Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [kisunda] Penduduk jeung Pendidikan di Jabar (lolobana wanoja katut ka angka BH2-na?)

Expand Messages
 • engkus ruswana
  Sampurasun para wargi, simkuring ngiring deui sinewaka, ka kang Oman kuring bade mairan perkara kapendudukan hususna ngeunaan babandingan jumlah awewe jeung
  Message 1 of 7 , Dec 1, 2005
  • 0 Attachment
   Sampurasun para wargi, simkuring ngiring deui
   sinewaka, ka kang Oman kuring bade mairan perkara
   kapendudukan hususna ngeunaan babandingan jumlah awewe
   jeung lalaki. Sakaterang kuring nu belasan taun sok
   sering ngaji perkara kapendudukan dina raraga
   ngarencanakeun kota (kaleresan garapan sim kuring nu
   matuh dina widang konsultan pangwangunan kota/daerah)
   ampir unggal daerah, jumlah awewe leuwih loba
   tinimbang lalaki. Kanyataan catetan/ data nu model
   kitu, keur sabagean kaum lalaki sok dipake alesan kuat
   pikeun ngabenerkeun laku lampah nyandung. Tapi ke
   heula, sakaterang kuring upama ditalungtik dumasar
   kana jumlah nurutkeun kelompok umurna, geuning jumlah
   nu nyokonng kana leuwih lobana jumlah awewe teh,
   nyatana ti kelompok umur 55 taun ka luhur jeung beuki
   kolot beuki loba jumlah awewena, sedengkeun kelompok
   wanoja jeung jajaka umumna ampir imbang. Jadi lamun
   tea mah aya kidulur anu hayang nyandung atuh mangga
   geura dipihukum randa-randa manula. Tah karek meureun
   bisa disebut amal jeung tutulung. Tapi lamun urang
   na;ungtik ka dulur urang nu di Baduy, teu aya nu
   disebut mindo kawin teh. Keur dulur urang di kanekes
   mah sakali kawin pikeun saumur hirup, lamun
   ditinggalkeun pasangan hirupna nya terus ngaduda atawa
   ngaranda, pijajauheun nepi ka nyandung mah, sabab
   cenah urang kudu bisa ngaji ka diri sorangan, lamun
   urang nu jadi lalaki dipangnyandungkeun ku awewe
   kumaha rasa urang, nya awewe oge moal beda rasana,
   sabab ari lalaki jeung awewe mah sual lahirna, da ari
   rasa jeung ingsunna mah sarua teu aya beda. Eta cenah
   aya nu boga anggapan beda lalaki jeung awewe soal
   "libido", nu puguh mah nu ngabedakeun teh soal
   nyangcang napsu jeung adat. Da buktina di wewengkon
   barat mah, nu adatna teu aya diskriminasi gender,
   geuning awewe jeung lalaki teh sarua bae dina
   ngalanjur napsuna teh.
   Perkara jumlah BH di wewengkon Pasundan nu kawilang
   loba, tah ieu kudu jadi pamikiran jeung upaya para
   inohong,para ulama, para menak jeung pamingpin. Kumaha
   sangkan urang sunda sadar pentingna pendidikan
   ditengah kaayaan hirup nu werit, sabab masih seueur
   masarakat Sunda hususna di padesaan teu mentingkeun
   pendidikan.
   Tah sakitu bae heula kang Oman, kaleresan kuring teh
   keur aya di Calang Kabupaten Aceh Jaya, nya timbang
   kesel ngadon buka-buka emil di camp UN.

   Rampes kang

   Engkus

   --- oman abdurrahman <o_arahman@...> wrote:

