Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ทุนสวนผักคนเมือ งภายใน 10 พย 55

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ... From: จุ๋ม Date: 2012/10/24 Subject: ทุนสวนผักคนเมืองภายใน 10 พย 55 To:
  Message 1 of 1 , Oct 25, 2012
   ---------- Forwarded message ----------
   From: จุ๋ม <chum2543@...>
   Date: 2012/10/24
   Subject: ทุนสวนผักคนเมืองภายใน 10 พย 55
   To:


   แนวทางข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง

   (ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 -พฤศจิกายน 2556)

   1. กรอบความคิด

   โครงการสวนผักคนเมือง เป็น

   โครงการที่ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ

   ในกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชน
   ที่เน้นสำหรับการบริโภคในครัวเรือนและการแบ่งปันภายในกลุ่ม/ชุมชนเป็นหลัก

   การเสริมสร้างการเรียนรู้ รณรงค์เผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมสู่สาธารณะ พร้อมทั้ง

   สร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพื่อให้เกิดพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง

   สร้างความคิดเรื่องการพึ่งตนเอง

   การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและ

   การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม

   อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 - กรกฎาคม 2555 โดย

   มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ได้แก่

   มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

   คณะทำงานกินเปลี่ยนโลก และ

   ชมรมเกษตรในเมือง

   ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   ที่ผ่านมาโครงการสวนผักคนเมืองได้สนับสนุนการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษสำหรับกลุ่มครัวเรือนหรือชุมชนในรูปแบบโครงการขนาดเล็ก
   จำนวน 96 โครงการ

   จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า
   โครงการสวนผักคนเมืองสามารถผลักดันให้เกิดคน /กลุ่มคน
   หรือชุมชนที่หันมาสนใจรวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคและแบ่งปันกันในกลุ่ม
   เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกายและการรับประทานผักปลอดภัยที่มีพื้นที่รูปธรรมให้เห็นอย่างชัดเจนแล้ว
   ยังสามารถสร้างและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองและการพึ่งตนเองแบบต่างๆ
   ได้อย่างหลากหลายและสอดรับกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่
   เชื่อมโยงกับการปรับตัวของคนเมืองต่อวิกฤติต่างๆ โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ
   นอกจากนั้นยังสามารถขยายผลและเชื่อมโยงการปลูกผักเข้ากับมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้าน
   ไม่ว่าจะเป็น

   มิติด้านสังคม พบว่า

   การทำสวนผักคนเมืองสามารถสร้างให้เกิดเรื่องราวของความสัมพันธ์
   การช่วยเหลือ แบ่งปันทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน
   และเครือข่ายให้เห็นเด่นชัดมากขึ้นในสังคมเมือง และสังคม Social network

   ช่วยลดความขัดแย้ง/ความรุนแรงระหว่างเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน
   และสมาชิกในชุมชนให้กลายเป็นพื้นที่ ปลูกผัก ปลูกความรัก ความเข้าใจ
   และความสามัคคีของคนให้มากยิ่งขึ้น

   มิติด้านเศรษฐกิจ

   สวนผักสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ

   เสริมรายได้ในกรณีที่มีผลผลิตเหลือมากเกินกว่าบริโภคและแบ่งปัน

   มิติสิ่งแวดล้อม พบว่า

   ใช้พื้นที่ที่เคยถูกทิ้งร้างว่างเปล่า บางแห่งเป็นที่ทิ้งขยะ
   หรือเป็นแหล่งมั่วสุม มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้วยการปลูกผัก
   กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในเมือง

   การจัดการทรัพยากรเหลือใช้ในท้องถิ่น ตลอดจน
   มีการนำขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

   ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาและสนับสนุนการทำเกษตรในเมืองให้ขยายพื้นที่รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
   เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มต่างๆ ที่สนใจอย่างทั่วถึง
   และการยกระดับเชื่อมโยงสวนผักเข้ากับระบบของชุมชนในเมือง
   หนุนเสริมเรื่องความมั่นคงทางอาหาร
   และการพัฒนาสวนผักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย
   พร้อมทั้งการเป็นพื้นที่แห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวและการเรียนรู้ของคนเมือง

   มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ

   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

   จึงขอเชิญกลุ่มบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เสนอ

   โครงการขนาดเล็กเพื่อร่วมกันพัฒนางาน "สวนผักคนเมือง"

   ให้มีรูปธรรมและร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้เพิ่มยิ่งมากขึ้น
   โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนจำนวน 30 โครงการ

   2.วัตถุประสงค์การสนับสนุน

   2.1 เพื่อขยายพื้นที่โครงการสวนผักคนเมือง ที่มีกลุ่มคน ชุมชน
   รวมถึงหน่วยงานต่างๆ รวมตัวกัน
   ร่วมกันปลูกผักสวนครัวแบบไม่ใช้สารเคมีไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน
   และแบ่งปันในชุมชน หรือหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

   2.2 สนับสนุนและสร้างให้เกิดรูปแบบ และนวัตกรรมการทำเกษตรในเมือง
   เกิดพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   เช่น เกษตรในเมืองกับการพึ่งตนเองด้านอาหาร,
   เกษตรในเมืองกับการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต,
   เกษตรในเมืองกับการดูแลรักษาสุขภาพ,
   เกษตรในเมืองกับการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน,
   เกษตรในเมืองกับการจัดการของเสีย,เกษตรในเมืองกับการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์
   การสร้างกระบวนการเรียนรู้
   อันจะนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
   และเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   2.3 เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคนเมือง
   ตลอดจนเพื่อให้เกิดเครือข่ายคนปลูกผักอันนำไปสู่การยกระดับความคิด
   และเกิดพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต   3. ลักษณะโครงการที่สนับสนุน

   3.1 เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่มีความสนใจและอยากปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานและแบ่งปันในกลุ่ม/ชุมชน
   ตลอดจนเชื่อมโยงการปลูกผักเข้ากับมิติอื่นๆ อย่างน้อย 5
   คนขึ้นไปมาร่วมกันปลูกผักในพื้นที่ของกลุ่ม ชุมชน หรือเป็นโรงเรียน วัด
   มัสยิด โบสถ์ สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
   ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้จะต้องไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

   3.2 ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มในการดำเนินโครงการ(โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อปลูกผักและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   อย่างน้อย 18 เดือนขึ้นไป)สมาชิกในโครงการต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการตั้งแต่การเขียนโครงการ
   การทำแปลง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแบ่งปันผลผลิต
   และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ

   3.3 โครงการมีทิศทางหรือเป้าหมายของการปลูกผักการดำเนินงานที่มากกว่าการปลูกผักเพื่อบริโภคและการแบ่งปันในกลุ่ม
   แต่มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดรูปแบบ
   นวัตกรรมการทำเกษตรในเมืองเพื่อรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆที่เมืองกำลังเผชิญ
   หรือการเชื่อมโยงการปลูกผักไปยังมิติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
   ปลูกผักกับการพึ่งตนเองด้านอาหาร,
   ปลูกผักกับการพึ่งตนเองด้านปัจจัยการผลิต, ปลูกผักกับการดูแลรักษาสุขภาพ,
   ปลูกผักกับการสร้างเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน,
   ปลูกผักกับการจัดการของเสีย,
   ปลูกผักกับการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของคนเมือง
   อันจะนำไปสู่การสร้างวิถีชีวิตของคนเมืองที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
   และเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

   3.4 โครงการจะต้องดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ
   แบบไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีใดๆพร้อมทั้งมีการปลูกผักหลากหลายตั้งแต่10
   ชนิดขึ้นไปและเน้นส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้

   3.5 เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
   อันประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม

   3.6 ลักษณะของโครงการที่เสนอเป็นโครงการที่มีเป้าหมายและรายละเอียดในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
   สามารถประเมินภาพความเป็นไปได้และผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
   โดยมีการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมจากกลุ่มเป้าหมายและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
   เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการทำงานร่วมกัน กระบวนการเรียนรู้
   การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
   ตลอดจนการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายกับเพื่อนสมาชิกโครงการอื่นๆ   4. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

   4.1 กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานที่เสนอโครงการ
   ต้องมีผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานเป็นกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 5
   คนขึ้นไป

