Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Tontarn Monthly Newsletter by The NETWORK Issue: April 2008

Expand Messages
 • Pareena - The NETWORK
    ฉบับที่ 1 ปีที่ 1: เมษายน 2551 จากโต๊ะต้นธาร
  Message 1 of 1 , Apr 8, 2008
  • 0 Attachment

    

   ฉบับที่ 1 ปีที่ 1: เมษายน 2551

   จากโต๊ะต้นธาร

   จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์ของเดอะเนทเวิร์คต้นธารแห่งความร่วมมือทำหน้าที่เชื่อมโยงในสาระข้อมูลข่าวสาร ระหว่างภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ให้เกิดการโยงใยกันมากขึ้น

   ฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ

   • เป็นข่าว....ใดๆในความร่วมมือ  -- เก็บมาเล่าช่วยกันเผยแพร่
   • การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม   “Dove Real Beauty, For Real!”
   • Engaged CSR: ด้วยรับผิดชอบและผูกพัน  วันนี้...ที่ภาครัฐจะต้องหันมารู้จัก CSR
   • มองต่างมุม-มุมต่างมอง พบกับนักธุรกิจที่แอบทำงานด้านเด็กคุณหมอธิติวัตน์ ประชาธำรงพิวัฒน์
   • เก็บมาเล่าเรื่องราวที่เก็บมาฝาก
   • สร้างผสานต้นทุนสังคมระหว่างธุรกิจและภาคสังคม
   • เกี่ยวกับข่าวสาร กิจกรรมความร่วมมือและเรื่องเล่าผ่านภาพ
   • นักเขียนหน้าใหม่

   สนใจฝากข่าว หรือร่วมเล่าเรื่อง ติดต่อกับเราได้ที่ คุณอภิชา ที่ apicha@... หรือ
   nfo@... เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.ngobiz.org/thailand

   ด้วยใจคารวะ
   ต้นธาร by เดอะเนทเวิร์ค

   เป็นข่าว...จากความร่วมมือ

   “Creative Space ความร่วมมือของ Bangkok Forum และ ธ.กรุงไทยและแล้วความฝันแปลงพี้นที่สาธารณะให้เป็นพี้นที่ความสุข ความรู้ ความรัก ความสามัคคี จิตสาธารณะ ก็เกิดขึ้นเป็นโครงการ จากความร่วมมือร่วมคิดระหว่างภาคประชาสังคม อย่าง Bangkok Forum และ ภาคธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย ที่จะพลิกฟื้น พี้นที่หน้าธนาคารบนถนนสุขุมวิท ซอยนานา ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และเป็นทางเลือกสำหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ดูเหมือนจะมีทางออกที่น้อยนิด ในการแสวงหาความสุข ความรู้ ความรัก และความสามัคคี ... โครงการยังต้องการกัลยาณมิตรที่จะเข้ามาร่วมพัฒนากิจกรรมดีๆ มาพลิกฟื้นพี้นที่ที่เป็นใจกลางสังคมเมืองผืนนี้ ต้องการกำลังใจ ต้องการผู้ชม มาทำให้พิ้นที่นี้คึกคัก ต้นธาร ขอเป็นกำลังใจ และจะคอยเล่าความก้าวหน้าของโครงการให้พวกเราได้รับทราบกันต่อไป

   จากนโยบายของบริษัทแม่...
                             จะเป็นจริงได้หรือไม่ในประเทศไทย

   Deloitte  บริษัทที่ปรึกษาประเทศแม่ที่อเมริกา ได้ทุ่มงบประมาณ เกือบ 50 ล้านเหรียญดอลลาร์ ในโครงการ pro bono หรือการให้คำปรึกษาแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือการส่งที่ปรึกษาไปอาสาสมัครให้คำปรึกษาที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับองค์กรพัฒนา NGO หรือองค์กรประชาสังคม เพื่อทำให้ประชาคมเข้มแข็งมากขึ้น ในด้านการบริหารการจัดการขององค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในการทำงานเพื่อสังคม ต้นธาร จะคอยตามข่าวว่า Deloitte เมืองไทย จะเริ่มนำโครงการนี้เข้ามาในประเทศไทยอย่างไร

   การตลาดเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

   “Dove…Real Beauty, For Real !?!”
   ผศ. ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   กรณีศึกษาของ Dove เป็นการสร้างกระแสในการสื่อสารการตลาดโดยการหยิบยกประเด็นที่ออกจะแหวกแนวไม่ธรรมดา จากปรากฏการณ์ Dove Cam For Real Beauty ทำให้ Dove สามารถนำกลยุทธ์นี้มาสร้างกระแสตอบรับได้ โดยหัวใจสำคัญคือการเปิดกว้างทางความคิด ไม่ประณามผิด-ถูก แต่ชี้ให้เห็นว่ามีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่ในสังคมโดยอาศัย ข้อมูลประกอบที่ชัดเจน เช่น การที่ Dove ทำวิจัยความคิดเห็น “The Real Truth About Beauty: A Global Report” ไปเก็บข้อมูลจากผู้หญิงประมาณ 3,300 คน อายุระหว่าง 15-64 ปี จาก 10 ประเทศทั่วโลก ผลเป็นที่น่าตกใจว่า มีผู้หญิงเพียง 2% ที่รู้สึกดีกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง ภาวะขาดความมั่นใจในตัวเอง จึงมีการสร้างกองทุน Dove Self-Esteem Fund เพื่อมุ่งแก้ปัญหาภาวะขาดความมั่นใจในตัวเองของผู้หญิงทั่วโลก ,อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.ngobiz.org

   Engaged CSR: ด้วยรับผิดชอบและผูกพัน

   เล่าโดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
   สถาบันไทยพัฒน์

   รัฐ เกี่ยวอะไรกับ CSR... วันนี้ที่ภาครัฐจะต้องหันมารู้จัก CSR"

   พันธกิจของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งล้วนมีจุดร่วมเดียวกัน ได้แก่ การให้บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งก็คือ สังคม ฉะนั้น เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility: SR) สำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงถือเป็นบทบาทขั้นพื้นฐานที่พึงมีนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อีกทั้งสมควรที่จะดำรงบทบาทเป็นเจ้าภาพงานให้แก่ภาคอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอีกด้วย, อ่านเพิ่มเติมที่www.ngobiz.org

   มองต่างมุม-มุมต่างมอง ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและสังคม

   สัมภาษณ์นายแพทย์ธิติวัตน์ ประชาธำรงพิวัฒน์

   ข้อคิดเห็นดีๆจากมุมมองของคนที่มองต่างมุมในจุดที่ตัวเองยืนดูสังคม นายแพทย์ธิติวัตน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ เป็นอีกคนหนึ่งที่มาช่วยมองในมุมที่ต่าง ซึ่งความต่างเป็นสิ่งธรรมดาแต่ต้องมองให้รอบด้านทำให้สามารถเห็นจุดเสริม จุดเชื่อมต่อ และจุดผสาน ที่ช่วยให้สังคมมีความสุข ได้แก่ ปัจจัย 4 ประการที่ทำให้ NGO และ ธุรกิจ ร่วมกันทำงานเพื่อสังคมได้ อย่ายึดติด อย่าด่วนตัดสินใจ ความเข้าใจและพยายามหาจุดร่วมและในมุมเรื่องธุรกิจทำดีเพียงเพื่อภาพลักษณ์ กับการทำเพื่อสังคมนั้น มิได้จำกัดเฉพาะภาคสังคม แต่รวมไปถึงโลกใบนี้ด้วยถ้าทำเพื่อภาพลักษณ์ก็จักได้เพียงการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ,อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org

   เรื่องที่เก็บมาเล่าเรื่องราวที่เก็บมาฝาก: ประเด็นชูทางสังคม

   สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน กับความเป็นคนของเรา
   โดย บัณฑิต เอื้อวัฒนานุกูล

   สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นที่หลายคนต้องทำความเข้าใจไม่ว่าจะอยู่ในสังคม บทบาทหน้าที่ใดก็ตาม ผู้เขียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชนคือสิ่งที่คนเราพึงมีพึงได้ในฐานะที่เป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่ง เพียงแค่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิต่างๆ ที่คิดว่าเราพึงมีพึงได้และสามารถอ้างถึงสิทธิเหล่านั้นได้ทั้งยังมีความสัมพันธ์กับจารีตวัฒนธรรม คือการที่คนจะปฏิบัติต่อกันบนความถูกต้อง องค์ประกอบของสมรรถนะแห่งสิทธิที่จะเกิดขึ้นได้ ต้องประกอบด้วย 3 สิ่ง คือ ต้องมีเครือข่ายความสัมพันธ์ มีข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่เป็นของตัวเอง รวมทั้งการมีพื้นที่สาธารณะ และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่ไม่สามารถแยกออกมาได้ เนื่องจากโดยธรรมชาติของคนเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องอยู่ร่วมกัน ต้องสัมพันธ์กับผู้อื่น และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเสมอ,อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org

