Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

เชิญร่วมงานมหกรรม คืนชีวิตให้แผ่นดินคร ั้งที่ ๗ "อึ๊ดแนวกิน ส ิ้นแนวแท้" ๑๕-๑๗ มีนาค มนี้

Expand Messages
 • Win Mektripop
  *หลักการและเหตุผล * เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ
  Message 1 of 3 , Mar 9, 2013


   หลักการและเหตุผล

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่ประเทศไทย เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่๑ พร้อมกับการเปิดรับเทคโนโลยีและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แบบตะวันตก หรือ ที่เรียกกันว่า “การปฏิวัติเขียว  ทิศทางการพัฒนาประเทศ ก็เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงเฉพาะด้านกสิกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่สุดของประเทศ หากแต่ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการเมืองทั้งภายในและการเมืองระหว่างประเทศ

   ๕๐ปี  แห่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยลอกแบบมาจากประเทศที่ถูกยกย่องว่าพัฒนาแล้ว และจัดลำดับชั้นตัวเองให้เป็นเพียงประเทศกำลังพัฒนา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นเชิงประจักษ์ คือภูมิปัญญา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สะสมมายาวนานนับพันๆ ปี รวมถึงรากเหง้าจิตวิญญาณความเป็นไทย ซึ่งสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิต ในการทำมาหากิน ในวัฒนธรรมแห่งการเพาะปลูก ซึ่งเป็นอัตลักษณ์แบบไทยแท้ ถูกทำลายลงจนเกือบหมดสิ้น ด้วยลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่เข้ามาครอบงำแนวคิดของชนชั้นนำของไทย พร้อมกับคำมั่นสัญญาถึงความเจริญมั่งคั่ง และเสรีภาพโดยถ้วนหน้า ก่อนจะขยายผลเป็นนโยบายพัฒนาชาติ ที่ก่อร่างสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ ครอบงำการดำเนินชีวิตและสังคมไทย โดยใช้”เงินตรา”เป็นดัชนีชี้วัดความสุข ข้าว ปลา อาหาร ซึ่งหมายรวมถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิต อาหารกาย อาหารใจ อาหารวิญญาณ ถูกตีค่าให้เหลือเพียงมิติเดียว คือ เงินตรา เมื่อข้าวปลา อาหาร น้ำ เมล็ดพันธ์และความหลากหลายทางชีวภาพ มีไว้เพื่อขาย โลกถูกมองเป็นเพียงสิ่งที่ครอบครองได้ ความเลวร้าย และความคิดวิปลาสจึงเกิดขึ้นเป็นระลอก

   เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเริ่มต้นขึ้นในปี  ๑๙๙๐  การตัดต่อพันธุกรรมและการแทรกแซงธรรมชาติ นำพามาสู่การผลิตอาหารวิปริต ฟาร์มเกษตรกรรมขนาดใหญ่เจริญรุ่งเรือง  ขณะที่เกษตรกรรายย่อยกำลังล่มสลายไปเรื่อย ๆ   

   และ ในทศวรรษนี้ ในวันที่วิกฤติทุกด้านกำลังถล่มโลก และวิกฤติอาหารกำลังเดินทางมาถึง ทุกประเทศต่างก็พยายามแสวงหาความมั่นคงทางอาหาร แผนการล่าอาณานิคมทางการเกษตรเกิดขึ้น การเข้าไปกว้านซื้อพื้นที่เกษตรหรือทำสัญญาร่วมผลิตกับประเทศยากจน ที่มีศักยภาพในการผลิตของทุนข้ามชาติจึงเป็นไปอย่างเอิกเกริก แผ่นดินอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศสยาม ซึ่งดินดำ น้ำชุ่ม มีผลผลิตข้าว ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลก  ก็ไม่อาจหลุดรอดไปจากสายตาของนักล่าอาณานิคมยุคใหม่ นายทุนใหญ่ เดินทางข้ามชาติเข้ามากว้านซื้อผืนนา และแผ่นดินของประเทศสยาม โดยใช้หนอนบ่อนไส้ในประเทศเป็นตัวแทนซื้อแผ่นดินตนเอง การผูกขาดเมล็ดพันธ์ของบรรษัทใหญ่ ท่ามกลางข่าวการเปิดการค้าเสรีของประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียทั้งทวีป จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ปลุกคนไทยทั้งชาติ ให้ตื่นขึ้นมาตั้งคำถามว่า ทำไมอาชีพที่ต้องทนเอาหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน จึงกลายเป็นสิ่งที่โลกทั้งโลกต้องการ       