   > Baraya,
   >
   > Keur ngahajakeun nengetan angka-angka statistik
   > ngeunaan pendidikan di Jawa Barat puguh ge ieu teh.
   > Sumber bacaan mah eta wae buku "Akselerasi
   > Pendidikan Jawa Barat 20042008", pedalan Bapeda. Aya
   > sababaraha hal minangka "serba-serbi" anu ngeletek
   > menta dipostingkeun, diantaran wae ngeunaan
   > babandingan penududuk antara wanoja jeung lalaki di
   > Jawa Barat oge ngeunaan tingkat butahuruf (BH) di
   > Jawa Barat anu ditataan per kabupaten/kota. Mangga
   > kahaturkeun.
   >
   > Data anu digunakeun teh kawilang aktual, data biro
   > pusat statistik (bps) taun 2003. Sedengkeun babagian
   > kabupaten/kota di Jabar anu dijadikeun patokan aya
   > 25 kab/kota, kaasup Banjar minangka kota
   > pangbungsuna. Lumayan, nyesa keneh 25 kab/kota
   > (daerah tingkat II baheula mah, samemeh UU otonomi
   > daerah), sanajan wewengkon Jabar geus dikorowod...eh
   > ...dibagi dua jeung Banten oge.
   >
   > Penduduk
   >
   > Ceuk hasil BPS, penduduk Jabar umur antara 10 - 44
   > taun taun 2003 teh total jendralna aya 23.107.717
   > jiwa (tangtu wae jeung badanna, sabenerna mah,
   > piraku ukur jiwa bisa disensus :) ). Tina jumlah
   > sakitu, panglobana sumebar penduduk Jabar teh di
   > Kab. Bandung (11%), Bogor (9,5%), jeung Kota Bandung
   > (7%). Nilik tina angka prosentase ieu, anu teu
   > ngahontal nepi ka 10%, kawilang rata oge sumebarna
   > manusa anu dumuk di Jabar teh.
   >
   > Lolobana awewe
   >
   > Ceuk statitistik BPS keneh, jumlah penduduk awewe
   > dibanding lalaki di Jabar, tetela loba keneh awewe.
   > Geura wae timngali angka ieu: tina jumlah 23.107.717
   > jiwa penduduk Jabar, aya kana 11.656.331 (50,44%)
   > diantarana eta awewe alias wanoja, sedengkeun
   > sesana: lalaki (yakin teu yeuh ka BPS? boa-boa aya
   > diantarana anu lain lalaki, oge teu kaasup awewe,
   > wallohu'alam). Anapon Kab./Kota anu panglobana
   > awewe, "hasil survey membuktikan" (sanes ceuk Kang
   > Sony jagoan game ieu mah), tetela ....Kota
   > Tasikmalaya (lain Indramayu geuningan). Ceuk BPS,
   > taun 2003, babandingan jumlah awewe dibanding lalaki
   > penduduk Kota Tasikmalaya-Sukapura ngadaun ngora -
   > eta 55% : 45% atawa di Kota Tasikmalaya, taun 2003,
   > aya awewe sajumlah 290.916 jiwa sumanding jumlah
   > penduduk lalakina anu jumlahna 237.300 jiwa. Hidup
   > Tasik euy...eh!!!.
   >
   > Aya Kab/Kota sejenna anu panglobana mibanda
   > penduduk awewe dibanding lalakina (sok sanajan angka
   > perbandinganana teu nepi ka 55% : 45%), nyaeta
   > Kab/Kota: Bogor, Bandung, Ciamis, Kuningan,
   > Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang,
   > Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, jeung Depok (4
   > anu akhir disebut sadayana kota). Tah, ka 15
   > kab/kota ieu (kaasup Tasikmalaya), "perburuan" ti
   > lalaki anu teu acan merenah vektor papasanganana
   > ditujukeun ("vektor" ceuk matematik eta "besaran"
   > anu mibanda nilai jeung arah :). Kitu soteh lamun
   > ieu urusan "vektor" pakait signifikan jeung
   > kaleuwihan wanoja dibanding lalaki, sabab dina
   > seuhseuhanana mah teu kitu, sanes?
   >
   > Pendidikan (BH-na kumaha)?
   > Wayahna, anu dimaksud "BH" di dieu mah taya lian
   > ti singgetan tina istilah "buta huruf" alias teu
   > bisa maca. Apan ngaranna oge keur ngaguar angka
   > pendidikan.
   >
   > Kumaha pakaitna ieu penduduk jeung BH? Atawa, aya
   > hubungan anu pikahartieun antara lobana jumlah
   > penduduk, jumlah penduduk awewe anu punjul, jeung
   > angka tingkat BH di Jabar? Ieu sigana pedareun ka
   > hareup, sugan rineh. Anu jelas, ceuk BPS keneh,
   > jumlah anu BH di Jabar, umur antara 10 - 44 taun
   > sakabehna aya kana 607.521 jiwa, diwangun ku 360.229
   > jiwa awewe jeung 247.222 jiwa lalaki (sadayana BH).
   >
   > Tetela geuning, anu BH mah di Jabar teh lolobana
   > jalu. Tapi, ke heula anan, tengetan data sejen ieu:
   > Ceuk BPS, taun 2003, Kabupaten Subang ngarupakeun
   > wewengkon administratif anu pendudukna panglobana
   > BH. Angka BH di Kab. Subang ngahontal 17% tina
   > jumlah pendudukna (Kab. Subang, jumlah penduduk
   > 700.839 jiwa, diwangun ku lalaki, 47,9% jeung awewe
   > 52,1%). Angka anu 17,1% eta diwangun ku 7,2% lalaki
   > + 9,9% awewe.
   >
   > Tangtu wae, data ti hiji kabupaten/kota moal bisa
   > dipake cekelan. Data di kab/kota sejenna kudu
   > ditengetan oge, memeh nyieun hiji kacindekan. Tah
   > ieu lain guareun konsumsi milist, sakurang-kurangna
   > danget ieu jeung upama kudu si kuring anu ngaurna
   > (kawantu keur pakepuk). Keur saheulanan, ieu data 4
   > kab/kota sejenna anu angka BH luhur sanggeusna Kab.
   > Subang: Kota Bekasi (6,5%), Kab. Indramayu (5%),
   > Kab. Karawang (4,4%), jeung Kota Cirebon (4,36%)
   >
   > Catetan:
   > Angka BH penuduk di Kab. Subang anu luhurna nepi
   > ka 17% rada "aneh" tur pikiraneun, sabab, rata-rata
   > angka BH di Kab/Kota sa Jabar teu ukur 2,79% (teu
   > nepi ka 3%). Ceuk Peter Pan mah jadi "AADS" (Ada apa
   > denganmu Subang?).
   >
   > Panutup
   > Ngutak-ngatik angka sakapeung memang matak anteng.
   > Orokaya, waktu jeung tempat ngaguarna kawates. Cag
   > heula, sugan kahareup bisa aya pedaran
   > lajuninglakuna. Anu aya, nyanggakeun, manawi aya
   > manfaatna, upamana, pikeun neruskeun program garapan
   > urang (pabukon, PPK, ngaronnjatkeun IPM, Rakom,
   > jst).
   >
   > baktos,
   > manAR
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > ---------------------------------
   > Yahoo! Personals
   > Single? There's someone we'd like you to meet.
   > Lots of someones, actually. Try Yahoo! Personals
   >
   > [Non-text portions of this message have been
   > removed]
   >
   >

