Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

ขอเชิญร่วมทำบุญ ในวันที่ 14 ตุลาค ม 2553

Expand Messages
 • Pepsi A
  เรียน  ท่านนักศึกษาหลักสูตร ปรม. และ
  Message 1 of 1 , Oct 4, 2010
  เรียน  ท่านนักศึกษาหลักสูตร ปรม. และ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

           ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนท่านนักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญวันที่ 14 ตุลาคม 2553 นั้น 

          ในการนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยในวันที่ 14 ต.ค. 53 นั้น จะมี 2 ช่วงเวลา คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย  (ตามกำหนดการแนบ)

          จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน และอนุโมทนาในจิตศรัทธาของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

          ขอแสดงความนับถือ
          นราวรรณ อธิวาสนพงศ์

  1. สำรองที่นั่ง ที่ 02-1419501
  2. ท่านสามารถประชาสัมพันธ์ต่อได้ค่ะ


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.