   ท่ามกลางวิกฤติกลียุคที่กำลังเกิดขึ้นในโลกและในประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ศาสตร์ต่างๆ ในการพึ่งพาตนเอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ และให้กับโลกใบนี้ จึงเป็นเหมือนแสงสว่าง ที่จะนำทางสังคมให้เดินไปสู่ทางออก ที่จะพาผู้คนให้หลุดพ้นจากวิกฤติ การนำความรู้หรือศาสตร์ด้านต่างๆ  เกี่ยวกับการกสิกรรมและการพึ่งพาตนเอง ที่พระองค์พระราชทานไว้  มาบวกรวมกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ บนวิถีแห่งความเป็นไทย มาพลิกฟื้นแผ่นดินให้กลับมาสมบูรณ์มั่งคั่ง ด้วยพืชพรรณ ธัญญาหาร ซึ่งเป็นฐานอันมั่นคง และนำความสุขอันเป็นของจริงแท้ ที่เกิดจากการรู้จักตัวตนภายใน รู้จักพึ่งตนเอง บนฐานวัฒนธรรมและวิถีของความเป็นชนชาติไทย คืนมาอีกครั้งหนึ่ง            

                       

   วัตถุประสงค์

   ๑.     เผยแพร่ขยายผลแนวคิด องค์ความรู้ ที่เป็นศาสตร์วิชาที่ในหลวงพระราชทานไว้ให้แก่คนไทย   เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรัชญาหรือทฤษฎีในแผ่นกระดาษ แต่เป็นองค์ความรู้ ที่ไม่ได้แยกส่วนออกไปจากวิถีชีวิต สามารถนำมาแปลงเป็นการปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ปัญหาได้จริง

   ๒.     สร้างกระบวนการรับรู้ต่อสังคมในเรื่อง เงินทอง ของมายา ข้าวปลาสิของจริง การผลิตอาหารปลอดภัย อาหารท้องถิ่น ภูมิปัญญาการกินและการเพาะปลูก

   ๓.     เผยแพร่ เทคนิค หลักสูตรการพึ่งพาตัวเอง พึ่งพิงกันเอง เรื่องภูมิปัญญาด้านอาหาร ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติบนฐานของความพอเพียง

   ๔.     เพื่อช่วยเปิด เปลี่ยน และ ปรับ กระบวนทัศน์ เกษตรกรแบบสารเคมีเชิงเดี่ยว

   ๕.     เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และข้อมูลให้กับเกษตรกรและคนทั่วไป เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ ประยุกต์ใช้จริงกับวิถีชีวิต และวิธีการทำมาหากินในแผ่นดินของตนเอง

   ๖.     เพื่อเปิด และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้สังคมและผู้ชมได้เห็นว่า ความรู้นั้นสามารถเรียนรู้ได้ จากประสบการณ์ ผู้คน การปฏิบัติจริงจากชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยไม่จำกัดวงอยู่แต่ในสถาบันการศึกษาระดับสูงเท่านั้น และการเรียนรู้ที่เป็น การรู้ด้วยตนเป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าและเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระแห่งความเป็นจริง ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชน สังคมกำลังเผชิญหน้าอยู่ได้อย่างถูกจุดและเป็นจริงอีกด้วย

   ๗.     ให้ผู้คนหันมาศรัทธา ในศักยภาพภูมิปัญญาของคนไทยด้วยกันเอง ภาคภูมิใจ และกล้าพอที่จะลุกขึ้นพึ่งพาตนเอง ด้วยการเดินไปบนหนทางสายกลางแห่งปัญญา ตามหนทางแห่งความพอเพียง ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่า ที่พ่อแห่งแผ่นดินได้พระราชทาน ไว้ให้แก่ลูกหลานไทย และคนทั้งโลก      

