Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ปชส. งาน กรุณาแห่ งใจ - เรืองอุไรแห่งจิต (จัดโดยมูลนิธิเสฐียร โกเศศ-นาคะประทีป)

Expand Messages
 • กานต์ ธงไชย
  ... From: Pravit Yeamsansuk Date: 2011/8/15 Subject: ปชส. งาน กรุณาแห่งใจ -
  Message 1 of 1 , Aug 16, 2011
   ---------- Forwarded message ----------
   From: Pravit Yeamsansuk <pravit@...>
   Date: 2011/8/15
   Subject: ปชส. งาน กรุณาแห่งใจ - เรืองอุไรแห่งจิต (จัดโดยมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
   To: กานต์ ธงไชย goetheson@...

           เรื่อง เชิญร่วมงาน กรุณาแห่งใจ - เรืองอุไรแห่งจิต
        เรียน ท่านกัลยาณมิตรทุกท่าน
    
    
                   มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย จะจัดกิจกรรม  “กรุณาแห่งใจ-เรืองอุไรแห่งจิต"  เพื่อรำลึกถึงอาจารย์กรุณา กุศลาสัย  ในวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย  อาคารจัสมินซิตี้ ชั้น ๒๗  สุขุมวิทซอย ๒๓  ใกล้แยกอโศก โดยในงานประกอบด้วยการเสวนาด้านวิชาการในหัวข้อ สยามภารต  ประเพณีอินเดียสู่สังคมไทย (พิธีกรรมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย) และการแสดงบนเวที ภารตนาฏกรรม  การแสดงลิเกคณะมะขามป้อม เรื่องจุฬาตรีคูณ (โดยใช้เนื้อความบางตอนจากบทสวดการบูชาพระเป็นเจ้า จากบทประพันธ์ของท่านรพินทรนาถ ฐากูร)
    
                   ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีปขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานตามกำหนดการที่แนบมานี้  พร้อมทั้งขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเครือข่ายที่มีความสนใจด้านศิลปะวัฒนธรรม
    
    
   ขอแสดงความนับถือ

          
    
                มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป


        
    
           
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.