   __________________________________
   Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
   http://mail.yahoo.com
  • mh
   Baraya, Najan kuring lain inohong, lain ulama, lain menak, kitu deui lain pamingpin, tamba kawaranan rek nyoba-nyoba ngedalkeun nu ngolebat dina pipikiran.
   Message 2 of 7 , Dec 1, 2005
   • 0 Attachment
    Baraya,
    Najan kuring lain inohong, lain ulama, lain menak, kitu deui lain pamingpin, tamba kawaranan rek nyoba-nyoba ngedalkeun nu ngolebat dina pipikiran. Pikeun ngaronjatkeun kasadaran masayarakat kana pentingna pendididikan, jigana bisa digarap ku rupa-rupa cara.

    Salah sahiji tarekahna diantarana, misalna kujalan ngajak rempugan tokoh-tokoh agama jeung tokoh masayarakat. Naha bisa heunteu misalna, ulama sa Jawa Barat, nyieun fatwa yen ngawangun sakola, ngawangun perpustakaan, mere beasiswa teh teu eleh ganjaranana jeung munggah haji ka Mekah. Tinimbang munggah haji sababaraha balikan, cukup we munggah haji mah sakali saumur hirup. Atawa duakali, bisi nu munggaran mah ngarasa kurang afdol. Upama boga rejeki keur munggah haji mindo, leuwih hade dipake ngawangun sarana pendidikan, ngawangun perpustakaan, nyadiakeun beasiswa, nyadiakeun dana pikeun panalungtikan.

    Asana upama ulama bisa ngaluarkeun fatwa jiga di luhur, Insya Allah bakal pada ngarojong. Tinimbang fatwa nu nimbulkeun kontroversi.

    Tah sakitu we heula baraya.

    Baktos,
    MH

    engkus ruswana <engkusruswana@...> wrote: Perkara jumlah BH di wewengkon Pasundan nu kawilang
    loba, tah ieu kudu jadi pamikiran jeung upaya para
    inohong, para ulama, para menak jeung pamingpin. Kumaha sangkan urang sunda sadar pentingna pendidikan ditengah kaayaan hirup nu werit, sabab masih seueur masarakat Sunda hususna di padesaan teu mentingkeun pendidikan.
    =====
    Situs: http://www.urang-sunda.or.id/
    [Pupuh17, Wawacan, Roesdi Misnem, Al-Quran, Koropak]

    ---------------------------------
    Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

    [Non-text portions of this message have been removed]
   • Waluya
    Sampurasun Kang Engkus. Data BPS pusat di Indonesia teh lalaki anu langkung seueur ti awewe, tiasa ditingali di www.bps.go.id. Duka mana nu leres ieu teh, naha
    Message 3 of 7 , Dec 1, 2005
    • 0 Attachment
     Sampurasun Kang Engkus. Data BPS pusat di Indonesia teh lalaki anu
     langkung seueur ti awewe, tiasa ditingali di www.bps.go.id. Duka mana nu
     leres ieu teh, naha BPS Jabar atanapi BPS pusat?. Jadi lieur kieu geuning
     data kepundudukan teh, paingan atuh kawijaksanaan pamarentah teh salah
     wae.

