Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ขอเชิญร่วมทำบุญ กับสถาบันพระปกเ กล้า 14 ต.ค.53

Expand Messages
 • Pepsi A
  เรียน  ท่านนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า
  Message 1 of 1 , Sep 30, 2010
   เรียน  ท่านนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน 

            ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และแสดงธรรม โดย "พระธรรมประติปัตติ วยาประติธารา" (พระอาจารย์อารยวังโส  เจ้าอาวาสวัดป้ช่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน)  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชาธิปก ชั้น 5  อาคารจอดรถ  (ฝั่งห้องเรียน)  สถาบันพระปกเกล้า โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

          เวลา 08.00 น. แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชาธิปก  ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า
                               (ฝั่งห้องเรียน)
          เวลา 08.30 น.  ประธานในพิธี จุดธูปเทียน และบูชาพระรัตนตรัย
                               อาราธนาศีล
                               อาราธนาพระปริตร
                               พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
          เวลา 09.30 - 10.30 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
          เวลา 10.30 - 11.30 น . พระอาจารย์อารยวังโสแสดงธรรม...............
                                          (สำหรับหัวข้อเรื่อง กำลังประสานงานอยู่คะ)
          เวลา 11.45 น.   สิ้นสุดกิจกรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน

             ดังนั้น จึงขอเชิญชวนท่านนักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม และได้โปรดประชาสัมพันธ์ต่อด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
            
            ขอแสดงความนับถือ
            นราวรรณ อธิวาสนพงศ์
            เจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า

   สำรองที่นั่งได้ที่ : คุณนราวรรณ อธิวสานพงศ์ / คุณจารุรำไพ อู่ไทย  
   โทรศัพท์ 02-141-9501-2
   หรือ เจ้าหน้าที่หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า
   02-141-9600   
           

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.