   เป้าหมาย

             เป้าหมายเชิงปริมาณ

             มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาควิชาการสถานศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อ จำนวน ๑๕,๐๐๐ คน

               เป้าหมายเชิงคุณภาพ

               ๑. เกิดการตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิถีการดำเนินชีวิต เพื่อหยุดยั้งวิกฤตอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ และการเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยการพึ่งตนเองในทุกด้านอันเป็นทางรอดจากทุกวิกฤตการณ์

   ๒. เกิดการระดมสรรพกำลังทั้งภาคภาครัฐ ภาควิชาการสถานศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและสื่อ ในการรองรับและแก้ไขปัญหาสภาพวิกฤติ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมที่เป็นจริงในวงกว้าง

               ๓. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกระดับร่วมกันสรุปผลยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อประกาศเป็นปฏิญญาร่วมกันปฏิบัติตนตาม “ศาสตร์พระราชา” เพื่อเป็นทางรอดจากวิกฤต

    

   ระยะเวลา

   ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

    

   สถานที่จัดงาน

               ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

   โทร./แฟกซ์ ๐๓๘ ๒๖๓๐๗๘

    

   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   ๑. ภาคีทุกภาคส่วนเกิดการตระหนัก ได้ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาที่ประกาศร่วมกัน ในการปฏิบัติตนตามศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นทางรอดจากวิกฤตด้านอาหาร

    ๒. ภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อ และภาคประชาชนได้ร่วมกันสร้างตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพวิกฤติ ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรูปธรรมที่เป็นจริงในวงกว้าง

    

    

    

   ผู้รับผิดชอบโครงการ

   มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)

    

   เครือข่ายองค์กรร่วมจัด

   ๑.     มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (คกช.)

   ๒.     สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิเศรษฐกิจพอเพียง

   ๓.     สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

   ๔.     สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

   ๕.     เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย

   ๖.     เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

   ๗.     เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน

   ๘.     เครือข่ายเกษตรสมดุลย์-ไร่ทักสม

   ๙.     เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ๑๐.เครือข่ายธนาคารต้นไม้

   ๑๑.มูลนิธิรักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)

   ๑๒.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

   ๑๓.บริษัท เคเอสแอล การเกษตร จำกัด

   ๑๔.เครือบริษัท ปตท.

   ๑๕.บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด

   ๑๖.กลุ่มบริษัทริเวอร์ โดยบริษัท ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

   ๑๗.กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมพอเพียง

   ๑๘.    เครือบริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

   ๑๙.  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน)

   ๒๐บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

   ๒๑.    ชมรมนักปั่นสะพานบุญ

   ๒๒.    บริษัท สหพีร์ จำกัด

   http://www.agrinature.or.th/content/590
   --
   Sati & Shanti

   Sekhiyadhamma
   Volunteer Spirit Network
   ==============================
   We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
  • Pravit Yeamsansuk
   On Mar 9, 2013, at 3:07 PM, Win Mektripop wrote:
   Message 2 of 3 , Mar 11, 2013    On Mar 9, 2013, at 3:07 PM, Win Mektripop wrote:


   • กานต์ ธงไชย
    ... From: Pravit Yeamsansuk Date: Tue, Mar 12, 2013 at 12:55 AM Subject: [jitasa]
    Message 3 of 3 , Mar 13, 2013
     ---------- Forwarded message ----------
     From: Pravit Yeamsansuk <pravit@...>
     Date: Tue, Mar 12, 2013 at 12:55 AM
     Subject: [jitasa] ฝากประชาสัมพันธ์งาน ๘๐ ปี อาจารย์สุลักษณ์ด้วยครับ
     To: Win Mektripop <poppywin@...>
     Cc: Jitasa <jitasa@yahoogroups.com>

     On Mar 9, 2013, at 3:07 PM, Win Mektripop wrote:    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.