Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: ขอเชิญร่วมงานรำ ลึกอาจารย์กรุณา กุศล าสัย "อินเดีย เห็นด้วย ตา รู้ด้วยใจ" (เสาร์ที ่ ๔ สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒ นธรรมอินเดีย)

Expand Messages
 • Win Mektripop
  ... From: Pravit Yeamsansuk Date: 2012/7/16 Subject: ¢ÍàªÔ­ÃèÇÁ§Ò¹ÃÓÅÖ¡ÍÒ¨ÒÃÂì¡ÃØ³Ò ¡ØÈÅÒÊÑÂ
  Message 1 of 3 , Jul 20, 2012


   ---------- Forwarded message ----------
   From: Pravit Yeamsansuk <pravit@...>
   Date: 2012/7/16
   Subject: ขอเชิญร่วมงานรำลึกอาจารย์กรุณา กุศลาสัย (เสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย)

   --
   Sati & Shanti

   Sekhiyadhamma

   Volunteer Spirit Network
   ==============================
   We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)
  • กานต์ ธงไชย
   ** ... From: Pravit Yeamsansuk Date: 2012/7/16 Subject: ¢ÍàªÔ­ÃèÇÁ§Ò¹ÃÓÅÖ¡ÍÒ¨ÒÃÂì¡ÃØ³Ò ¡ØÈÅÒÊÑÂ
   Message 2 of 3 , Jul 24, 2012

    ---------- Forwarded message ----------
    From: Pravit Yeamsansuk <pravit@...>
    Date: 2012/7/16
    Subject: ขอเชิญร่วมงานรำลึกอาจารย์กรุณา กุศลาสัย (เสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย)


    --
    Sati & Shanti

    Sekhiyadhamma

    Volunteer Spirit Network
    ==============================
    We exist for one single purpose: So that more and more people discover their own spirit to make good things happen :-)


   • Pravit Yeamsansuk
    Message 3 of 3 , Jul 30, 2012

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.