     Baktos,
     WALUYA

     > Sampurasun para wargi, simkuring ngiring deui
     > sinewaka, ka kang Oman kuring bade mairan perkara
     > kapendudukan hususna ngeunaan babandingan jumlah awewe
     > jeung lalaki. Sakaterang kuring nu belasan taun sok
     > sering ngaji perkara kapendudukan dina raraga
     > ngarencanakeun kota (kaleresan garapan sim kuring nu
     > matuh dina widang konsultan pangwangunan kota/daerah)
     > ampir unggal daerah, jumlah awewe leuwih loba
     > tinimbang lalaki. Kanyataan catetan/ data nu model
     > kitu, keur sabagean kaum lalaki sok dipake alesan kuat
     > pikeun ngabenerkeun laku lampah nyandung. Tapi ke
     > heula, sakaterang kuring upama ditalungtik dumasar
     > kana jumlah nurutkeun kelompok umurna, geuning jumlah
     > nu nyokonng kana leuwih lobana jumlah awewe teh,
     > nyatana ti kelompok umur 55 taun ka luhur jeung beuki
     > kolot beuki loba jumlah awewena, sedengkeun kelompok
     > wanoja jeung jajaka umumna ampir imbang. Jadi lamun
     > tea mah aya kidulur anu hayang nyandung atuh mangga
     > geura dipihukum randa-randa manula. Tah karek meureun
     > bisa disebut amal jeung tutulung. Tapi lamun urang
     > na;ungtik ka dulur urang nu di Baduy, teu aya nu
     > disebut mindo kawin teh. Keur dulur urang di kanekes
     > mah sakali kawin pikeun saumur hirup, lamun
     > ditinggalkeun pasangan hirupna nya terus ngaduda atawa
     > ngaranda, pijajauheun nepi ka nyandung mah, sabab
     > cenah urang kudu bisa ngaji ka diri sorangan, lamun
     > urang nu jadi lalaki dipangnyandungkeun ku awewe
     > kumaha rasa urang, nya awewe oge moal beda rasana,
     > sabab ari lalaki jeung awewe mah sual lahirna, da ari
     > rasa jeung ingsunna mah sarua teu aya beda. Eta cenah
     > aya nu boga anggapan beda lalaki jeung awewe soal
     > "libido", nu puguh mah nu ngabedakeun teh soal
     > nyangcang napsu jeung adat. Da buktina di wewengkon
     > barat mah, nu adatna teu aya diskriminasi gender,
     > geuning awewe jeung lalaki teh sarua bae dina
     > ngalanjur napsuna teh.
     > Perkara jumlah BH di wewengkon Pasundan nu kawilang
     > loba, tah ieu kudu jadi pamikiran jeung upaya para
     > inohong,para ulama, para menak jeung pamingpin. Kumaha
     > sangkan urang sunda sadar pentingna pendidikan
     > ditengah kaayaan hirup nu werit, sabab masih seueur
     > masarakat Sunda hususna di padesaan teu mentingkeun
     > pendidikan.
     > Tah sakitu bae heula kang Oman, kaleresan kuring teh
     > keur aya di Calang Kabupaten Aceh Jaya, nya timbang
     > kesel ngadon buka-buka emil di camp UN.
     >
     > Rampes kang
     >
     > Engkus
     >
     > --- oman abdurrahman <o_arahman@...> wrote:
     >
     >> Baraya,
     >>
     >> Keur ngahajakeun nengetan angka-angka statistik
     >> ngeunaan pendidikan di Jawa Barat puguh ge ieu teh.
     >> Sumber bacaan mah eta wae buku "Akselerasi
     >> Pendidikan Jawa Barat 20042008", pedalan Bapeda. Aya
     >> sababaraha hal minangka "serba-serbi" anu ngeletek
     >> menta dipostingkeun, diantaran wae ngeunaan
     >> babandingan penududuk antara wanoja jeung lalaki di
     >> Jawa Barat oge ngeunaan tingkat butahuruf (BH) di
     >> Jawa Barat anu ditataan per kabupaten/kota. Mangga
     >> kahaturkeun.
     >>
     >> Data anu digunakeun teh kawilang aktual, data biro
     >> pusat statistik (bps) taun 2003. Sedengkeun babagian
     >> kabupaten/kota di Jabar anu dijadikeun patokan aya
     >> 25 kab/kota, kaasup Banjar minangka kota
     >> pangbungsuna. Lumayan, nyesa keneh 25 kab/kota
     >> (daerah tingkat II baheula mah, samemeh UU otonomi
     >> daerah), sanajan wewengkon Jabar geus dikorowod...eh
     >> ...dibagi dua jeung Banten oge.
     >>
     >> Penduduk
     >>
     >> Ceuk hasil BPS, penduduk Jabar umur antara 10 - 44
     >> taun taun 2003 teh total jendralna aya 23.107.717
     >> jiwa (tangtu wae jeung badanna, sabenerna mah,
     >> piraku ukur jiwa bisa disensus :) ). Tina jumlah
     >> sakitu, panglobana sumebar penduduk Jabar teh di
     >> Kab. Bandung (11%), Bogor (9,5%), jeung Kota Bandung
     >> (7%). Nilik tina angka prosentase ieu, anu teu
     >> ngahontal nepi ka 10%, kawilang rata oge sumebarna
     >> manusa anu dumuk di Jabar teh.
     >>
     >> Lolobana awewe
     >>
     >> Ceuk statitistik BPS keneh, jumlah penduduk awewe
     >> dibanding lalaki di Jabar, tetela loba keneh awewe.
     >> Geura wae timngali angka ieu: tina jumlah 23.107.717
     >> jiwa penduduk Jabar, aya kana 11.656.331 (50,44%)
     >> diantarana eta awewe alias wanoja, sedengkeun
     >> sesana: lalaki (yakin teu yeuh ka BPS? boa-boa aya
     >> diantarana anu lain lalaki, oge teu kaasup awewe,
     >> wallohu'alam). Anapon Kab./Kota anu panglobana
     >> awewe, "hasil survey membuktikan" (sanes ceuk Kang
     >> Sony jagoan game ieu mah), tetela ....Kota
     >> Tasikmalaya (lain Indramayu geuningan). Ceuk BPS,
     >> taun 2003, babandingan jumlah awewe dibanding lalaki
     >> penduduk Kota Tasikmalaya-Sukapura ngadaun ngora -
