Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FW: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อ ะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

Expand Messages
 • Pareena Prayukvong
  อย่าลืม วันสำคัญ วันที่ 15 ตุลาคม ตอนเย็น 531015 poster_1 (3).jpg ... From: Daranee R.
  Message 1 of 1 , Oct 7 4:12 AM

  อย่าลืม วันสำคัญ วันที่ 15 ตุลาคม ตอนเย็น

  531015 poster_1 (3).jpg

  -----Original Message-----
  From: Daranee R. [mailto:daranee.r@...]
  Sent: Thursday, October 07, 2010 9:35 AM
  To: yaowamaln veerakitti; Sinee Chakthranont; Pareena Prayukvong-SVN Manager; Piyakul S.; SBP; janjaras.niramit@...; ?Kก๊อง; Navarat, Kanittha; Wilai Trakulsin; วนิดา_สรมณาพงศ์; คุณวิบูลย์ อิงคากุล; Rachanee Yongsukmongkol; inthasen@...; Prasarn Marukpitak
  Subject: Fwd: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

   

  Dear all,

   

  Please come... up/date  lady and guy.

  See you ka.

   

  Daranee

   

   

   

   

   

  ---------- Forwarded message ----------

  From: somlak hutanuwatr <somlakhutanuwatr9@...>

  Date: 2010/10/7

  Subject: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา

  "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

  To:

   

   

   

   

  ---------- Forwarded message ----------

  From: somlak hutanuwatr <somlakhutanuwatr9@...>

  Date: 2010/10/7

  Subject: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา

  "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

  To:

   

   

   

   

  ---------- Forwarded message ----------

  From: somlak hutanuwatr <somlakhutanuwatr9@...>

  Date: 2010/10/7

  Subject: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา

  "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

  To:

   

   

   

   

  ---------- Forwarded message ----------

  From: somlak hutanuwatr <somlakhutanuwatr9@...>

  Date: 2010/10/7

  Subject: พบกัน 15 ตค พบกัน 15 ตค ที่ ศศิน จุฬา 18 น. ศศิน จุฬา

  "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

  To:

   

   

  เรียนอาจารย์และเพื่อนมิตรทุกท่าน

  ในการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

  นอกจากเวทีของผู้นำประเทศแล้ว

  ได้จัดให้มีเวทีประชุมวาระพิเศษที่เมืองดาวอส

  ประกอบด้วยบริษัทธุรกิจชั้นนำจากทั่วโลกประมาณ

  50 บริษัท ในการประชุมนี้สหประชาชาติได้เชิญ

  ผู้กล่าวนำหลักจากทั่วโลก 3 คน หนึ่งในนั้นคือ

  คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ อดีตประธานคนแรกของ SVN หรือ

  เครือข่ายธุรกิจเพืิ่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ประเทศไทย)

   

  หลังจากนั้นเดือนกว่าประเทศของเราก็เกิดการชุมนุม

  ทางการเมือง จนกระทั่งนำไปสู่ความรุนแรง

  อย่า่งสาหัสที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศของเรา

  ซึ่งปรากฎการณ์นี้ ช่างไปสอดคล้องกับสาระสำคัญของ

  การประชุมในครั้งนั่นที่สรุปสั้นๆได้ว่า เพราะความเหลื่อมล้ำ

  ในสังคมที่มีมากจนลำพังอำนาจรัฐไม่สามารถจัดการกับสังคม

  ได้เพียงลำพัง จำเป็นที่ภาคประชาสังคมต้องร่วมกับภาคธุรกิจที่ไม่

  เอาเปรียบสังคมร่วมกันลุกขึ้นมาสร้างพลังเพื่อถ่วงดุล

  ปมปัญหาสำคัญคือการคอรัปชั่นของกลุ่มผลประโยชน์

  ที่ร่วมกับนักการเมือง โดยเฉพาะประเทศไในเอเชียและ

  ในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่า่งประเทศของเรา

  ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลไปอย่างไร

  แต่การคอรัปชั่นก็ิมิได้เบาบางลงเลย

  แม้ว่าการประชุมใหญ่การต่อต้านคอรัปชั่นโลกในปีนี้

  จะมาจัดขึ้นในประเทศไทยราวเดือนพฤศจิกายนนี้

  ก็ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะมีมาตรใดที่สามารถ

  จัดการกับเรื่องคอรัปชั่นได้อย่า่งเห็นผล

  แต่เราก็ต้องหาทางกันต่อไป

  ดังนั้น

  เวทีในวันที่ 15 ต.ค.ตามโปสเตอร์ที่แนบมา

  ซึ่งเครือข่ายธุรกิจร่วมกันจัดเวทีขึ้นนี้ จึงเป็นเวทีที่ท้าทาย

  กับอนาคตของสังคมไทยและสังคมโลก ในท่ามกลาง

  การสื่อสารและการลงทุนไร้ชาติไร้พรมแดน เราคนไทย

  จะรับมือกับการพัฒนาวัตถุนิยมบริโภคนิยม

  ที่รุนแรงไร้อย่า่งการถ่วงยั้งนี้ได้อย่า่งไร

  เพื่อให้ความเหลื่อมลำ้ในสังคมของเรา

  ไม่ถ่างกว้างไปกว่านี้ได้อย่างไร์

  เราจะช่วยกันทำให้สังคมมีความสงบสุขได้อย่า่งไร

   

  จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนสนทนา

  ในรายการนี้อย่า่งมีพลัง เพื่อร่วมกันหาทางออกแก่สังคม

  สำหรับผู้ที่รักและหวงแหนสังคมไทยทั้งในภาคธุรกิจ

  ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สื่อมวลชน อิสระชน

  และคนทั่วไป ที่ใส่ใจใยดีต่อสังคมสมควรเข้า่ร่วมพุดคุย

  ในครั้งนี้อย่างพร้อมหน้ากัน

  จึงเรียนเชิญมาด้วยความตั้งใจยิ่ง

  ด้วยจิตคารวะ

   

  "จากดาวอสถึงราชประสงค์ ; อะไรคือบ่อเกิดแห่งความเหลื่อมล้ำ"

   วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา

  17.00 - 18.00  น.  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ห้องอาหารศศนิเวศ

  18.00 - 20.00  น.  บรรยาย

  สถานที่ สถาบัณบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ อาคารศศนิเวศ ห้อง Dipak C. Jain Hall

  สำรองที่นั่งติดต่อ  จันทร์ทิญา  สพัดรัมย์ jantiya.sp@...

  เลขานุการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(SVN)

  โครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

  Tel : 0-2978-3300 # 113 MB : 08-7930-2238 Fax : 0-2978-2593

  หมายเหตุ

  เนื่องจากเมื่อส่งเมล์ถึงท่านทั้งหลายแล้วเราก็จะไม่สามารรถส่งเมล์

  ได้อีกตลอด 24 ชม.จึงต้องรวมรวมสิ่งที่น่าสนใจส่งมาพร้อมกันนี้ด้วย

   

  --

  สมลักษณ์ หุตานุวัตร somlak hutanuwatr

  อนุกรรมาการฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

  และสิ่งแวดล้อม SVN Asia/Thailand

  คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่

  กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล

  (CSR) องค์การเภสัชกรรม

   

  "คนที่มีพลังคือคนที่จริงจังกับความฝันของตนเอง"

   

  "เศรษฐกิจ ที่ไม่ยึดศาสนาพุทธเป็นหลัก

  กล่าวคือ ไม่เอาจิตวิญญาณเป็นที่ตั้ง

  ไม่เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์

  และไม่คำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

  เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรัก"

  จาก small is beautiful  โดย อีเอฟ ชูมาร์กเกอร์

   

   

   

  --

  สมลักษณ์ หุตานุวัตร somlak hutanuwatr

  อนุกรรมาการฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

  และสิ่งแวดล้อม SVN Asia/Thailand

  คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่

  กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล

  (CSR) องค์การเภสัชกรรม

   

  "คนที่มีพลังคือคนที่จริงจังกับความฝันของตนเอง"

   

  "เศรษฐกิจ ที่ไม่ยึดศาสนาพุทธเป็นหลัก

  กล่าวคือ ไม่เอาจิตวิญญาณเป็นที่ตั้ง

  ไม่เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์

  และไม่คำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

  เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรัก"

  จาก small is beautiful  โดย อีเอฟ ชูมาร์กเกอร์

   

   

   

  --

  สมลักษณ์ หุตานุวัตร somlak hutanuwatr

  อนุกรรมาการฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

  และสิ่งแวดล้อม SVN Asia/Thailand

  คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่

  กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล

  (CSR) องค์การเภสัชกรรม

   

  "คนที่มีพลังคือคนที่จริงจังกับความฝันของตนเอง"

   

  "เศรษฐกิจ ที่ไม่ยึดศาสนาพุทธเป็นหลัก

  กล่าวคือ ไม่เอาจิตวิญญาณเป็นที่ตั้ง

  ไม่เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์

  และไม่คำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

  เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรัก"

  จาก small is beautiful  โดย อีเอฟ ชูมาร์กเกอร์

   

   

   

  --

  สมลักษณ์ หุตานุวัตร somlak hutanuwatr

  อนุกรรมาการฯ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

  เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม

  และสิ่งแวดล้อม SVN Asia/Thailand

  คณะกรรมการนโยบายการดำเนินกิจการควบคู่

  กับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล

  (CSR) องค์การเภสัชกรรม

   

  "คนที่มีพลังคือคนที่จริงจังกับความฝันของตนเอง"

   

  "เศรษฐกิจ ที่ไม่ยึดศาสนาพุทธเป็นหลัก

  กล่าวคือ ไม่เอาจิตวิญญาณเป็นที่ตั้ง

  ไม่เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์

  และไม่คำนึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

  เปรียบเสมือนการมีเพศสัมพันธ์โดยขาดความรัก"

  จาก small is beautiful  โดย อีเอฟ ชูมาร์กเกอร์

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.