Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Iraki sevmek

Expand Messages
 • Ertan Othman
  Aksam gazetesinin bir yazisi. MSN Instant Messenger now available on Australian mobile phones. Find our more.
  Message 1 of 4 , Mar 31, 2003
  • 0 Attachment
   Aksam gazetesinin bir yazisi.


   MSN Instant Messenger now available on Australian mobile phones. Find our more.
  • Aydin Turkmen
   Merhaba Dostlar D����n Aljazire Televizyonu Zabani !! ile roportaj yap����yor. Bu arada bilmeyenleri bilgilendirmek isterim Aljazire Televizyonu K����rt
   Message 2 of 4 , Mar 31, 2003
   • 0 Attachment

    Merhaba Dostlar

    D�n Aljazire Televizyonu Zabani !! ile�roportaj yap�yor.�Bu arada�bilmeyenleri bilgilendirmek isterim Aljazire Televizyonu K�rt davas�n� �stelnmi� durumda�,israil g�d�ml� bu televizyon s�rekli IRAK K�RD�STANI�Olarak yanl� haber veriyor neyse�Roportaja d�nelim.

    M�hterem !! zat�n�s�ylediklerinden baz� ba�l�klar

    - Kerk�k bir �rak �ehridir..Orda K�rtler Araplar A��riler ve di�er toplumlar ya�ar T�rkmenler�ima ediliyor.

    -�Kerk�kten G�� eden K�rtlerin tekrar geri d�nmelerinden do�al bir durum yok�!!!!!!

    -Kerk�k b�lgenin ba� �ehri olmal�d�r

    Roportaj uzun sinirlerim t�m soylediklerini yorumlamaya musait de�il yaln�z bu ba�l�klara dikkat edin .

    G�venilir bir kaynaktan ald���m bilgiye g�re Suriyedeki K�rtler� y�llard�r sesiz sakin �lke i�inde ya�arlard�.Bunlarda yeni geli�meler sonucu �harekete ge�mi� olu�acak yap�da nas�l bir yer alabileceklerin hesaplar�n� yapmaya ba�lam��lar. Bunun arkas�ndan T�rkiyedeki b�l�c� g��lerin p�lanlar� ba�lar

    Kerk�k �n K�rtlerin ba� kenti�yapma hayalini ger�ekle�tirmek�i�in�giri�imler diplomatik ve askeri olarak h�zla yap�l�yor. Birde� Amerikal�lara s�zde s�z veriyorlar K�rtler Kerk�k Musule girmeyecek ( Yahu biz bu kadar saf aptalm�y�z haa��a) Siz gidin O k���k kafan�zla kendinizi kand�r�n avutun ..

    Biz bu oyunlar i�indeki oyunlar� hesaplar� biliyor�g�rebiliyoruzda� T�rkiyede insanlar� politikac�lar nas�l g�remiyor tepkisiz� kay�ts�z kalabiliyor onu anlam�yorum a��kcas�.

    Sayg�lar

    Ayd�n T�rkmen

    01/04/2003    Do you Yahoo!?
    Yahoo! Tax Center - File online, calculators, forms, and more
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.