Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: เรียนเชิญร่วมงา นสัมมนา "อาเซียนศึกษา" 24-25 ม.ค. 56

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ... From: Kitsunee Ruj Date: 2012/11/7 Subject: เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา
  Message 1 of 1 , Nov 12, 2012


  ---------- Forwarded message ----------
  From: Kitsunee Ruj <kitsunee_tai@...>
  Date: 2012/11/7
  Subject: เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา "อาเซียนศึกษา" 24-25 ม.ค. 56
  To: kitsunee Rujichanantakul <kitsunee_tai@...>


   

  เรียน    กัลยาณมิตร และ สื่อมวลชน ทุกท่าน

   

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2555  "อาเซียนศึกษา"

                       2.   ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา

   

  เนื่องในโอกาส 45 ปี อาเซียน  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง อาเซียนศึกษา”    วันที่  24  -  25  มกราคม  2556    ณ หอประชุมใหญ่   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  และเพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้รับไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนให้กับ กลุ่มผู้บริหารการศึกษา  ครู - อาจารย์  นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

                

                มูลนิธิฯ  เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนและสังคมโดยรวม   จึงขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว  โปรดสำรองที่นั่ง และชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200.- บาท  และหากสมัครพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 28  ธันวาคม  2555   ค่าลงทะเบียนจะลดเหลือท่านละ  1,000.- บาท  ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขาย่อยพรานนก  ชื่อบัญชี  สัมมนาประจำปี  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  196-0-03953-9  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาการโอนเงินมาที่  คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล โทร. 02-424-5768 , 02-433-8713 (fax) , e-mail : textbooksproject@... ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

                

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่าน และขอให้ท่านสนับสนุนและอนุญาตให้ ข้าราชการ / บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งการสัมมนาดังกล่าวแก่สถาบันหรือหน่วยงานในสังกัดด้วย  จักขอบคุณอย่างยิ่ง

   

                หากท่านใดประสงค์จะขอจดหมายเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ กรุณาแจ้งรายละเอียดผ่านเมล์นี้ได้

   

   

  ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ

   

   

   

   


  Kitsunee Rujichanuntakul
  The Foundation for the Promotion of
  Social Sciences and Humanlties Textbook Foundation
  413/38 Arun-Amarin Road, Bangkok Noi, Bangkok 10700, SIAM/THAILAND
  Tel. 02-424-5768 , 02-433-8713 Fax. 02-433-8713
  e-mail : kitsunee_tai@...
  www.textbooksproject.com
     --
  Sati & Shanti

  Sekhiyadhamma

  Volunteer Spirit Network
  ==============================
  We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.