Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dunyda Genc Turk Yazarlar Birliði-Azerbaycan

Expand Messages
 • Semsettin Kuzeci
  DÜNYA GENÇ TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ AZERBAYCAN 1998 de Kazakıstan nın Ahmet Yesevi Yurdu Türkistan da yapılan Dünya Türk Gençleri Birliğinin 8.
  Message 1 of 1 , Aug 3, 2001
   D�NYA GEN� T�RK YAZARLAR B�RL���
   AZERBAYCAN

   1998'de Kazak�stan'n�n Ahmet Yesevi Yurdu T�rkistan'da yap�lan D�nya
   T�rk Gen�leri Birli�inin 8. Kurultay� �er�evesinde ve b�nyesi
   dahilinde D�nya Gen� T�rk Yazarlar Birli�i kuruldu.

   Haziran 1999 'da Azerbaycan'n�n Ba�kenti Bak� 'de Devletin resmi
   karar�yla ve i�t�z�k gere�i faaliyete ba�lad�.

   Birli�in amac� , T�rk D�nyas�n�n ayd�n gen�lerini biraraya getirip
   Ortak K�lt�rel faaliyetler yaparak T�rk d�nyas�n�n k�lt�r�n� gelenek
   ve g�renklerini b�t�n d�nyaya yaymakt�r .

   DGTYB 'nin �uana kadar �� kurultay� yap�lm��t�r ve yay�n organ�
   olan "T�RK�N SES� "Dergisi'nin iki say�s� yay�nlanm��t�.

   D�nya T�rk gen�leri Birli�inin 4-9 eyl�l 2000 tarihinde Azerbaycanda
   yap�lan 10.kurultay�nda D�nya gen� T�rk yazarlar birli�inin
   ola�an�st� kongresi de yap�ld�

   D�nya Gen� T�rk Yazarlar Birli�i�nin Y�netim Kurulu �yeleri:


   1.Ekber Q�ALI.Ba�kan Azerbaycan

   2.�emsettin K�ZEC�. Ba�kan�n 1. yard�mc�s� ve Uluslararas� Genel
   Koordinat�r. T�rkmeneli-Irak
   3.Nurgali JUS�PBAY.Ba�kan yard�mc�s� Kazakistan
   4.Cem Arslan.Ba�kan yard�mc�sT�rkiye
   5.Ayg�n HASANO�LU Ba� Katip(Genel Sekreter)Azerbaycan
   6.Resmiyye SAB�R Meclis �yesi Azerbaycan
   7.�ahin �LV� Meclis �yesiAzerbaycan
   8.Namik HACIHEYDERL� Meclis �yesi Azerbaycan
   9.Arzu BAYRAMLI Meclis �yesiAzerbaycan
   10.Nargiz CABBAROVA Meclis �yesi Azerbaycan
   11.G�ll� YOLO�LU Meclis �yesi Azerbaycan

   Merkezi Azerbaycan 'da olan DGTYB'n�n T�rkiye �rtibat B�rosu Eyl�l
   2000 tarihinden sonra Ba�kan�n 1.Yard�mc�s� ve uluslararas� Genel
   Koordinat�r� �emsettin K�ZEC� taraf�ndan faaliyete ge�ti. �lk olarak
   1. Fuzuli �iir Yar��ms�n� d�zenledi.Ayr�ca T�rkiye�nin
   Kastamonu,Mersin �zmir;Kayseri illerinde temsilciler g�rec ald�lar.

   T�rkiye de bulunan ve T�rk D�nyas� ile ilgilenen Kurum,Kurulu�lar
   ile i�birli�i yapmak Birli�in ana tamalar�ndand�r.


   S. Kuzeci
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.