Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"KAPI DANASINDAN ÖKÜZ OLMAZ”

Expand Messages
 • MEHMET ULUS
  “KAPI DANASINDAN ÖKÜZ OLMAZ” Sayın Türkmen kardeşlerim; Tarih 15 şubat 2005 Salı 10:01 SAYIN BAŞBAKAN diyorki; TÜRKMEN CEPHESİ GEREKEN
  Message 1 of 1 , Feb 26, 2005
   �KAPI DANASINDAN �K�Z OLMAZ�
   Say�n T�rkmen karde�lerim;
   Tarih 15 �ubat 2005 Sal� 10:01 SAYIN BA�BAKAN diyorki; "T�RKMEN CEPHES�
   GEREKEN T�T�ZL�L��� G�STEREMED�" bundan do�rusu ne olabilir ki.
   �imdi e�ri oturup do�ru konu�al�m. E�ri veya yanl�� nerede veya kimden
   gelirse gelsin kar��s�na ��k�p �u sorular� sormak laz�m. Bu affedilmeyecek
   tarihi hatayi i�leyenlere hi� hesap sorulmayacak m�? ? Kimse Mal
   varl�klar�na soru�turma a�mayacak m�? Kimse g�revinden al�nm�yacak m�?. Buna
   sebebiyet verenlere bakt���m�z zaman kimi hac da, kimi ma�ta, kimiside liste
   ba�� olup fil kulas�nda oturup kendini garantiye alarak millete tepeden
   bakmakta.
   Y�llard�r yaz�p ��z�yoruz. Ba��r�p �a��r�yoruz.Ne sesimizi duyan oldu ne de
   feryadlar�m�z�.Hep s�yledik; �Kap� danas�ndan �k�z olmaz� i�te olmad� ve
   olmayacak. Bu tavr�m�z y�z�nden birileri k�r�labilir bozulabilir ama kimse
   kusura bakmas�n biz buyuz b�ylede kalaca��z. E�er sen deveye hendek
   atlatmaya �al���rsan i�te millet bu duruma d��er elbete. �Tanr� beni
   dostlar�mdan korusun, ben d��manlar�mla ba� ederim�.
   �imdi birde bunlara bakal�m: bu hergeleler hi� bir zaman bu milletten yana
   olmam��lar.Hep g��l� �n�nde �eket ilikleyip, boyun e�erek kendi ��karlar�n�
   d���nm��ler. Ama kendi vatanda��n�n �n�nde aslan kesilmi�ler.Hakl� olarak
   kar��lar�na ��kan herkese,�d�� mihraklarla i� birli�i yap�yor� diye
   su�lam��lar. Var�n� yo�unu bu millete adayan ayd�nlar�m�z� d��lay�p kimseye
   f�rsat vermeyerek hep kendileri hakl� g�rm��ler. Hani �Ben var�m benden
   ba�kas� yok� diyordunuz ya, yapt���n�z i� bu mu? D�nyaya T�rkmenleri k���k
   d���rmek i�in mi bu i�in ba��ndam�s�n�z acaba. Onu bilmeliyiz ki bu sistem
   g�n bat�s�nda do�du g�n bat�s�nda da batm��t�r.
   Ey T�rkmen karde�lerim, gelin el ele g�n�l birli�iyla hayk�ral�m Irak�ta 7
   devleti kuran biziz batmayaca��z. �anc�m�zla dilimizle k�lt�r�m�zle
   hayk�ral�m ki, tek di�i kalm�� canavarlar duysun sesimizi. Bilsinler ki
   biz T�rko�lu T�rk�z. T�rk�n dal�y�z. T�rkmeneli yurdumuz orda do�up ordada
   ya�ay�p kalaca��z.Y�ce Allah T�rk Milletini korusun.

   Mehmet ULUS

   ARKADA�
   Art�k yol g�r�nd�,katar y�r�d�,
   Sen de bu kervana kat�l arkada�!
   T�rke de kendine d�nmek g�r�nd�
   Sen de bu kervana kat�l arkada�
   Adnan K.S.

   _________________________________________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.