     >> eta 55% : 45% atawa di Kota Tasikmalaya, taun 2003,
     >> aya awewe sajumlah 290.916 jiwa sumanding jumlah
     >> penduduk lalakina anu jumlahna 237.300 jiwa. Hidup
     >> Tasik euy...eh!!!.
     >>
     >> Aya Kab/Kota sejenna anu panglobana mibanda
     >> penduduk awewe dibanding lalakina (sok sanajan angka
     >> perbandinganana teu nepi ka 55% : 45%), nyaeta
     >> Kab/Kota: Bogor, Bandung, Ciamis, Kuningan,
     >> Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang,
     >> Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, jeung Depok (4
     >> anu akhir disebut sadayana kota). Tah, ka 15
     >> kab/kota ieu (kaasup Tasikmalaya), "perburuan" ti
     >> lalaki anu teu acan merenah vektor papasanganana
     >> ditujukeun ("vektor" ceuk matematik eta "besaran"
     >> anu mibanda nilai jeung arah :). Kitu soteh lamun
     >> ieu urusan "vektor" pakait signifikan jeung
     >> kaleuwihan wanoja dibanding lalaki, sabab dina
     >> seuhseuhanana mah teu kitu, sanes?
     >>
     >> Pendidikan (BH-na kumaha)?
     >> Wayahna, anu dimaksud "BH" di dieu mah taya lian
     >> ti singgetan tina istilah "buta huruf" alias teu
     >> bisa maca. Apan ngaranna oge keur ngaguar angka
     >> pendidikan.
     >>
     >> Kumaha pakaitna ieu penduduk jeung BH? Atawa, aya
     >> hubungan anu pikahartieun antara lobana jumlah
     >> penduduk, jumlah penduduk awewe anu punjul, jeung
     >> angka tingkat BH di Jabar? Ieu sigana pedareun ka
     >> hareup, sugan rineh. Anu jelas, ceuk BPS keneh,
     >> jumlah anu BH di Jabar, umur antara 10 - 44 taun
     >> sakabehna aya kana 607.521 jiwa, diwangun ku 360.229
     >> jiwa awewe jeung 247.222 jiwa lalaki (sadayana BH).
     >>
     >> Tetela geuning, anu BH mah di Jabar teh lolobana
     >> jalu. Tapi, ke heula anan, tengetan data sejen ieu:
     >> Ceuk BPS, taun 2003, Kabupaten Subang ngarupakeun
     >> wewengkon administratif anu pendudukna panglobana
     >> BH. Angka BH di Kab. Subang ngahontal 17% tina
     >> jumlah pendudukna (Kab. Subang, jumlah penduduk
     >> 700.839 jiwa, diwangun ku lalaki, 47,9% jeung awewe
     >> 52,1%). Angka anu 17,1% eta diwangun ku 7,2% lalaki
     >> + 9,9% awewe.
     >>
     >> Tangtu wae, data ti hiji kabupaten/kota moal bisa
     >> dipake cekelan. Data di kab/kota sejenna kudu
     >> ditengetan oge, memeh nyieun hiji kacindekan. Tah
     >> ieu lain guareun konsumsi milist, sakurang-kurangna
     >> danget ieu jeung upama kudu si kuring anu ngaurna
     >> (kawantu keur pakepuk). Keur saheulanan, ieu data 4
     >> kab/kota sejenna anu angka BH luhur sanggeusna Kab.
     >> Subang: Kota Bekasi (6,5%), Kab. Indramayu (5%),
     >> Kab. Karawang (4,4%), jeung Kota Cirebon (4,36%)
     >>
     >> Catetan:
     >> Angka BH penuduk di Kab. Subang anu luhurna nepi
     >> ka 17% rada "aneh" tur pikiraneun, sabab, rata-rata
     >> angka BH di Kab/Kota sa Jabar teu ukur 2,79% (teu
     >> nepi ka 3%). Ceuk Peter Pan mah jadi "AADS" (Ada apa
     >> denganmu Subang?).
     >>
     >> Panutup
     >> Ngutak-ngatik angka sakapeung memang matak anteng.
     >> Orokaya, waktu jeung tempat ngaguarna kawates. Cag
     >> heula, sugan kahareup bisa aya pedaran
     >> lajuninglakuna. Anu aya, nyanggakeun, manawi aya
     >> manfaatna, upamana, pikeun neruskeun program garapan
     >> urang (pabukon, PPK, ngaronnjatkeun IPM, Rakom,
     >> jst).
     >>
     >> baktos,
     >> manAR
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >>
     >> ---------------------------------
     >> Yahoo! Personals
     >> Single? There's someone we'd like you to meet.
     >> Lots of someones, actually. Try Yahoo! Personals
     >>
     >> [Non-text portions of this message have been
     >> removed]
     >>
     >>
     >
     >
     >
     >
     >
     > __________________________________
     > Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
     > http://mail.yahoo.com
     >
     >
     >
     > PENTING..!
     >
     > attachment akan dihapus & tidak diteruskan kepada seluruh member.
     >
     > dilarang beriklan. pelanggaran atas peraturan ini akan dikenai sanksi
     > berupa pencabutan membership.
     >
     > terutama bagi pengguna ms outlook/outlook express, dihimbau untuk selalu
     > mengupdate antivirusnya.
     >
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
    • mh
     Bah Willy, Kang Engkus, sareng nu baraya sanesna. Pikeun nambihan kalieur, kamari basa ka lembur kuring kungsi ngadongeng jeung salah saahiji tokoh masayarakat
     Message 4 of 7 , Dec 1, 2005
     • 0 Attachment
      Bah Willy, Kang Engkus, sareng nu baraya sanesna. Pikeun nambihan kalieur, kamari basa ka lembur kuring kungsi ngadongeng jeung salah saahiji tokoh masayarakat (pasantren), perkara data statistik oge. Numutkeun informasi ti anjeunna, cenah data statistik kabupaten jeung propinsi oge teu singkron. Kulantaran kitu pikeun meunangkeun data potensi desa, anjeunna teu wani make data kabupaten oge propinsi. Cenah mah rek sensus sorangan, ngarah meunang data primer. Duka teuing tambah lieur kuring oge.

