Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ฝาก ปชส - เข้าเฝ้า องค์ทาไลลามะ

Expand Messages
 • Win Mektripop
  *คุณเป็นร้อยคนแรกของไทยที่จะได้เข้าเฝ้าและฟังธรรมะ*
  Message 1 of 1 , Dec 26 3:50 AM

  คุณเป็นร้อยคนแรกของไทยที่จะได้เข้าเฝ้าและฟังธรรมะ
  จาก?องค์ทะไลลามะ? ประมุขและผู้นำทางจิตวิญญาณแห่งธิเบต
  ที่เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย
  ระหว่างวันที่  ๑๒-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

   

   

  กำหนดการเข้าเฝ้าและฟังธรรมะจากองค์ทะไลลามะ ๗ วัน ๘ คืน

  ณ.เมืองธรรมศาลา ประเทศอินเดีย วันที่ ๑๒-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔

  วันเสาร์ ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๑)             กรุงเทพ-เดลี-ธรรมศาลา
  ๑๙.๕๕-๒๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งสูเดลีโดยสายการบินไทย TG 315 
  ๒๔.๐๐น.  ออกจากเดลีมุ่งสู่เมืองธรรมศาลารัฐหิมาจัลประเทศโดยรถบัส
  (ระยะทาง ๕๒๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๒ ชั่วโมง)

  วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๒)        ธรรมศาลา
  ๑๒.๐๐น.  เดินทางถึงธรรมศาลา-พักผ่อนตามอัธยาศัย (อาหารเช้าระหว่างทาง)
  ๑๓.๐๐ น.  อาหารกลางวันที่โรงแรม
  ๑๖.๐๐ น. เข้าชมและนมัสการวัดนัมกยัล (Namgyal Monastery) ที่ประทับของทะไลลามะองค์ที่ ๑๔ ศูนย์รวมของชาวธิเบต ทุกเช้าจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่หมุนกงล้อสวดมนต์นับประคำเดินเป็นแถว สวดมนต์อ้อนวอนเพื่อให้เมตตานำสันติสุขมาสู่โลก ตามข้างทางประดับไปด้วยแผ่นหินสลักมนตรา 'โอม มณี ปัทเม หูม' สร้างขึ้นถวายเป็นเหมือนกำแพงสำนักสงฆ์ ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้ายืนกราบอัษฎางคประดิษฐ์อยู่หน้าพระอุโบสถ บ้างก็หมุนกงล้อเวียนทักษิณาวัตรอยู่โดยรอบ ในพิธีบูชานอกจากการสวดมนต์แล้ว ยังมีการใช้เครื่องประโคมจังหวะหลายชนิด เช่น กลอง ฉาบ แตร ระฆัง ให้เสียงประสานกัน ช่วงบ่ายเป็นเวลาของการโต้วาทีธรรมเป็นการตั้งปริศนาธรรม พระจะจับกลุ่มกัน รูปหนึ่งยืนถามโดยการปรบมือเสียงดังกระตุ้นให้อีกฝ่ายที่นั่งอยู่ตอบ เป็นการฝึกทบทวนพระธรรม ทุกๆวันตอนเช้าท่านสามารถเดินภาวนารอบๆวัดนัมกยัลร่วมกับชาวธิเบต  (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
  ๑๘.๐๐ น.. อาหารเย็นที่โรงแรม