   ความดี... ความงาม... ความรัก... ของอาสาสมัครที่มีหัวใจเป็นมนุษย์
   สาระจากเวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 3

   สสาระจากเวทีเติมหัวใจให้สังคม เป็นสาระความรู้ด้านจิตอาสาสมัคร ที่บ่งบอกถึงความสุขและความเป็นมนุษย์ภายใต้สังคมและโลกใบเดียวกัน เวทีแห่งคุณค่าทางจิตใจที่หยิบยกมา เป็นเวทีสากลของโลกคือ อาสาสมัคร ที่สร้างคุณค่าการอยู่ร่วมกันในสังคมและโลกได้อย่างมีความสุข ทั้งยังเป็นภาษาสากลของโลกที่เรียนรู้ได้ด้วยใจ สาระความรู้จากเวทีเติมหัวใจให้สังคม ครั้งที่ 3 เป็นสาระคุณค่าทางใจ เวที...เรื่องนี้ต้องใช้หัวใจนำ เปิดเรื่องราวกรณีศึกษาใจคุณค่า... อาสาสมัครที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ รวมทั้งการร่วมแบ่งความฝัน... ปันความคิด เข็มทิศการขับเคลื่อน...และก้าวต่อไป...หัวใจมนุษย์, อ่านเพิ่มเติมที่ www.ngobiz.org หรือฟังเสียงที่ http://www.thailandonair.com/modules/news/article.php?storyid=12

   แบบฟอร์มการสร้างต้นธาร (Social Investment Form)

   เมื่อต้นธารแห่งความร่วมมือต้องเดินทางร่วมกัน เดอะเนทเวิร์คขอเชิญชวนกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ในทุกภาคส่วนที่สนใจเข้าร่วมเป็นต้นธารกับเราโดยการส่งรายละเอียดและความมุ่งมั่นในการร่วมกันพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก,ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสร้างต้นธารและสมาชิกได้ที่ www.ngobiz.org

   นักเขียนหน้าใหม่

   ต้นธารแห่งความร่วมมือ
   โดย อภิชา คุณวันนา The NETWORK

   ต้นธารแห่งความร่วมมือ เป็นบทความที่เสนอความคิดเห็นในมุมมองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมในสังคมไทยปัจจุบัน ในทุกเส้นทางของความหลากหลายแห่งต้นธารแห่งสายน้ำ เห็น เมื่อต้นไม้เติบโตมีต้นธารแห่งความร่วมมือที่เข้มแข็งเหนียวแน่นแล้วก็ไม่ง่ายนักที่ต้นไม้จะล้มลงได้ง่ายสิ่งสำคัญคือแก่นหลักของต้นไม้เพื่อความยั่งยืน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความรอบรู้ รอบคอบและความระมัดระวัง การประสานเครือข่ายรวมถึงการบูรณาการความรู้ความสามารถของแต่ละภาคส่วนภายใต้หลักแนวคิด สามารถร่วมกันสร้างเสริมสังคมด้วยใจอาสาสมัครเพื่อสังคมส่วนรวมภายใต้หลักปรัชญาแนวคิดที่ยั่งยืนดังเช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลคือ ลำธารอันใสเย็น จากความร่วมมือ,อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org

   กิจกรรมเวทีความรู้ความร่วมมือ

   สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด กับราชวิถีฟอรั่ม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2551

   การร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนั้นมีหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนคือการสื่อสาร เวทีราชวิถีฟอรั่มครั้งที่ 1 จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกลยุทธทางการสื่อสารและการตลาดที่สร้างคุณค่าต่อสังคม และ ร่วมสร้างทางเลือกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ องค์กรประชาสังคม และภาครัฐ บอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การสื่อการและการตลาดในสังคมไทยโดย ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ,รศ. ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช อดีตประธานสมาคมสร้างสรรค์ไทยดำเนินรายการ โดยคุณมาโนช พุฒตาล นักจัดรายการวิทยุ และนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง เวทีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ชั้น 3 ตึก 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์(บ้านราชวิถี) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org