   4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการและสมาชิกโครงการต้องอาศัยหรือทำงานอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
   และมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการโครงการ
   ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้สำเร็จลุล่วงได้

   4.3 ผู้รับผิดชอบโครงการต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่มูลนิธิฯ กำหนดได้

   4.4 ผู้เสนอโครงการจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้เคยได้รับทุนจากโครงการสวนผักคนเมืองมาก่อน

   4.5 ผู้เสนอโครงการและสมาชิกโครงการ
   ต้องมีความพร้อมและยอมรับในการดำเนินโครงการภายใต้ข้อกำหนด
   กติกาของแหล่งทุน   5. ทุนสนับสนุน

   5.1 สนับสนุนทุนให้กับโครงการที่ผ่านการพิจารณาโครงการละไม่เกิน 35,000
   บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม
   และความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ

   5.2 มีการชี้แจงรายละเอียดงบประมาณอย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล
   ทั้งนี้ทางโครงการสวนผักคนเมืองไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นการสร้างถาวรวัตถุ
   เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ

   5.3 สนับสนุนเฉพาะการปลูกผักปลอดสารพิษ แบบไม่ใช้สารเคมีใดๆ
   ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการส่งเสริมการทำเกษตรในเมืองแบบไม่ใช้สารเคมี

   5.4 มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 เดือน (ระหว่างธันวาคม 2555 -
   พฤศจิกายน 2556)   6. เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ

   6.1 เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
   รวมถึงคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการตามที่กำหนด

   6.2 มีรายละเอียดของโครงการชัดเจน
   และครบถ้วนตามหัวข้อในแบบเสนอโครงการของโครงการสวนผักคนเมือง
   และสะท้อนให้เห็นความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุเป้าหมายของโครงการร่วมกัน

   6.3 มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ

   6.4 มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน และต่อเนื่องเมื่อโครงการสิ้นสุดลง   7.ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการและการพิจารณา

   7.1 เปิดรับข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 10
   ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2555
   โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามช่องทางต่างๆ
   ดังนี้

   1) โครงการสวนผักคนเมือง 912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ.
   นนทบุรี 11000(วงเล็บมุมซอง "ส่งข้อเสนอโครงการสวนผักคนเมือง"

   2) ทางอีเมล์ cityfarm2010@...
   หรือcityfarm2010@...และแจ้งมายังโทรศัพท์ หมายเลข 02-5911195-6

   7.2 ทางผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง
   ดำเนินการประสานสอบถามข้อมูลหรือลงพื้นที่ของโครงการ
   ช่วยพัฒนาโครงการให้มีความชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น
   เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับส่งให้กรรมการพิจารณา

   7.3 ส่งข้อเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณาเป็นรอบๆ
   (เรียงตามลำดับของการส่งข้อเสนอโครงการ
   ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการที่เข้ามาก่อนมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน)

   7.4 ประกาศผลการพิจารณาการสนับสนุนโครงการพร้อมกันทั้งหมด
   ซึ่งทางโครงการจะกำหนดวันประกาศผลการพิจารณาอีกครั้ง   8.ข้อควรคำนึงถึง

   8.1 กรุณากรอกข้อมูล รายละเอียดตามแบบฟอร์มให้ถูกต้องครบถ้วน

   8.2 กรุณาแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   รูปถ่ายให้ครบถ้วนตามรายละเอียดในแบบฟอร์ม
   เพื่อให้ทางโครงการสามารถพิจารณาข้อมูลได้อย่างครบถ้วน

   8.3 หากมีข้อสงสัย หรือ ติดขัดประการใด
   สามารถติดต่อสอบถามได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ โครงการสวนผักคนเมือง
   912 ซอยงามวงศ์วาน 31 (ซอยย่อยที่ 7) อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000ทางอีเมล์
   cityfarm2010@... หรือ cityfarm2010@... หมายเลขโทรศัพท์
   02-5911195-6

   ดาวน์โหลดเเบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่
   http://www.thaicityfarm.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=438&auto_id=52&TopicPk

   http://www.facebook.com/events/269847189784604/
   --
   Sati & Shanti

   Sekhiyadhamma
   Volunteer Spirit Network
   ==============================
   We exist for one single purpose: So that more and more people discover
   their own spirit to make good things happen :-)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.