Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Aya! (Re: [Urang Sunda] bade tumaros perkawis drama + estetika sunda, aya kitu? )

Expand Messages
 • Maman Gantra
  Aya! Mun urang pileukeunan noongan sajarah filsafat Kulon modern, cenah, bakal panggih jeung jelema nu ngaranna Nietszche. Ieu filosof Jerman teh, cenah deui
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2007
  • 0 Attachment
   Aya!

   Mun urang pileukeunan noongan sajarah filsafat Kulon modern, cenah, bakal panggih jeung jelema nu ngaranna Nietszche. Ieu filosof Jerman teh, cenah deui bae, gede pangaruhna kana kahirupan urang kiwari. Kaasup dina widang kasenian. Kumaha jeung siga kumaha rohakana pangaruh pangacaprukan Tuan Nietszche eta? Boh dina kahirupan oge dunya kasenian kiwari? Ieu mah lain bagian kuring. Bagian ahlina. (Sigana mah Kang Gibson, yeuh... Mangga ka payun, Kang...).
   Nu ku kuring hayang ditepikeun, kumaha mahiwalna, atawa unikna, ieu filosof: Masih ceuk cenah, pikiran-pikiran manehna teh teu ngaguluyur kalawan sistematis siga nu katohyan ku urang kiwari. Tapi, leuwih mangrupa omongan jalma sawan, mun lain nu gelo ge, nu (sakedapan) teu jelas naon maksudna atawa euweuh penjelasannana atawa teu nyambung jeung omongan lianna, atawa nyelap dina omongan nu sejen. Basa legegna mah mangrupa aforisme. Ukur mangrupa kalimah-kalimah. Ngaguluyur dina wangun “tulisan” nu leuwih sistematis, jelas entep seureuhna, taya lian ti pagawean lanceuk awewena. Teu beda jeung sawatara filosof Yunani atawa sawatara ulama Islam baheula, nu bukuna teh disusun ku murid atawa sekretarisna atawa “tim pengujina”.
   Filsafat Sunda ge – boh dina dina harti prak-prakan ngobet jero (radikal) dina neang jeung ngagambarkeun realitas (pemikiran spekulatif), boh dina harti kumaha “kuduna” ngalakonan atawa ngigelen eta realitas (way of life), kaasup dina perkara kasenian-kaendahan (estetika), atawa hiji metode jeung sistem paelmuan (filsafat sistematik) – kurang leuwih siga kitu, jigana. Leuwih mangrupa aforisme, manan hiji pedaran dina wangun nu sistematis. Ngadek sacekna, herang caina beunang laukna, repeh rapih (bari teu ripuh), ulah ngabohakan bumi, ulah nyiduh ka langit, teu nanaon ku nanaon, kuring kakurungan kurung, teu bodo-bodo acan, seuri manggih tanjakan, jste.
   Kituna teh lian ti mangrupa paribasa, cacarekan, atawa siloka, “aforisme-aforisme” Sunda mah anonim. Kaasup filsafat-filsafat nu sipatna leuwih sistematis, tertulis, jeung (sok ditakwilkeun atawa dipakaitkeun keur kapentingan) husus. Falsafah kakuasaan atawa manajemen nu nyangreu dina Siksa Kanda ng Karesian, misalna. Teuing saha nu nyeratna. Naha bener Sempakwaja? Karuhan kitab titinggal Wretikandayun nu kiwari kuring keur poho ngaranna mah. Teu kapuluk bungkeuleukannana. Ukur nerap jadi, cenah, “elmu kagaluhan” – nu duka teuing kumaha jeung naon eusina eta elmu teh.