   The Siam Youth Forum กับ ราชวิถีฟอรั่ม ครั้งที่2 ในวันที่ 30 เมษายน 2551

   เมื่อเยาวชนคือทุนที่สำคัญในการช่วยกันเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างมีจิตสำนึก ราชวิถีฟอรั่มครั้งที่ 2 จึงเป็นเวทีที่เปิดเพื่อร่วมกันของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมร่วมกันสรุปบทเรียนการทำงานและส่งเสริมเยาวชน รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์สังคมอีกทั้งแนวทางการร่วมกันเคลื่อนงานพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับสังคม คณะทำงานเพื่อจัดการประชุม(Siam Youth Forum) ร่วมกับองค์กรภาคี เวทีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2551 ณ เวลา 13.00-17.30 น. ห้องประชุม 1 ตึก 60 ปีกรมประชาสงเคราะห์ ชั้น3 บ้านราชวิถี สนใจอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org


   CSR Roundtable Series

   การประชุมโต๊ะกลมว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ระดมสมองสร้างรากฐานธุรกิจเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2551”จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ และหอการค้าไทยโดยการสนับสนุนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้จัดมหกรรม CSR Roundtable Series

   17 มีนาคม 2551 การระวังและป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของไทย
   27 มีนาคม 2551 สังคมไทยกับแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน
   3 เมษายน 2551 OECD Guidelines แนวปฏิบัติของธุรกิจข้ามชาติในไทย
   10 เมษายน 2551 บทบาทสื่อมวลชนต่อการเสริมสร้างธุรกิจเพื่อสังคมไทย

   ในการประชุมโต๊ะกลม ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กรมประชาสงเคราะห์(บ้านราชวิถี) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในแต่ละครั้งรับผู้เข้าร่วม 40 คน สนใจสอบถามได้ที่ คุณทิพยกาญจน์ เกิดแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 086 35 5 0124 หรือ 02 938 4262-3 โทรสาร 02 938 4284

   The NETWORK Seminar No.3: แล้ว CSR จะหยุดโลกร้อนอย่างไร

   เดอะเนทเวิร์คร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม จัดเวทีเพื่อระดมทุกส่วนมาร่วมแบ่งปัน ถึงวิธีการเข้าถึง เข้าใจ และ นำลงสู่การปฏิบัติ ในเวทีสัมมนาเดอะเนทเวิร์ค ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ แล้วCSRจะหยุดโลกร้อน...อย่างไร เพื่อจุดประกาย ติดเครื่องมือ และเปิดวงเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องจิตสำนึกเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม CSR จะช่วยหยุดยั้งได้อย่างไร เวทีนี้จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00-17.00 น. นำโดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชน์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว และวิทยากรโดย คุณสายสิริ ฮุนตระกูล ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโรงแรมบ้านท้องทราย,คุณกันต์กมล วิชัยยุทธพงศ์ CSR Manager,Reuter Thailand และอาจารย์อภิดลน์ เจิรญอักษร โรงเรียนรุ่งอรุณ ทั้งนี้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร ปาริชาต สถาปิตานนท์, และสรุปโดย ศ.นพ.ประสาน ต่างใจ สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ngobiz.org

   “Innovation World’s CARE Award (iCARE Award)”

   โครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับคนชราและเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เชิญนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปร่วมประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับบ้านพักคนชราและเด็กกำพร้า ที่ถูกทอดทิ้ง นำเสนอนวัตกรรมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้ง ในรูปแบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบทั้งในด้านการบริหาร ด้านการตลาด และการเงินโดยไม่ต้องพึ่งเงินบริจาค และสามารถขยายผลได้ ประกอบด้วยการออกแบบ การบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2551 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.dtgsiam.com/MQDC/icare

   เล่าเรื่องด้วยภาพ : กิจกรรมที่ผ่านมา

   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 ในวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา

    

   เสวนา The NETWORK ครั้งที่ 2 “สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสาร” 2 พฤศจิกายน 2550

    

   สัมมนา เรื่อง “CSR กับวาระแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการให้และอาสาเพื่อสังคมณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 23 เมษายน 2550

     

   ติดตามบทความเก่าๆ และองค์ความรู้จากเวทีต่างๆ จาก www.ngobiz.org เร็วๆ นี้


   ฉบับปฐมฤกษ์เป็นการเบิกฤกษ์ต้นธารแห่งความร่วมมือ ทางเดอะเนทเวิร์คยินดีที่จะให้ข้อมูลข่าวสารต่อสมาชิกทุกท่าน ขอบคุณค่ะ........   __________ NOD32 3009 (20080408) Information __________

   This message was checked by NOD32 antivirus system.
   http://www.eset.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.