  วันจันทร์-อังคาร ที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๓-๔ )   ฟังธรรมะจากองค์ทะไลลามะ ประมุขแห่งธิเบต
  ๐๖.๐๐น.  อาหารเช้าที่โรงแรม
  ๐๙.๐๐น.   บรรยายธรรม ?ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร? โดยองค์ทะไลลามะ
  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?พระสูตรว่าด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไป?
  พระ สูตรว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรม เป็นชื่อของ ปฐมเทศนา คือพระธรรมเทศนาครั้งแรก ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ หลังจากตรัสรู้ ๒ เดือน และเป็นวันที่พระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื้อหาแสดงถึงการปฏิเสธส่วนที่สุดสองอย่าง และเสนอแนวทางการดำเนินชีวิตโดยทางสายกลางอันเป็นแนวทางใหม่ให้มนุษย์ มีเนื้อหาแสดงถึงขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอริยสัจสี่  คืออริยมรรคมีองค์ ๘  โดยเริ่มจากทำความเห็นให้ถูกทางสายกลางก่อน เพื่อดำเนินตามขั้นตอนการปฏิบัติรู้เพื่อละทุกข์ทั้งปวง เพื่อความดับทุกข์ อันได้แก่นิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
  ๑๒.๐๐น.  อาหารกลางวัน
  ๑๔.๐๐น.   (ต่อ) บรรยายธรรม ?ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร? โดยองค์ทะไลลามะ
  ๑๘.๐๐น.  อาหารเย็นที่โรงแรม

  วันพุธ ที่๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔  (วันที่ ๕) ฟังบรรยายเรื่องราวของธิเบตจากนายกรัฐมนตรีรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น
  ๐๗.๐๐ น.  อาหารเช้าที่โรงแรม
  ๑๐.๐๐ น. บรรยายเรื่อง ?อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ของธิเบต?  โดยท่านซัมดอง รินโปเช  นายกรัฐมนตรีรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น
  ๑๒.๐๐น.  อาหารกลางวัน
  ๑๔.๐๐น.  บรรยายเรื่อง ?ประชาธิปไตยแนวพุทธ?
  โดยท่านซัมดอง รินโปเช  นายกรัฐมนตรีรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น
  ๑๘.๐๐น.  อาหารเย็นที่โรงแรม

  วันพฤหัส ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๖)  เยี่ยมชมวัดและสถาบันศิลปะธิเบต ณ.เมืองธรรมศาลา
  ๐๗.๐๐ น.  อาหารเช้าที่โรงแรม
  ๑๐.๐๐ น. ร่วมภาวนาและสวดมนต์กับลามะ วัดกยุโต ราโมเช ตันตริก (Gyuto Ramoche Tantric Monastery)วัดในนิกายกักยู เป็นที่ประทับขององค์การ์มาปะที่ ๑๗ ประมุขสงฆ์นิกายกักยู และเป็นสถานที่ศึกษาพุทธศาสนาแบบตันตระ หลังจากนั้น เข้าพบท่านการ์มาปะ ประมุขแห่งนิกายกักยู (Kagyu)
  ๑๒.๐๐ น.  อาหารกลางวัน
  ๑๔.๐๐น.  เข้าชมสถาบันศิลปะธิเบต (Norbulinka) อยู่ห่างจากแมกลอร์ดกานจ์ (McLeodGanj) ราว ๑๘ กิโลเมตร สถาบันนอร์บูร์ลิงก้าเปิดสอนศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของธิเบต ในสถาบันแบ่งเป็นหลายส่วน ตั้งแต่สำนักสงฆ์ โรงปฏิบัติงานศิลปะ แบ่งเป็น งานภาพเขียนทังก้า (Thangka Painting) เฟอร์นิเจอร์ไม้ งานโลหะ และงานปักผ้าทังก้า (Thangka Appliqu?)พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ประวัติศาสตร์ ร้านค้าผลิตภัณฑ์ เกสต์เฮาส์ และร้านอาหาร ภายในสถาบันจะมีการเรียนการสอนไปจนถึงระดับปริญญาโท
  ๑๘.๐๐ น.  อาหารเย็นที่โรงแรม

  วันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๗)  เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของธิเบต ณ.เมืองธรรมศาลา
  ๐๗.๐๐น.  อาหารเช้าที่โรงแรม
  ๐๙.๐๐น.  เข้าเยี่ยมชม
  สถาบัน การแพทย์แผนธิเบตและโหราศาสตร์ (Men-Tsee-Khang) ตั้งขึ้นเมื่อปี ๑๙๖๑ เกิดจากพระดำริและพระอุปถัมภ์ขององค์ทะไลลามะ เป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการจดทะเบียนสมาคมปี ๑๘๖๐  ปัจจุบัน Men-Tsee-Khang มีคลีนิคมากกว่า ๕๐ สาขาทั่วอินเดียและเนปาล ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั้งชาวธิเบต อินเดีย และชาวต่างชาตินับพัน ๆ คน โดยไม่แบ่งแยกวรรณะ สีผิว หรือศาสนา คลีนิคเหล่านี้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและลดหย่อนให้กับคนยากคน ผู้มีความจำเป็น พระ แม่ชี นักเรียนนักศึกษา คนชรา และผู้ที่เพิ่งเดินทางออกมาจากธิเบต นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายสุขภาพขึ้นตามพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์ด้วย 
  สำนัก งานรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่น หลังจากที่ชาวธิเบตได้ลี้ภัยอยู่ในอินเดีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ชาวธิเบตพลัดถิ่นได้ปรับตัวเข้ากับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งริเริ่มและดำเนินการอย่างแข็งขันโดยองค์ทะไลลามะ ปัจจุบัน มีรัฐบาลธิเบตพลัดถิ่นหรือสำนักบริหารงานธิเบตส่วนกลาง(Central Tibetan Administration) ที่เมืองธรรมศาลาเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานสำหรับชาวธิเบตพลัดถิ่นและช่วย เหลือชาวธิเบตลี้ภัย และเป็นที่ประทับขององค์ทะไลลามะด้วยเช่นกัน
  ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ ชมวิธีการเก็บเอกสารและบันทึกที่สำคัญ
  ๑๒.๐๐น.  อาหารกลางวัน
  ๑๔.๐๐น.  ตามอัธยาศัย
  ๑๘.๐๐น.  ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมธิเบต
  ๑๙.๐๐น.  อาหารเย็นที่โรงแรม


  วันเสาร์ ที่๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔(วันที่ ๘)      ธรรมศาลา-เดลี 
  ๐๗.๐๐ น.  อาหารเช้าที่โรงแรม
  ๐๘.๐๐ น. ออกจากธรรมศาลากลับสู่เดลีโดยรถบัส- อาหารกลางวันระหว่างทาง
  (ระยะทาง ๕๒๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๒ ชั่วโมง)
  ๒๒.๐๐ น.  เช็คอินเตรียมเดินทางกลับเมืองไทย

  วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ (วันที่ ๙)      เดินทางถึงกรุงเทพฯ
  ๐๐.๐๕ น.  ออกจากสนามบินเดลีกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน ไทย TG 316
  ๐๕.๓๕ น.   เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
     ...............................................................................

   

  วัน/เดือน/ปี สถานนีต้นทาง เวลาออก สถานีปลายทาง เวลาถึง สายการบิน/ ขบวนรถไฟ
  12/03/54 กรุงเทพ  07.25 เดลี 10.20 TG 323
  12/03/54 กรุงเทพ 19.50 เดลี 22.45 TG 315
  12 /03/54 เดลี (Delhi) 21.00  ปาทังโกต(Pathankot) 06.50 Jummumail
  18/03/54 จักกี-แบ็งค์(Chakki  bank) 21.00 เดลี (Delhi) 05.00 Rajatanee
  19/03/54 เดลี 11.55 กรุงเทพ 17.25 TG 324
  20/03/54 เดลี 00.05 กรุงเทพ 05.35 TG 316

  จากปาทังโกต (Pathankot)และจักกี (Chakki bank)ไปธรรมศาลา  ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ 2.30 ชั่วโมง
  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  1.กรณี บินกลับวันที่ 19 มีนาคม 2554 เที่ยวบินTG 324 เวลา 11.55  เพิ่มค่าใช้จ่ายคนละ 2,000 บาท
  2.กรณี บินกลับวันที่ 20 มีนาคม 2554 เที่ยวบินTG 316 เวลา 00.05  เพิ่มค่าใช้จ่ายคนละ 2,500 บาท

  ?

