Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

SVN News - February 2009 * Makabucha Month of Compaassion*

Expand Messages
 • SVN Asia Thailand
  News from SVN - Feb 2009 เนื่องในโอกาสเดือนกุมภาพันธ์
  Message 1 of 2 , Feb 1, 2009
  • 0 Attachment
   News from SVN - Feb 2009
    เนื่องในโอกาสเดือนกุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านนำร่อง ส่งเสริมความรักในรูปแบบใหม่   
    วันมาฆะบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ที่รับการบวชจากพระพุทธเจ้า ร่วมเดินทางมาแสดงความกตัญญูต่อ
    พระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความรักต่อพระองค์  
    จึงขอเชิญชวนร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์พึ่งมีต่อกันที่มากไปกว่า ตนเอง คนรัก และครอบครัว 
    
         
   ขอนำเสนอ สื่อการรณรงค์ ความรักและการหยิบยื่น การใส่ใจต่อเรื่องเล็กๆ น้อย
   เพื่อแสดงความรักและความห่วงใยต่อกัน “ You Walk, The Country Walks”  (www.youtube.com/watch?v=GYzv6EFfjcQ)
   คอยรับฟังกิจกรรมของ SVN ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

   เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
   Tel&Fax 02-245-5542
   MB  081657-3520
   Email: svn.asia.org@...,
  • patcharaporn panyawuthikrai
   บุญ ทาน = ให้เงิน ศีล = ฝึกตน ภาวนา = ดูจิต   หรือ บาป
   Message 2 of 2 , Feb 4, 2009
   • 0 Attachment
    "บุญ"
    ทาน = ให้เงิน
    ศีล = ฝึกตน
    ภาวนา = ดูจิต
     
    หรือ "บาป"
    ซื้อเหล้า = เผาเงิน
    ดื่มเหล้า = เผาตัว (ก่อนตาย)
    เมาเหล้า = เผาสติ

    รณรงค์ช่วงบุญมาฆะบูชาค่ะ
    APPLE
    Dr.Patcharaporn Panyawuthikrai
    panyawuthikrai@...
    ppatcharaporn@...

    --- On Sun, 1/2/09, SVN Asia Thailand <svn.asia.thailand@...> wrote:
    From: SVN Asia Thailand <svn.asia.thailand@...>
    Subject: [jitasa] SVN News - February 2009 * Makabucha Month of Compaassion*
    To: "'SVN Member Group'" <svn-asia-thailand-members@yahoogroups.com>, jitasa@yahoogroups.com
    Date: Sunday, 1 February, 2009, 4:11 PM

    News from SVN - Feb 2009
     เนื่องในโอกาสเดือนกุมภาพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านนำร่อง ส่งเสริมความรักในรูปแบบใหม่   
     วันมาฆะบูชา เป็นวันที่พระสงฆ์ที่รับการบวชจากพระพุทธเจ้า ร่วมเดินทางมาแสดงความกตัญญูต่อ
     พระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงความรักต่อพระองค์  
     จึงขอเชิญชวนร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักที่มนุษย์พึ่งมีต่อกันที่มากไปกว่า ตนเอง คนรัก และครอบครัว 
     
        
      
    ขอนำเสนอ สื่อการรณรงค์ ความรักและการหยิบยื่น การใส่ใจต่อเรื่องเล็กๆ น้อย
    เพื่อแสดงความรักและความห่วงใยต่อกัน “ You Walk, The Country Walks”  (www.youtube. com/watch? v=GYzv6EFfjcQ)
    คอยรับฟังกิจกรรมของ SVN ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

    เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
    Tel&Fax 02-245-5542
    MB  081657-3520
    Email: svn.asia.org@ gmail.com,


    Get your preferred Email name!
    Now you can @... and @....
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.