Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Tebrik

Expand Messages
 • Biz Turkmeniz
  Sayın Asıf Serttürkmen Londra ITC Temsilciliğine Atamanızı son günlerde duymuş olduk ve sevindik, eminiz bu vazifeni mükemmel bir şekilde
  Message 1 of 12 , Jul 1, 2003
  • 0 Attachment
   Say�n As�f Sertt�rkmen
   Londra�ITC�Temsilcili�ine Ataman�z� son g�nlerde duymu� olduk ve sevindik, eminiz bu vazifeni m�kemmel bir �ekilde y�r�t�rs�n�z ve ba�ar�l� olursunuz ge�mi�teki yapt�klar�n�z gibi ba�ar�lar�n�z�n kesilmemesini y�ce Allahtan dileriz.Sayg�lar
   M.Samad
   Biz T�rkmeniz grubu
   DAN�MARKA
  • Ali Yilmaz
   Saygıdeğer Kardeşimiz Sayın Asıf Sertürkmen, rak Türkmen Cephesi İngiltere Temsilçiliğine atanmanız dolayısıyla sizleri Chicago’da bulunan
   Message 2 of 12 , Jul 7, 2003
   • 0 Attachment
    Sayg�de�er Karde�imiz Say�n As�f Sert�rkmen,

    Ιrak T�rkmen Cephesi �ngiltere Temsil�ili�ine atanman�z dolay�s�yla sizleri Chicago�da bulunan b�t�n T�rkmen Karde�lerim ad�na kutlar�m. Sizler her zaman oldu�u gibi T�rkmenleri nerede olursa olsun temsil etmeye muktadir oldu�unuzu ispatlam��s�n�zd�r. Mill� M�cadelemiz u�runda daha �st d�zeylerde g�rev al�p bizleri temsil etmenizden gururluyuz. Ayr�ca, orada sizinle birlikte �al��acak olan ve bu kutsal g�revin ba�ar�s�n� sa�lamak i�in yard�mla�an b�t�n T�rkmen karde�lerimi candan kutlamak isterim.

    Say�n As�f Bey, Bu kutlama mesaj�m� sizlere ge� sunmu� olmam�n nedeni her zaman oldu�u gibi ileti�im eksikli�inden kaynaklanmaktad�r.Haberi �nternet�te baz� karde�lerimin tebrik g�ndermesinden ��rendim. Bizleri bu konuda ba���laman�zdan eminim. Sizleri tekrar kutlar, ba�ar�lar�n�z�n devam�n� Ulu Tanr�dan dilerim.

    Sayg�lar�mla,

    Ali S. Y�lmaz

    1 Ocak T�rkmen K�lt�r Derne�i Ba�kan� / Chicago

    7 Temmuz,2003
    Lutfen eke tiklayin.


   • Biz Turkmeniz
    Sayın Faruk Abdullah Abdurahman 3. Türkmen kurultayında ITC başkanlığına seçilmenizi cani gönülden kutluyoruz, çalışmalarınızda başarılar
    Message 3 of 12 , Sep 17, 2003
    • 0 Attachment

     Say�n Faruk Abdullah Abdurahman

     3. T�rkmen kurultay�nda ITC ba�kanl���na se�ilmenizi cani g�n�lden kutluyoruz, �al��malar�n�zda ba�ar�lar diliyoruz, t�m milletimize hay�rl� olsun.

     Biz T�rkmeniz Grubu
    • kemal najjar
     Şanlı milletimize   ve Dr. Faruk Abdullah   Abdurrahman a hayırlı olsun         Kanada Türkmen merkezi ( Toronto ) ve Kanada da yerleşik Irak
     Message 4 of 12 , Sep 21, 2003
     • 0 Attachment

      �anl� milletimize

      ve Dr. Faruk AbdullahAbdurrahman ′a hay�rl� olsun

      Kanada T�rkmen merkezi ( Toronto ) ve Kanada ′da yerle�ik Irak T�rkmenleri ad�na �anl� milletimize ve Irak T�rkmen Cephesinin yeni Ba�kan� Dr. Faruk AbdullahAbdurrahman ′a , 3. T�rkmen kurultay�n�n hay�rl� olmas�n� dileriz. Kurultay ile T�rkmen tarihinde yeni bir d�nem ba�lam��t�r , milletimizin milli ve yasal haklar�n� elde etmesi i�in �aba harcayacakyeni kadroya var g���m�zle destek olaca��z .

      Kemal Neccaro�lu

      Kanada T�rkmen Merkezi / Toronto


     • khlil
      Hollande Tanis TUrkmen Dernegi Mübarek Ramazanı ay İlk defa olarak Türkmen milleti ramazanı özgür bir şekilde yaşayacaktır. Umarız ki bu mübarek
      Message 5 of 12 , Oct 26, 2003
      • 0 Attachment
       Hollande Tanis TUrkmen Dernegi


       M�barek Ramazan� ay �lk defa olarak T�rkmen milleti ramazan� �zg�r bir �ekilde ya�ayacakt�r. Umar�z ki bu m�barek ay milletimize hay�rl� vesileler getirsin.
       T�rkmenelinde ya�ayan b�t�n T�rkmenlerin Ramazan� M�barek olsun.       Hollande Tanis Turkmen Dernegi


       Sayrilarimizla
       Halil Mardan
      • Ayhan Bayraktar
       Tüm İslam Alemi ve Türk Dünyasının Ramzan bayramını kutlar ,  Türkmenelinin güzelim Kerkük ve diğer bölgelerindeki çilkeş milletimize Saddam
       Message 6 of 12 , Nov 23, 2003
       • 0 Attachment
        T�m �slam Alemi ve T�rk D�nyas�n�n Ramzan bayram�n� kutlar ,� T�rkmenelinin g�zelim Kerk�k ve di�er b�lgelerindeki �ilke� milletimize Saddam siz ilk Bayram�n kutlu olmas�n� Cenab� Allah tan niyaz ederim .
        Ayhan Bayraktar


       • Şemsettin Küzeci
        Mübarek remazan bayramınızı candan kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah tan diler. Sevgi ve saygılarımla Şemsettin Küzeci   Mübarek
        Message 7 of 12 , Nov 25, 2003
        • 0 Attachment
          
         Mübarek remazan bayramınızı candan kutlar,
         hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan diler.
         Sevgi  ve saygılarımla
          
         Şemsettin Küzeci
          
          
          
        • Ayhan Bayraktar
                   Mübarek Kurban Bayramınızı Canı gönülden Kutlar , Yüce milletimize   ve   güzelim Türkmenli ’nin her köşesinde millet için  
         Message 8 of 12 , Jan 31, 2004
         • 0 Attachment

          M�barek Kurban Bayram�n�z� Can� g�n�lden Kutlar , Y�ce milletimizeveg�zelim T�rkmenli �nin her k��esinde millet i�inm�cadele veren de�erli kan karde�lerime , Bayram�n hay�rlara vesile olmas�n� Cenab� Allah�tan niyaz ederim .

          Ayhan Bayraktar ����������������������������������������������� ���������������������������� ��������

          T�rkmeneli Partisi�������������������������������������������������������������������������� ������������� ��

          Kanada Temsilcisi         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.