      Baktos,
      MH

      Waluya <resoma@...> wrote:
      Sampurasun Kang Engkus. Data BPS pusat di Indonesia teh lalaki anu langkung seueur ti awewe, tiasa ditingali di www.bps.go.id. Duka mana nu leres ieu teh, naha BPS Jabar atanapi BPS pusat?. Jadi lieur kieu geuning
      data kepundudukan teh, paingan atuh kawijaksanaan pamarentah teh salah ae.

      Baktos,
      WALUYA

      > Sampurasun para wargi, simkuring ngiring deui
      > sinewaka, ka kang Oman kuring bade mairan perkara
      > kapendudukan hususna ngeunaan babandingan jumlah wewe
      > jeung lalaki. Sakaterang kuring nu belasan taun sok
      > sering ngaji perkara kapendudukan dina raraga
      > ngarencanakeun kota (kaleresan garapan sim kuring nu
      > matuh dina widang konsultan pangwangunan kota/daerah)
      > ampir unggal daerah, jumlah awewe leuwih loba
      > tinimbang lalaki. Kanyataan catetan/ data nu model
      > kitu, keur sabagean kaum lalaki sok dipake alesan uat
      > pikeun ngabenerkeun laku lampah nyandung.


      =====
      Situs: http://www.urang-sunda.or.id/
      [Pupuh17, Wawacan, Roesdi Misnem, Al-Quran, Koropak]

      ---------------------------------
      Yahoo! DSL Something to write home about. Just $16.99/mo. or less

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • engkus ruswana
      Sampurasun kang MH. Sapuk pisan tah kana karancagean pamikiran salira, kumaha upami diluluguan ku salira kang Oman sareng nu sanesna nu aya di tatar Bandung
      Message 5 of 7 , Dec 1, 2005
      • 0 Attachment
       Sampurasun kang MH.
       Sapuk pisan tah kana karancagean pamikiran salira,
       kumaha upami diluluguan ku salira kang Oman sareng nu
       sanesna nu aya di tatar Bandung pikeun ngawujudkeun
       eta gagasan, pami tiasa oge lian ti Fatwa oge
       ngayakeun sawala jeung Gubernur pikeun komitmen
       ngalokasikeun dana/anggaran nu wajar jeung beuki
       ditingkatkeun unggal taunna, pikeun ngarojong
       pawujudanna, margi luyu sareng visi-misi jeung program
       pokok Jawa Barat. Margi ceuk bawirasa kuring
       Pamarentahan Jawa Barat teh mibanda dana/anggaran nu
       kawilang gede unggal taunna, sedengkeun fungsi jeung
       tugasna (tupoksi) teu pati jelas dina era otonomi ieu.
       Tinimbang dipake keur studi banding, dana kadeudeuh
       jeung biaya-biaya sejen nu sifatna awuntah, nya leuwih
       hade mun ditujukeun keur ngaronjatkeun IPM lusu jeung
       visi-misi.
       Sakitu, kumaha tah pamikiran kidulur lianna.

