Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กฝากข่าวประชาสัมพัน ธ์

Expand Messages
 • chetta munkong
  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) รับสมัคร
  Message 1 of 1 , Feb 17, 2008

   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) รับสมัคร เจ้าหน้าที่โครงการ - เอชไอวี/เอดส์
   ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ ทำงานในจังหวัดมหาสารคาม สัญญาจ้างปีต่อปี โดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มีแผนดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและครอบครัว จังหวัดมหาสารคามที่มุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2550 – 2552) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างกลไกของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

    

   หน้าที่และความรับผิดชอบ

   1. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ อนามัยเจริญพันธุ์  เอชไอวี/เอดส์ การป้องกัน และการอยู่ร่วมกันแก่คนในชุมชน

   2. จัดกิจกรรมอบรม การบรรยายความรู้ และการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินงาน

   3. สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี/เอดส์ ในลักษณะเพื่อนสอนเพื่อน Peer educator

   4. เยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำปรึกษา และสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดูแลด้านสุขภาพอนามัยแก่กลุ่มเป้าหมายเด็ก ผู้ใหญ่และครอบครัว

   คุณสมบัติ

   1. จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2. มีประสบการณ์การจัดกระบวนการการอบรมและกิจกรรมเด็ก ไม่น้อยกว่า 2 ปี

   3. ผ่านการอบรมการดูแลผู้ติดเชื้อ /ผู้ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   4. สามารถทำงานเป็นทีมและเอกเทศได้

   5. มีทักษะการสื่อสารในด้านการพูดและเขียนดี

   6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

    

   สถานที่ติดต่อ
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ที่อยู่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซอยวัดสุวรรณคีรี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัทพ์ 0-2433-6292 , 0-2884-6603 โทรสาร 0-2435-5281 กด 102

   หากท่านใดมีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ สนใจร่วมงานส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน วุฒิการศึกษา และรูปถ่าย ได้ที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ตามที่อยู่ด้านบน หรือ

    E-mail: iamchild2004@...  ติดตามรายละเอียดอื่นๆที่เว็บไซต์ www.iamchild.org
   ปิดรับใบสมัครวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้ผ่านการพิจารณาเอกสารใบสมัครงานจะได้รับการติดต่อเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551


    
    
   เชษฐา มั่นคง
   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 
   โทร.0-2433-6292   http://www.iamchild.org

    
    
    
    
    


   Express yourself instantly with MSN Messenger! MSN Messenger
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.