Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

MAYMUNUN ADALETÝ

Expand Messages
 • MEHMET ULUS
  MAYMUNUN ADALETİ Sayın gönüldaşlarım, Bir varmış bir yokmuş dari dünyada, cennet gibi bir orman varmış. Orman, yağmuru bol, ağaçları
  Message 1 of 1 , Dec 2, 2004
  • 0 Attachment
   MAYMUNUN ADALET�

   Say�n g�n�lda�lar�m,
   Bir varm�� bir yokmu� dari d�nyada, cennet gibi bir orman varm��. Orman,
   ya�muru bol, a�a�lar� y�ksekmi�.Ye�il yapraklar�,�e�itli meyveleri varm��.
   Ya�ayan hayvanlar da �ok mutluymu�. Bu korkusuz hayvanlar a�a�tan a�aca
   ,daldandala atlayarak var olan her t�rl� bitki ve meyveleri yiyip, g�n�n�
   g�n ederlermi�. Bilinmeyen bir nedenle ne olduysa olmu�, b�lgede kurakl�k
   ba� g�sterince hayvanlar� kara kara d���nmeye mecbur k�lm��. Ormanda mevcut
   olan maymunlardan iki yolda�, birbirlerine karde� gibi davran�rlar, birisi
   ne dediyse di�eri yok demezmi�. Birisi, ya�ta bir az ya�l� ama g��l�, di�eri
   ise salak, ne dendiyse fark�nda olmadan ona uyar sadece midesinden ba�ka hi�
   bir �ey d���nmezmi�
   Bir g�n ya�l� maymun y�ksek bir a�ac�n tepesine ��karak etraf� g�zetler.
   Uzaklardaki k�y� g�r�nce akl�na hemen bir �eyler gelir iniverir. �ner inmez
   yolda� maymunu yan�na �a��rarak ona ��yle der; bu gece beraberce �u
   uzaktaki k�ye inece�iz. Ne bulduysak al�p getirece�iz. B�ylece gece ��k�nce
   alaca karanl�kta yola koyulurlar. K�ye var�r varmaz k�y evinin birine
   dalarlar ve g�rd�klerine inanamazlar.��tah kabart�c� miskokulu kocaman bir
   kovan�n i�inde taptaze iki tane yuvarlak kelle peynir g�rmezler mi?Hemen,hi�
   teredd�t etmeden her biri birisini al�r, arkalar�na bakmadan ka��p h�zla
   k�yden uzakla��rlar. Ormana d�n�nce bir de bakarlar ki peynir par�alar�n�n
   birisi di�erine g�re biraz daha b�y�k. Birbirine haks�zl�k olmas�n ve
   herkeste kendi pay�n� e�it olarak als�n diye tartmay� d���n�rler. Deneyimli
   maymun bunu en iyi ben tartar�m der . Salak maymun her zamanki gibi yolda��n
   emrine uyarak buna raz� olur. Ya�l� maymun tartmaya kalk���r. Bir bakar ki
   bir taraf di�erinden a��r gelmekte. Fazla gelen taraftan bir par�as�n� al�r
   yer. Bu defa kar�� taraf fazla gelince, biraz d���n�r ve iyisi mi bundanda
   biraz alay�m der ve al�r yer. Bu b�ylece devam eder, iki par�a peynirde onun
   midesine yol al�p gider. Salak maymun ise yolda��n adaletine bakakal�r.
   K�ssadan hisse al�n�rsa, bizdekiler, bu bok �uval�na d�nm�� ya�l� maymunun
   adaletine benzer bir tutum sergilemekteler.Toplumu y�nettiklerini sanan,
   sen ver ben yiyeyim, millet ise istedi�i kadar ba��rs�n,a�las�n, s�zlas�n.
   G�zya�lar�na bakan kim, hesap soran kim, ��nk� dilsiz �eytan �oktan i�
   ba��nda. T�rkmen toplumunun bu durumlara d���r�lm�� olmas� utan�
   vericidir.�zerimizde i�eriden ve d��ar�dan oynanan oyunu g�rmek istemeyenler
   var. Art� bu oyuna bilmeden alet olanlar ya da tezgah� bilerek kuranlar
   var. Rezilli�in bu kadar�n� ancak kendini bilmezler yapabilir. � Bindik bir
   al�mete, gidiyoruz k�yamete� diyece�imiz mi isteniliyor bizlerden acaba.
   Kahrolsun kurt postunu giyen yalanc� kuzular.
   Ey T�rkmenler b�yle d�zene aldan�rsan�z i�te o zaman biri yer biri bakar
   orda k�yamet kopar. Bizleri bu duruma d���renlerin ba�lar�na kopsun k�yamet
   . Rabbim ��k�rler olsun, T�rk yaratt�n sen bizleri. Toplu vurursa y�rekler,
   sindiremez onlar T�rkmenleri. Kahrolsun i�imizdeki T�rk d��manlar�. T�rk�e
   kefen bi�enin �l�m� korkun� olur. Bunu her T�rk d��man� iyi bilmelidir. Y�ce
   Allah T�rk milletini korusun.


   Mehmet ULUS

   _________________________________________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.