       Rampes.

       engkus

       --- mh <khs579@...> wrote:

       > Baraya,
       > Najan kuring lain inohong, lain ulama, lain menak,
       > kitu deui lain pamingpin, tamba kawaranan rek
       > nyoba-nyoba ngedalkeun nu ngolebat dina pipikiran.
       > Pikeun ngaronjatkeun kasadaran masayarakat kana
       > pentingna pendididikan, jigana bisa digarap ku
       > rupa-rupa cara.
       >
       > Salah sahiji tarekahna diantarana, misalna kujalan
       > ngajak rempugan tokoh-tokoh agama jeung tokoh
       > masayarakat. Naha bisa heunteu misalna, ulama sa
       > Jawa Barat, nyieun fatwa yen ngawangun sakola,
       > ngawangun perpustakaan, mere beasiswa teh teu eleh
       > ganjaranana jeung munggah haji ka Mekah. Tinimbang
       > munggah haji sababaraha balikan, cukup we munggah
       > haji mah sakali saumur hirup. Atawa duakali, bisi nu
       > munggaran mah ngarasa kurang afdol. Upama boga
       > rejeki keur munggah haji mindo, leuwih hade dipake
       > ngawangun sarana pendidikan, ngawangun perpustakaan,
       > nyadiakeun beasiswa, nyadiakeun dana pikeun
       > panalungtikan.
       >
       > Asana upama ulama bisa ngaluarkeun fatwa jiga di
       > luhur, Insya Allah bakal pada ngarojong. Tinimbang
       > fatwa nu nimbulkeun kontroversi.
       >
       > Tah sakitu we heula baraya.
       >
       > Baktos,
       > MH
       >
       > engkus ruswana <engkusruswana@...> wrote:
       > Perkara jumlah BH di wewengkon Pasundan nu
       > kawilang
       > loba, tah ieu kudu jadi pamikiran jeung upaya para
       > inohong, para ulama, para menak jeung pamingpin.
       > Kumaha sangkan urang sunda sadar pentingna
       > pendidikan ditengah kaayaan hirup nu werit, sabab
       > masih seueur masarakat Sunda hususna di padesaan
       > teu mentingkeun pendidikan.
       >
       >
       >
       >
       > =====
       > Situs: http://www.urang-sunda.or.id/
       > [Pupuh17, Wawacan, Roesdi Misnem, Al-Quran, Koropak]
       >
       > ---------------------------------
       > Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million
       > songs. Try it free.
       >
       > [Non-text portions of this message have been
       > removed]
       >
       >
       __________________________________________
       Yahoo! DSL – Something to write home about.
       Just $16.99/mo. or less.
       dsl.yahoo.com
      • engkus ruswana
       Kang MH, bah Willy oge kum bae ka sadayana. Perkara data di nagara urang memang hiji pasualan nu matak ngalieurkeun ti baheula keneh, sabab ayana kapentingan
       Message 6 of 7 , Dec 3, 2005
       • 0 Attachment
        Kang MH, bah Willy oge kum bae ka sadayana.
        Perkara data di nagara urang memang hiji pasualan nu
        matak ngalieurkeun ti baheula keneh, sabab ayana
        kapentingan sewang-sewangan, saperti kieu :
        1) Dumasar kana Undang-undang, intansi nu boga
        tanggungjawab sual data nu kudu dipake jadi dasar
        sagala rancana jeung kawijakan, nyaeta BPS, namung
        kanyataan data nu dikumpulkeun ku BPS sifatna mangrupa
        data dasar nu teu cukup pikeun dipake dadasar nyusun
        rancana jeung kawijakan nu sifatna sektoral nu
        merlukeun data husus, nya ahirna unggal sektor ngadata
        masing-masing kaperluanana kaabus oge data dasarna,
        balukarna hasil data dasar nu dikumpulkeun bisa beda,
        sabab unggal sektor teu bareng waktu ngadatana, sok
        sanajan taun ngadatana sarua.
        2) BPS sok ngayakeun sensus nasional (ngumpulkeun
        data "primer")mun teu salah unggal 10 taun sakali,
        jeung ditengah-tengah (unggal 5 taun) diayakeun sensus
        antar waktu nu sifatna "sampling", nya data diluar
        sampling eusina dikira-kira (forecast) dumasar kana
        teori statistik.
        3) Diluar Kantor Statistik di unggal desa/kalurahan
        sok diayakeun nyusun profil desa (baheula disebut
        monogafi desa/kalurahan nu sok ditulis dina papan
        tulis atawa white board). Tah dina data ieu rupa-rupa
        kajadian, aya desa/kalurahan nu rajin unggal bulan
        dicatet parobahanana, aya oge nu males malah teu
        jarang geus mangtaun-taun datana teu robah. Dina ayana
        formulir eusian data ti kacamatan atawa ti Kantor
        Statistik, sabagean aya nu dikarang/dikira-kira. Oge
        teu saeutik desa-desa nu teu boga arsip data eusian
        eta, nu ngabalukarkeun mun aya deui formulir eusian ti
        instansi lianna, nya dikira-kira deui nu can tangtu
        sarua jeung eusian nu ti heula.
        4) Data taunan nu aya di kantor statistik kacamatan
        atawa kabupaten/kota, umumna oge mangrupakeun data
        "forecasting" lain dumasar tina ngadata langsung.
        5) Data teu jarang direkayasa, Pamarentah
        kabupaten/kota dina ngadata pendudukna sok
        diguntaganti gumantung kaperluan, saperti waktu jaman
        inpres, kulantaran gedena dana inpres ti pamarentah
        pusat dumasar kana jumlah penduduk, nya ngahaja junlah
        pendudukna digede-gedekeun, sabalikna keur data PDRB
        contona sok kadang dileutikan supaya angka income
        perkapita jadi rada gede (pangaruh kana citra
        Bupati/Walikota).
        6) Tiheula pernah urang maca di koran sababaraha
        Bupati ngarambek kulantaran daerahna dicatet loba
        penduduk miskinna (ngarasa era jeung citrana turun),
        tapi barang diumumkeun yen pamarentah pusat rek
        ngalirkeun dana bantuan keur masarakat miskin ka
        daerah-daerah, ngadadak para bupati jeung walikota
        rame-rame ngadata paloba-loba ngajukeun data penduduk
        miskinna.
        7) Dina ngadata penduduk miskin, "kriteria" nu
        ditetepkeun BKKBN jeung nu dipake Kantor statistik
        beda-beda, anu tangtu data penduduk miskin di unggal
        daerah jadi beda-beda, ieu matak lieur keur nu mana nu
        rek dipake pikeun nyalurkeun dana bantuan penduduk
        miskin.
        8) Anyar-anyar ieu loba kaributan sual dana kompensasi
        BBM, nu ngait kana teu benerna pendataan.
        Nu jelas kaayaaan pendataan di urang memang matak
        lieur jeung oge sering nimbulkeun kaributan, lamun aya
        kaitan eung duit. Pamarentah memang sadar kana kaayaan
        pendataan nu pabaliut kieu, jeung geus boga gagasan
        pikeun ngembangkeun sistim Database, tapi duka iraha
        bisa beres.

