Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FREEDOM - Arabic Speaking Interfaith Encounter group on August 13th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? - Hebrew & Arabic follow English) Arabic Speaking Interfaith
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2009
   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية – Hebrew & Arabic follow English)

    

    

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

   Arabic Speaking Interfaith Encounter group

   On August 13th the group gathered in my home and dealt with different issues related to "Freedom". We started by reading a short text in Arabic by the great Egyptian writer Taha Hussein. The text is titled "Freedom".

   In the text, a young person asks his old teacher how can he explain the behavior of a person who was free his all life, but when he reached old age preferred to be a servant of another person. The reply of the teacher was: "life exhausted the free person so much that in his old age he could not bear both old age and freedom together, since freedom puts a heavy burden on the person".

   This founding text of Taha Hussein was an opening for a fascinating discussion between the group's members of three faiths, about issues of "Freedom" in it diverse meanings: from freedom of religion and worship, national freedom and artistic freedom to school vacations and the freedom to do nothing.

   Group's coordinators: Dr. Shlomo Alon and Nadia Tutanji-Nusseibeh

    

   ÷áåöú ãåáøé òøáéú

   á-13 áàåâåñè 2008  äúëðñä ä÷áåöä ááéúé åòñ÷ä áñåâéåú ùåðåú ùì "çåôù". äîôâù äçì á÷øéàä ùì è÷ñè ÷öø áòøáéú îàú äñåôø äîöøé äãâåì èä çåñééï. äè÷ñè ð÷øà "çåôù"-çøééä.

   áè÷ñè ùåàì öòéø àú îåøå äæ÷ï, ëéöã ðéúï ìäñáéø àú äúðäâåúå ùì àãí àùø äéä áï-çåøéï ëì éîéå, àê áäâéòå ìâéì îáåâø äòãéó ìäéåú îùøú ùì àãí àçø. úùåáú äîåøä äéúä:"äçééí äúéùå àú áï äçåøéï ëì ëê, òã ëé ìòú æ÷ðä ìà éëåì äéä ìùàú àú äçåôù åäæ÷ðä âí éçã, ùäøé äçøåú îèéìä òì äàãí òåì ëáã".

   ÷èò îëåðï æä ùì èä çåñééï ùéîù ôúéç ìãéåï îøú÷ áéï çáøé ä÷áåöä, áðé ùìåù ãúåú, áàùø ìñåâéåú ùì "çåôù" áîùîòåéåúéå äùåðåú-çåôù ãú åôåìçï, çåôù ìàåîé, çåôù äéöéøä åòã "çåôùåú úìîéãéí åîåøéí" åòã "äçåôù ìà ìòùåú ëìåí".

   øëæé ä÷áåöä : ðãéä èåèðâ'é-ðåñééáä ã"ø ùìîä àìåï

    

    

   مجموعة متكلمين اللغة العربية:

    

   في تاريخ 13.8.2008 التقت مجموعة متكلمي اللغة العربية في بيتي واهتممنا في هذا اللقاء في أشكال مختلفة عن موضوع الحرية, ابتدأنا اللقاء بقراءة نص قصير باللغة العربية للشاعر العربي المصري المشهوراحمد طه اسم النص الحرية , في هذا النص سال تلميذ أستاذه العجوز كيف ممكن أن تفسر تصرفات إنسان كان يعيش طول عمر حرا نبيلا وعندما كبر ووصل إلى سن معين قرر أن يقوم بخدمة شخص أخر, أجابه الأستاذ إن الحياة التي كان يعيشها قد أرهقته حتى ذلك اللحظة وخاف عندما يكبر أن لا يستطيع أن يتحمل الكبر وحياة النبل التي كان يعيشها معا لأنها قد  تحمل  الإنسان  فوق طاقته فهذا النص الشيق فتح المجال لكل أعضاء المجموعة بالنقاش عن موضوع الحرية بأنواعه في الديانات الثلاثة , حرية الدين والعبادة , الحرية نفسها, إجازة المعلمين والطلاب, العطلة من العمل . والفرصة وغير ذلك...

    

   مركزي المجموعة : نادية توتنجي وشلومو الون

    

    

    

    

    

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Mr. Adnan Trabsha (Chair)

     Ms. Evelyne Savir

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Sr. Karmela Farrugia, Observer

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   ·         In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the organization or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.