Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

โครงการจิตอาสาคล ายทุกข์ด้วยหนังส ือ

Expand Messages
 • Michita
  From: Phornthip Fonwanfai Sent: Tuesday, September 01, 2009 5:44 PM To: Michita Subject:
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2009
   

  Sent: Tuesday, September 01, 2009 5:44 PM
  Subject: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ค่ะ

  ด่วน !  รับจำนวนจำกัด 

   

  แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ  เครือข่ายพุทธิกา

   

  เปิดรับอาสาสมัคร  เข้าร่วม  โครงการจิตอาสาคลายทุกข์ด้วยหนังสือ

  ลักษณะกิจกรรม

                  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนและคนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำงานอาสาสมัคร   อาสาสมัครจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยมีหนังสือเป็นสื่อกลางอันจะนำไปสู่ความเข้าใจต่อเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคม  นอกจากนั้นอาสาสมัครยังมีโอกาสได้กลับมาอ่านหนังสือเล่มโปรดอีกครั้ง 

  กลุ่มเป้าหมาย

  เยาวชนคนหนุ่มสาวและนักศึกษา  จำนวน 20 คน (อายุไม่เกิน 35 ปี)

   

  คุณสมบัติอาสาสมัคร


  -          ไม่จำกัดเพศ 

  -          อายุไม่เกิน  35  ปี

  -          ไม่จำกัดการศึกษา

  -          รักเด็กและรักการอ่าน

  -          สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอด 2 เดือน (ตุลาคม พฤศจิกายน)

  -          สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศและการอบรมตามวันเวลาที่กำหนด

  -          เปิดใจกว้างเรียนรู้ รับฟังผู้อื่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  -          สามารถเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครเดือนละครั้ง


  พื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร


  1.  โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก  มูลนิธิเด็ก

  ·        ทุกวันเสาร์ ( ตุลาคม พฤศจิกายน 2552 )

  ·        เริ่ม วันเสาร์ ที่  10 .. 52

  -          .. 10, 17, 24, 31

  -          .. 7, 14, 21, 28

  ·        เวลา  13.00 – 16.00  .

  ·        จำนวนอาสาสมัคร  10  คน

  2. ศูนย์การเล่นศูนย์ดวงแข  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

  ·        ทุกวันอาทิตย์  ( ตุลาคม พฤศจิกายน 2552 )

  ·        เริ่ม วันอาทิตย์ ที่ 4 .. 52

  -          .. 4, 11, 18, 25

  -          .. 1, 8, 15, 22, 29

  ·        เวลา  13.00 – 16.00  .

  ·        จำนวนอาสาสมัคร  10  คน


   

  วัน เวลา ปฐมนิเทศอาสาสมัคร

  วันเสาร์  ที่  3  ตุลาคม  2552  /  เวลา  09.30 – 16.00  .  / สถานที่  เรือนร้อยฉนำ (เจริญนคร ระหว่าง  20 – 22 )

   

  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่

  เครือข่ายพุทธิกา

  90  ซอยอยู่ออมสิน  ถนนจรัญสนิทวงศ์ 40  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700                               

  โทรศัพท์  0 2883 0592, 0 2886 9881, 08 5917 7212  เว็บไซต์  www.budnet.org     อีเมล์  b_netmail@...

   

  หมายเหตุ  ปิดรับสมัครอาสาสมัครภายในวันที่  30 กันยายน 2552

   


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.