................................

   Èemu vùbec nerozumíš? ......................................

   Kvùli èemu sji pøijela do Èech? .............................

   K èemu se používá jehla? .................................

   K èemu používáme žehlièku? ................................

   K èemu mᚠruce? ......................................

   K èemu mᚠnohy? ................................

   K èemu máme oèi? .................................

   K èemu je pero? .......................................

   K èemu se podává šampaòské? ........................

   Proti komu bojovali Nìmci v druhé svìtové válce?

   K èemu se hodí sandály? ...............................

   K èemu se nosí boty na vysokých podpatcích?
   ..........................

   Když se telefon rozbije, je pak k nìèemu?
   .........................................

   Komu se dávají sedativa? ......................

   Vadí ti, když lidé mluví nahlas? ............................... A
   co ti vadí? .......................................

   Co vadí lidem, které znáš?

   Co stojí naproti vašemu domu v Kalifornii?
   ....................................

   Až tì pøiletí nìkdo navštívit, pùjdeš mu naproti na letištì?
   .........................................

   Vìøíš mu? ...........................

   Díky komu nebo èemu jsi se pøihlásila na UNYP?
   ...........................................

   Myslíš, že se dá vìøit všemu?
   ..........................................
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.