Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Going out?

Expand Messages
 • nilster_1
  Purim is coming! Are you staying home? If not – I ll take care of your children while you re celebrating! My name is Nili, I m a Masters Psychology student.
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2007
  • 0 Attachment
   Purim is coming! Are you staying home? If not – I'll take care of
   your children while you're celebrating!
   My name is Nili, I'm a Masters Psychology student. I work with kids
   doing therapy and worked for a long time in several education
   positions. I was also a counselor in the Israeli scouts.
   I live in SF and can get to anywhere in the city. Evenings and
   weekends.
   Feel free to contact me for any questions – 608-415-7404

   îùðëðñ àãø – îøáéí áùîçä!
   éåöàéí ìçâåâ àú ôåøéí? àðé àùâéç òì äéìãéí.
   ùîé ðéìé, àðé ñèåãðèéú ìúåàø ùðé áôñéëåìåâéä. àðé òåáãú òí éìãéí
   áîñâøú ääëùøä ä÷ìéðéú, åàðé áòìú ø÷ò øá ááééáéñèéðâ, åëï áäåøàä, ëåìì
   äãøëä áöåôéí áöòéøåúé.
   àðé îúâåøøú áñï-ôøðñéñ÷å åéëåìä ìäâéò ìëì àéæåø áòéø. ôðåéä áòøáéí
   åáñåôé ùáåò.
   öøå ÷ùø áëì ùàìä: 415-6087404.

   ôåøéí ùîç!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.