        Kitu kang sakaterang sim kuring mah.

        Cag.
        Rampes.

        Pun Engkus

        --- mh <khs579@...> wrote:

        > Bah Willy, Kang Engkus, sareng nu baraya sanesna.
        > Pikeun nambihan kalieur, kamari basa ka lembur
        > kuring kungsi ngadongeng jeung salah saahiji tokoh
        > masayarakat (pasantren), perkara data statistik oge.
        > Numutkeun informasi ti anjeunna, cenah data
        > statistik kabupaten jeung propinsi oge teu singkron.
        > Kulantaran kitu pikeun meunangkeun data potensi
        > desa, anjeunna teu wani make data kabupaten oge
        > propinsi. Cenah mah rek sensus sorangan, ngarah
        > meunang data primer. Duka teuing tambah lieur kuring
        > oge.
        >
        > Baktos,
        > MH
        >
        > Waluya <resoma@...> wrote:
        > Sampurasun Kang Engkus. Data BPS pusat di
        > Indonesia teh lalaki anu langkung seueur ti awewe,
        > tiasa ditingali di www.bps.go.id. Duka mana nu leres
        > ieu teh, naha BPS Jabar atanapi BPS pusat?. Jadi
        > lieur kieu geuning
        > data kepundudukan teh, paingan atuh kawijaksanaan
        > pamarentah teh salah ae.
        >
        > Baktos,
        > WALUYA
        >
        > > Sampurasun para wargi, simkuring ngiring deui
        > > sinewaka, ka kang Oman kuring bade mairan perkara
        > > kapendudukan hususna ngeunaan babandingan jumlah
        > wewe
        > > jeung lalaki. Sakaterang kuring nu belasan taun
        > sok
        > > sering ngaji perkara kapendudukan dina raraga
        > > ngarencanakeun kota (kaleresan garapan sim kuring
        > nu
        > > matuh dina widang konsultan pangwangunan
        > kota/daerah)
        > > ampir unggal daerah, jumlah awewe leuwih loba
        > > tinimbang lalaki. Kanyataan catetan/ data nu model
        > > kitu, keur sabagean kaum lalaki sok dipake alesan
        > uat
        > > pikeun ngabenerkeun laku lampah nyandung.
        >
        >
        > =====
        > Situs: http://www.urang-sunda.or.id/
        > [Pupuh17, Wawacan, Roesdi Misnem, Al-Quran, Koropak]
        >
        > ---------------------------------
        > Yahoo! DSL Something to write home about. Just
        > $16.99/mo. or less
        >
        > [Non-text portions of this message have been
        > removed]
        >
        >
        __________________________________________
        Yahoo! DSL – Something to write home about.
        Just $16.99/mo. or less.
        dsl.yahoo.com
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.