Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bas Sagilgi

Expand Messages
 • tanis tanis
  Hollanda Tanis Dernegi Biz Tanis Dernegi olarak Tuzhurmatu ve Kerkük’te çıkan olaylarda şehit düşen Türkmen kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve aziz
  Message 1 of 1 , Aug 30, 2003
   Hollanda Tanis Dernegi

   Biz Tanis Dernegi olarak Tuzhurmatu ve Kerkük’te çýkan olaylarda þehit düþen
   Türkmen kardeþlerimize Allah’tan rahmet ve aziz milletimize baþ saðlýðý
   dileriz. Bu tür hadiselerin vukuu gayet doðaldýr bizleri ve iyi niyetimizi
   hala anlamamakta ýsrar eden çete elemanlarý hayal ettikleri emeller uðruna
   Türkmen varlýðýna kýymaktalar, bu varlýðý silip yok etmek maalesef mezaari
   þerife bile uzanmaktadýr.

   Yakýn geçmiþte bu hep böyle olmuþtur bu bir dizi olayýn tekrarýdýr, ancak bu
   kez herkesin gözü gördü ve kulaðý duydu olup bitenler ne kadar örtbas
   edilmek istense bile ne kadar hadiseler saptýrmak istense bile gerçekler
   ortada, dünya basýn ve yayýný kimin haklý kimin haksýz olduðunu gördü.
   Umarýz bu tür olaylar bir daha tekrarlanmaz hiç kimse bu tür acý olaylara
   karýþmaz ama birde bir gerçek var huylu huyundan vazgeçmez.
   Ayrýca bu olaylara göðüs geren ve karþý koyan gençlerimizi tebrik ederiz,
   emekleriniz boþuna gitmeyecektir tarihte yerlerinizi alacaksýnýz sayenizde
   þehit kanlarýmýz yerde kalmayacaktýr sizinleyiz arkanýzdayýz.

   _________________________________________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.