Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ขอเชิญร่วมเสวนา "วิกฤติน้ำท่วม๒๕๕๔ : สิทธิในการเรียกร้องของประชาชน ภายใต้กฎหมายศาลปกครอง"

Expand Messages
 • remy_hoon@hotmail.com
   เรียน ทุกท่าน   มูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน ,
  Message 1 of 2 , Dec 10 9:09 PM
   เรียน ทุกท่าน
   
  มูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน , สถาบันนโยบายศึกษา และสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ
   "วิกฤติน้ำท่วม๒๕๕๔ : สิทธิในการเรียกร้องของประชาชน ภายใต้กฎหมายศาลปกครอง" โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

  คุณอัมรินทร์ คอมันตร์ (นักวิชาการอิสระ) 
   ร.ศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน(ประธานสภาคณาจารย์NIDA) 
   ผศ.ธนวรรธน์ พลวิชัย (คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย) 
   ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด(อดีตเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย) 
   ร.ศ.สุชาติ นวกวงษ์(อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ ม.มหิดล)

  พร้อมกับการเปิดโต๊ะรับมอบอำนาจ
  ฟ้องคดีแทนประชาชนต่อศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหาย
  จากรัฐบาล นำโดย
  คุณศรีสุวรรณ จรรยา ทนายความนักสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
   
  พบกัน ๑๕ ธ.คนี้ 13.00-17.00น. ห้องเรนโบว์ ชั้น๕ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค
   
  สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ thai.yldf@... 

  ด้วยจิตคาราวะ
  ต้อง
  มูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน
  Sent from my BlackBerry® by dtac.

  From: "C. Anukul" <c_anukul@...>
  Sender: jitasa@yahoogroups.com
  Date: Wed, 30 Nov 2011 17:31:40 +0000 (GMT)
  To: wonglor<wonglor@yahoogroups.com>; happymedia@yahoogroups.com<happymedia@yahoogroups.com>; thaipeaceaction@yahoogroups.com<thaipeaceaction@yahoogroups.com>; thaivolunteerspirit@yahoogroups.com<thaivolunteerspirit@yahoogroups.com>; jitasa@yahoogroups.com<jitasa@yahoogroups.com>
  ReplyTo: "C. Anukul" <c_anukul@...>
  Subject: [jitasa] ๒๒.๑๒.๕๔ : “ภัยพิบ ัติน้ำท่วมในมิต ิวัฒนธรรม : วิธีค ิด วิถีชีวิต เทค โนโลยี ความเป็น ธรรม” [1 Attachment]

   

  สวัสดีค่ะ

  ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสาธารณะ  “ภัยพิบัติน้ำท่วมในมิติวัฒนธรรม : วิธีคิด วิถีชีวิต เทคโนโลยี ความเป็นธรรม” จัดโดยเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแ้ย้ง และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ที่ห้องประชุม ๒๐๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น ๒

  ร่างกาหนดการ

  8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

  9.00 – 9.30 น. เปิดการสัมมนา โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง

  9.30 – 12.00 น. “มิติของสังคมและวัฒนธรรมกับการจัดการน้าท่วม” โดย
  คุณสาวิตรี สุวรรณสถิต อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก
  รศ.ชัยยุทธ สุขศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คุณสุรจิต ชิรเวทย์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม*
  คุณขวัญพัฒน์ สุทธิธรรมกิจ United Nations Development Programme (UNDP)
  คุณแมน ปุโรทกานนท์ Thai Water Partnership

  12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.30 – 16.00 น. ความเป็นธรรมและความถูกต้องในการจัดการน้าท่วม: กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและสารพิษ
  ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*
  คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง มูลนิธิบูรณะนิเวศ
  รศ.ดร.สมพร กมลศิริพิชัยพร ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม*
  ผู้ดาเนินรายการ: คุณสมพร เพ็งคำ ส่านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ*

  16.00 – 16.30 น. สรุปและปิดการสัมมนา โดย ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม


  ด้วยมิตรภาพ
  จ๋า - ชลนภา อนุกูล
   
  #########################################
  Those who bind themselves to Joy,
  doeth the winged life destroy.
  Those who kiss Joy as it flies,
  live forever in eternity's sunrise.

  - William Blake -
  ########################################
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.