Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tek Suçum Türk Olamktýr(Þemsettin Küzeci)

Expand Messages
 • s.kuzeci
  Dünya nın neresinde olursa olsun her TÜRK türklüğü ile iftihar etmektedir.Ancak,Türkiye2nin Lozanda kayıbbettiği KERKÜK teki Türkler hiç bir zaman
  Message 1 of 2 , Aug 31, 2001
   D�nya'n�n neresinde olursa olsun her T�RK t�rkl��� ile iftihar
   etmektedir.Ancak,T�rkiye2nin Lozanda kay�bbetti�i KERK�K'teki T�rkler
   hi� bir zaman t�rk olduklar�n� a��kcas�na ifadeedemediler her zaman
   i�kence ve asimilasyona tabi tutuldular tek su�lar� ise T�rk
   olduklar�d�r.��te Kerk�k'teki T�rklerin Ac� ve ger�ek Dram�:

   Su�um T�rk Olmakt�r

   Gecem g�nd�z�m ac�
   Vatan ba��m�n tac�
   Derdimin yok il�c�
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   �zg�rl��e kat�ld�m
   Zindanlara at�ld�m
   K�le gibi sat�ld�m
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Ba�lad�lar kolumu
   Kaybettim sa� solumu
   Beklemeyin yolumu
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   G�r g�r sesim duyuldu
   Kara g�z�m oyuldu
   Derim bile soyuldu
   Tek su�um T�rk olmakt�r


   Kalemimi k�rd�lar
   Bile�imi burdular1
   Dilimi susturdular
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Diyar diyar s�r�ld�m
   S�rg�n olup g�r�ld�m
   Dert �ekmekten yoruldum
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Yurtsuz ocaks�z kald�m
   T�rk'�n haline dald�m
   Art�k candan usand�m
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Topra��ma gidemem
   �zg�rl�ks�z edemem
   �nsanl��a k�yamam
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Kutsald�r m�cadelem
   Yazs�n bunu mert kalem
   ��imi sarm�� elem
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Millet i�in can verdim
   Nice kahraman verdim
   �ah damardan kan verdim
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   Dara�a�tan as�ld�m
   Kurban gibi kesildim
   K�pr� gibi bas�ld�m
   Tek su�um T�rk olmakt�r

   �iir Kerk�kl�:
   �emsettin K�zeci


   __________________________________________________
   �CRETS�Z E-MAIL ALDINIZ MI?
   T�rk�e ilk Portal http://www.mynet.com
  • Arsin Sabunchi
   Siirin cok güzel Eline be Diline Saglik Ersin Sabuncu ... From: s.kuzeci [mailto:s.kuzeci@mynet.com] Sent: Freitag, 31. August 2001 21:18 To:
   Message 2 of 2 , Sep 5, 2001
    Siirin cok güzel Eline be Diline Saglik
    Ersin Sabuncu

    -----Original Message-----
    From: s.kuzeci [mailto:s.kuzeci@...]
    Sent: Freitag, 31. August 2001 21:18
    To: kerkuk@yahoogroups.com
    Subject: [Kerkuk] Tek Suçum Türk Olamktýr(Þemsettin Küzeci)


    Dünya'nýn neresinde olursa olsun her TÜRK türklüðü ile iftihar
    etmektedir.Ancak,Türkiye2nin Lozanda kayýbbettiði KERKÜK'teki Türkler
    hiç bir zaman türk olduklarýný açýkcasýna ifadeedemediler her zaman
    iþkence ve asimilasyona tabi tutuldular tek suçlarý ise Türk
    olduklarýdýr.Ýþte Kerkük'teki Türklerin Acý ve gerçek Dramý:

    Suçum Türk Olmaktýr

    Gecem gündüzüm acý
    Vatan baþýmýn tacý
    Derdimin yok ilâcý
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Özgürlüðe katýldým
    Zindanlara atýldým
    Köle gibi satýldým
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Baðladýlar kolumu
    Kaybettim sað solumu
    Beklemeyin yolumu
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Gür gür sesim duyuldu
    Kara gözüm oyuldu
    Derim bile soyuldu
    Tek suçum Türk olmaktýr


    Kalemimi kýrdýlar
    Bileðimi burdular1
    Dilimi susturdular
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Diyar diyar sürüldüm
    Sürgün olup görüldüm
    Dert çekmekten yoruldum
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Yurtsuz ocaksýz kaldým
    Türk'ün haline daldým
    Artýk candan usandým
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Topraðýma gidemem
    Özgürlüksüz edemem
    Ýnsanlýða kýyamam
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Kutsaldýr mücadelem
    Yazsýn bunu mert kalem
    Ýçimi sarmýþ elem
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Millet için can verdim
    Nice kahraman verdim
    Þah damardan kan verdim
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Daraðaçtan asýldým
    Kurban gibi kesildim
    Köprü gibi basýldým
    Tek suçum Türk olmaktýr

    Þiir Kerküklü:
    Þemsettin Küzeci


    __________________________________________________
    ÜCRETSÝZ E-MAIL ALDINIZ MI?
    Türkçe ilk Portal http://www.mynet.com    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.