   

   

  หมายเหตุ วันที่14-18 มีนาคา 2554 ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์แผนธิเบต  เวลา 06.00-07.00

  ตรวจวันละ 30 คนๆละ 20 นาที (หมอ 6 คน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

   

  จำนวน ผู้เข้าร่วม 100  คน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้

  ค่าลง ทะเบียน 52,000  บาท

  อัตรา นี้รวม

  1.ค่าตั๋วเครื่อง ไป ? กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว ( กรุงเทพ-อินเดีย)

  2.ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน )  กรณีต้องการพักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท

  3.ค่าพาหนะระหว่างนำเที่ยว ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังการบรรยาย

  และค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ

  4.ค่าวีซ่า (สำหรับหนังสือเดินทางไทย )

  5.ค่าประกันอุบัติเหตุและประกัน สุขภาพ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท

  6.ค่าตรวจรักษาและค่ายาธิเบต จำนวน 1 เดือน

  7.ของสมนาคุณก่อนการเดินทาง

  ?       เสื้อยืดกิจกรรมครั้งนี้  จำนวน 2 ตัว

  ?       หนังสือธิเบตอาณาจักรบนหลังคาโลก

  ?       ภาพยนตร์และสารคดีเพื่อความเข้า ใจธิเบต 1 ชุด

  วิธี การชำระค่าลงทะเบียน แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด

  งวด แรก เงินมัดจำ 25,000 บาท สำหรับการจองเพื่อใช้สำรองค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พัก

  ชำระเงินภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2553

  งวด สอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดินทางอย่างน้อย  45 วันทำการ

  โอน เงินเข้าบัญชี

  • เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ ? นาคะประทีป
  • โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนามของ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ ? นาคะประทีป

  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขาเจริญนคร               เลขที่บัญชี  024-259705-9

  ธนาคารกสิกรไทย           สาขาเจริญนคร 36          เลขที่ บัญชี 755-2-21458-1

  ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา      สาขาเจริญนคร 35          เลขที่บัญชี 384-1-20132-6

  ธนาคารกรุง ไทย              สาขาเจริญนคร               เลขที่บัญชี 055-0-08113-5

  ธนาคารกรุงเทพ              สาขาคลองสาน              เลขที่บัญชี 151-4-16033-0

  เมื่อโอนเงินแล้วกรุณา แนบหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่

  โทรสาร 02-860 -1277 หรือ อีเมล์ aoy@... อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อความสะดวกในการส่งใบเสร็จรับเงิน

  มูล นิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง

  ท่าน สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักค่าใช้จ่ายเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีได้

   

  เงื่อนไข การยกเลิก

  เมือง ธรรมศาลาเป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ  ช่วงที่มีการบรรยายธรรมโดยองค์ทะไลลามะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและชาวธิ เบตเข้ามายังเมืองธรรมศาลาเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจองที่พักล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 เดือน   ดังนั้นหากท่าน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  90 วัน     คืนเงินทั้งหมด (ภายใน 14 สิงหาคม 2553)

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน      ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน      เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของค่าลงทะเบียน

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7   วัน      เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของค่าลงทะเบียน

  เอกสาร ในการขอวีซ่า -  หนังสือเดินทางอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

  -  รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ ( กรุณาเขียนชื่อด้านหลังรูปด้วย )

   

  ราย ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุน

  ?       ?โครงการพาคนชราธิเบตเข้าเฝ้าทะ ไลลามะ ครั้งที่ 3?

  ?       เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กธิเบต ที่พลัดถิ่นอยู่ในอินเดีย

  ?       การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เรื่อง ราวของธิเบตในเมืองไทย

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองการเดินทางได้ที่

  เสมสิ กขาลัย ? สวนเงินมีมา (คลองสาน)

  โทรศัพท์ 02-860-2194  หรือ 085-215-4977   โทรสาร  02-860-1277

  อีเมล์    aoy@... 

  เว็บไซต์ www.semsikkha.org / www.snf.or.th

  แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 สิงหาคม 2010 เวลา 14:06 น.
  http://www.snf.or.th/index.php/2009-05-29-09-40-05/108-dharamshala-

  --
  Win (pop)
  081 337 4771
  TRRM, Volunteer Spirit Network
  www.volunteerspirit.org
  ==============================
  We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.