   Tah, perkara sistematika eta (dina harti ngaguluyur jeung, sukur-sukur, aya bukuna) oge nerap ka filosof-filosof Sunda kadieunakeun. Lian ti Bag-bagan Adat Istiadat Sunda, asana, Hassan Mustopa teu ngantunkeun kitab sanesna. Wejangan atawa “percikan filsafat” anjeunna teh remen didugikeun ku cara lisan. Anekdot-anekdot nu aya, nu meh sarua jeung aforisme Nietszche tea, pan, cenah, seratan sekretarisna – nu engke, sawareh, jadi buku Pa Ajip tea. Kitu deui Madrais, Mei Kartawinata, H.Muslih, jste. Asana, sakanyaho kuring, aranjeunna teu ngantunkeun seratan. (Mudah-mudahan salah). Bandingkeun jeung Ki Ageng Suryo Mentaram, nu serial wejangannana nepi ka belasna. Karuhan filosof-filosof mutakhir ti India mah – boh nu ngigel di lingkungan “intelektuil” siga Chopra atawa lingkungan “tradisional” siga Anand Krishna.
   Sabalikna, sawatara guguritan atawa dangding nu pinuh ku filsafat nu kungsi diterbitkeun kalawarta Kujang taun 70-an, dina wangunan stensilan – teu nyebutkeun saha nu nyeratna. Anonim. Karuhan sawatara filosof nu ukur ngawulang jalma-jalma deukeutna mah, nu katingalina pabalatak di sawatara wewengkon.
   Lian ti sawatara skripsi, boh di UNPAD, ITB, atawa ASTI, buku-buku ni sipatna medar atawa ngadeskripsikeun filsafat nu nyampak dina kabudayaan Sunda ge kawilang saeutik. Nu kuring inget: Karya sarjana seni ti ITB jeung ASTI, oge magister sajarah ti Ustrali (teuing tesis skripsi di UI kitu). Malah nu ti Ustrali mah karah leuwih museur kana gerakan teosofi nu pusatna di Bandung, pakait jeung kebangkitan nasional di urang. Ku naon dianggap oge ngaguar filsafat Sunda, alatan pusatna di Bandung eta – ku implengan kuring – paling heunteu eta “gerakan” nu diluluguan ku Sosrokartono teh kahembos oge ku heabna budaya Bandung (Sunda). Hartina, nya ngulik oge filsafat nu kumelendang di alam Pasundan. Hartina filsafat Sunda tadi.
   Oge aya hiji buku nu ngabahas perkara “elmu martabat tujuh”, “filsafat eksistensialis” ala Islam-Sunda (Jawa) nu dipedar ku “mazhab” Buntet jeung Cipatujah. (Perkara “mazhab” eta bandingkeun jeung “mazhab Wina”, “mazhab Frankfrut”, “ikhwan as Shafa”, jste). Pon kitu deui skripsi nu ngaguar Upacara Seren Taun Cigugur, Kuningan, nu sipatna leuwih sosiologis-antropologis manan nalungtik falasifah nu aya dina eta upacara adat. Hanjakal, nu ngeunaan Cigugur ieu mah encan dibukukeun. Penerbitna kaburu bangkrut saencan ngamimitian.
   Saemetna buku nu ngaguar falsafah Sunda teh, lain bae perkara karep. Tapi, cohagna alatan urang masih keneh kalimpudan “imperialisme informasi” – dina hal ieu kaweruh, paelmuan, jeung (tangtu bae) cara mikir – pihak lian, utamana ti Kulon. Alatan eta oge, filsafat nu aya dina khazanah Sunda teh siga lain filsafat. “Ukur” dangding, siloka, paribasa, atawa cacarekan. Da kurang canggih, teu sistematis, teu mangrupa esei, atawa “kurang mikir”. Pon kitu deui dina kasenian: Tradisi jeung “modern”, Kulon-Wetan.
   Padahal, di Kulon sorangan geus insap: Di dunya ieu teh maranehna teu hirup sosoranganan. Aya nu lian, nu sajarah (jeung epistemologina) beda. Kasadaran ieu teh lain bae diharudangkeun ku Edward Said, Fazlur Rahman, Tagore, atawa Goenawan Mohammad -- cenah. Tapi, oge ku Goerge Santayana, Chopin, Antonin Artaud, The Beatles, Suzie Galbig, Sidney Hook, Susan Sontag (hampura mun salah nulis), jeung urang Kulon lianna. Hartina, ku teori-teori nu aya di Kulon kiwari, nerangkeun Sunda atawa falsafah Sunda teh “leuwih gampang”. Karuhan mun urang ningali kumaha filsafat Yunani, nu – cenah -- satemenna diwangun tina mitologi-mitologi maranehna. Pon kitu deui sawatara filosof modern Kulon kadieunakeun. Satre (teuing Camus) ngawangun filsafatna teh tina mitos Sysiphus. Oge filosof Jerman nu disebut di luhur, Nietszche, nginjeum “mitos” Majusi (Zoroaster) pikeun ngawangun atawa ngajelaskeun Ubermensch-na.
