Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ชวนกัน หยอดกระปุ ก บริจาคเข้ากอ งทุนพ่อหลวง ๘๐ พร รษา เพื่อมูลนิ ธิชัยพัฒนา --ฝากป ระชาสัมพันธ์ต่อ (ส่งต่อหรือขึ้นเ วบไซต์ค่ะ)

Expand Messages
 • Michita
  เงินของคุณ คือ ทุนสมทบสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
  Message 1 of 2 , Oct 6, 2007

   เงินของคุณ  คือ ทุนสมทบสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย

   ชวนกัน หยอดกระปุก บริจาคเข้ากองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา

   สร้างฐานสังคมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

   “…มูลนิธิชัยพัฒนา มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน
   ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะทำการทำมาหากินโดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านการเกษตรก็ได้ทำมาก และในด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด
   …เป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ…

   (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘)

    

               โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย เห็นความสำคัญของการ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญของโครงการนี้ ไม่เพียงสร้าง บุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างสามารถเลิกเหล้าได้ และเปลี่ยนเงินค่าเหล้า มาเป็นเงินออมเพื่อตัวเองและครอบครัว หรือร่วมทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ด้วยการบริจาคเข้า กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา

    

   หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ ยังชวนคนไทยทุกคน

   ร่วมกันสร้างฐานความคิดในเรื่องความพอเพียง ด้วยการร่วมบริจาคเงินตามความตั้งใจ  เพื่อต่อยอดงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ที่

   กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษาเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา"

   ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา (บัญชีกองทุนพ่อหลวง ๘๐พรรษาเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา)  

   ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐  www.stopdrink.com

    

   เงินบริจาคจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ?

   เงินบริจาคทั้งหมด มูลนิธิชัยพัฒนา จะนำไปพัฒนา

   ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

   แหล่งเรียนรู้เผยแพร่รูปธรรม การดำเนินชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเกษตร  ปศุสัตว์  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่ตามวิถีแบบไทย ที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ

   ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและเกิดสมดุลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    

    

    

  • Wilai Trakulsin
   Please see the names and pictures of ผู้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา from
   Message 2 of 2 , Oct 6, 2007
    Please see the names and pictures of
    ผู้ทูลเกล้าถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา from January-July 2007 at
     


    Michita <michita@...> wrote:
    เงินของคุณ  คือ ทุนสมทบสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
    ชวนกัน หยอดกระปุก บริจาคเข้ากองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา
    สร้างฐานสังคมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
    “…มูลนิธิชัยพัฒนา มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน
    ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะทำการทำมาหากินโดยมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านการเกษตรก็ได้ทำมาก และในด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุด
    …เป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ…
    (พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘)
     
                โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทย เห็นความสำคัญของการ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หัวใจสำคัญของโครงการนี้ ไม่เพียงสร้าง บุคคลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างสามารถเลิกเหล้าได้ และเปลี่ยนเงินค่าเหล้า มาเป็นเงินออมเพื่อตัวเองและครอบครัว หรือร่วมทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ด้วยการบริจาคเข้า กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา
     
    หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ ยังชวนคนไทยทุกคน
    ร่วมกันสร้างฐานความคิดในเรื่องความพอเพียง ด้วยการร่วมบริจาคเงินตามความตั้งใจ  เพื่อต่อยอดงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ที่
    “กองทุนพ่อหลวง ๘๐ พรรษาเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา"
    ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา (บัญชีกองทุนพ่อหลวง ๘๐พรรษาเพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา)  
    ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐-๒๓๗๙-๑๐๒๐  www.stopdrink. com
     
    เงินบริจาคจะนำไปใช้ทำอะไรบ้าง ?
    เงินบริจาคทั้งหมด มูลนิธิชัยพัฒนา จะนำไปพัฒนา
    ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
    แหล่งเรียนรู้เผยแพร่รูปธรรม การดำเนินชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเกษตร  ปศุสัตว์  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  ตลอดจนการสาธิตความเป็นอยู่ตามวิถีแบบไทย ที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
    ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและเกิดสมดุลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     
     
         Wilai    Trakulsin
    SVN   Asia   ( Thailand )
    Mob: (66) 089-741-6904
    Fax :  (66)  02-233-5527


    Boardwalk for $500? In 2007? Ha!
    Play Monopoly Here and Now (it's updated for today's economy) at Yahoo! Games.

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.