Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Jei norime sukurti pilietinæ visuomenæ Lietuvoje, mûsø pareiga iðmokti turëti ir reikðti savo nuomonæ apie viskà, kas mums svarbu Lietuvos gyvenime. Ðis klubas toleruoja nuomoniø ir poþiûriø skirtumus. Skatindami atvirumà, rekomenduojame pasirinkti unikalø, anoniminá slapyvardá ir kitur juo nesinaudoti, nes steigëjai nori kol kas iðlikti anonimiðki ir þaisti vienodomis sàlygomis.

Group Information

 • 57
 • Lithuania
 • Jan 7, 2001
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members can hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History