   Pasoalannana: Di urang, nya can disusun kalawan hade bae. Dina harti can dilenyepan, dianalisis, ditulis, jeung diterbitkeun atawa diwacanakeun di lingkungan nu leuwih jembar – bari dibarengan ku argumentasi nu alus, nu up to date, nu nyunda jeung nyakola, teu ngacapruk atawa asbun siga kuring – nu ahirna jadi hiji filsafat nu leuwih sistematis.
   Bahan mah asana moal kurang. Lain bae mayakpak dina khazanah budaya urang atawa pamendak sawatara filosof. Tapi, dina kahirupan kasenian “modern” kiwari – nu dipiharep leuwih nyambung jeung kahirupan ayeuna. Di senirupa, misalna, aya Herry Dim jeung Wawan Husein, oge sawatara seniman lianna. Boh nu meleg-meleg ngagambaran deui batik (Garut?), boh nu jadi “dukun”. Mamannoor geus naratas ku ngalungkeun “teori kosmologi”-na. (Dina epistemologi nu leuwih umum, lian ti Jujun Suryasumantri, aya Hidajat Nataamadja, oge profesor ti IPB, nu ngagabungkeun falsafah kaelmuan jeung filsafat moral Al Ghazali. Bukuna diterbitkeun ku Iqra, taun 80-an. Di sastra, Utuj Tatang Sontani geus ngamimitian ku tafsir nu rada beda ti nu umum ngeunaan Sangkuriang – sakumaha paguneman sawatara wargi milis Kusnet ieu, sabaraha poe ka tukang – nu diteruskeun ku Ajip Rosidi dina ngagambarkeun saha jeung kumaha urang Sunda teh). Malah, sawatara taun ka tukang mah, kuring pupujieun ngajak almarhum
   Hendrawan, dosen ITB, nyieun Festival Preformance Art sa Asia Tenggara nu ngamangpaatkeun tradisi salaku bentuk atawa estetikana pisan, kaasup tradisi bomoh ti Malaya jeung Filipina. Ieu forum, lian ti ngaguar titincakan (paling heunteu estetika) tradisi, keur nebus kasalahan Galeri Kita ngapungkeun diskusi Senirupa Sunda, ku mere conto kasus pameran ilustrasi almarhum Pa Onong di Mangle, bari teu talaten nyiapkeun konsep jeung strategina. Atuh, diskusi teh cambal. Teu mere prespektif anyar. Jajauheun ngajawab “nu kumaha (estetika) senirupa Sunda teh?”. Festival Preformance oge teu jadi alatan nu jadi andelanna, Hendrawan, lanceukna Garin Nugroho, kaburu maot.
   Kukituna, alus kacida mun MJ, Hawe, Kang Oman, Kang Ira, Kang Gibson, Kang Engkus, Kang Eddy Nugraha, ngaguar perkara filsafat Sunda ieu ku cara atawa dina konteks profesinna sewang-sewangan. Boh ku cara akademis dina wangun tesis, nulis di media, nulis buku, atawa “ukur” ngawangkong di milis. Insya Allah filsafat Sunda nu “sistematis” teh bakal kawangun – bari reumbeuy. Da, insya Allah, aya!

   Makassar-Jakarta, 26 Februari 2007


   Maman Gantra
   Jalan Salemba Tengah 51,
   Jakarta 10440.
   0812-940-5441

   ---------------------------------
   Want to start your own business? Learn how on Yahoo! Small Business.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.