Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ขอเชิญร่วมสัมมน าสาธารณะเรื่อง " ภัยพิบัติน้ำท่ว มกับมิติใหม่ของ สังคม" 22 พฤศจิกาย น 2554 ห้องประชุมจุ มภฎ พันธ์ทิพย์ อ าคารปรชาธิปก รำ ไพพรรณี จุฬาลกง รณ์มหาวิทยาลัย

Expand Messages
 • C. Anukul
  โครงการจัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง
  Message 1 of 1 , Nov 20, 2011

  โครงการจัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง
  “ภัยพิบัติน้ำท่วมกับมิติใหม่ของสังคม”
  22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  โดย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  เครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม (SIRNet)
  ณ ห้องประชุมจุมภฎ พันธ์ทิพย์
  อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หลักการและเหตุผล
  ในสภาวะที่สังคมไทยภาคกลางต้องเผชิญกับภัยพิบัติจากมหาอุทกภัย กลไกรัฐประสบปัญหาในการจัดการภัยพิบัติ ทำให้สังคมไทยต้องประสบกับสูญเสียทางสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งเผชิญความขัดแย้งในแบบใหม่ที่กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในเวลาเดียวกัน พลังทางสังคมจำนวนมาก ทั้งจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคชุมชนและอาสาสมัคร กลายเป็นพลังหลักในการให้ความช่วยเหลือ และลุกขึ้นมาป้องกันชุมชนของตนเอง อันเป็นศักยภาพแบบใหม่ของกลุ่มพลังทางสังคม ประสบการณ์ของกลไกในภาคสังคมเหล่านี้ มีคุณค่าสำหรับการเรียนรู้ของสังคมอย่างยิ่ง การถอดบทเรียนของกลไกเหล่านี้ จะทำให้สังคมตระหนักถึงพลังของตนเอง เป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ชุมชนอื่นๆ ได้เตรียมการรับมือ และ/หรือฟื้นฟูเยียวยาตนเองภายหลังภัยพิบัติต่อไป
  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายถมช่องว่างทางสังคม ในฐานะเครือข่ายวิชาการ จึงเห็นความสำคัญในการจัดสัมมนาสาธารณะดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่บทเรียนของกลไกในภาคสังคมแล้ว ยังจะนำไปสู่การยกระดับองค์ความรู้ของสังคมในการรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตต่อไป
   
  วัตถุประสงค์
  1.      เพื่อรับรู้และเข้าใจมิติใหม่โดยเฉพาะการจัดตั้งกันเองของกลไกภาคประชาสังคมและภาคชุมชนในการรับมือกับอุทกภัย
  2.      เพื่อสังเคราะห์และยกระดับองค์ความรู้เรื่องกระบวนการรับมือกับภัยพิบัติของภาคประชาสังคมและภาคชุมชน
  3.      เพื่อเสริมสร้างประชาคมนโยบายและจัดทำขัอเสนอต่อสาธารณะ
   
  ร่างกำหนดการ
  8.30 – 9.00 น.
  ลงทะเบียน
  9.00 – 9.15 น.
  เปิดการสัมมนา โดย
  นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  9.15 – 10.00 น.
  ภาพรวมมหาอุทกภัย โดย
  รศ.ชัยยุทธ สุขศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  10.00 – 10.150 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง
  10.15 -12.00 น.
  “ประสบการณ์ของชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติ” โดย
  คุณไมตรี จงไกรจักร์ เครือข่ายบ้านน้ำเค็ม
  คุณปรีดา คงแป้น  มูลนิธิชุมชนไท
  คุณจำลอง ชะบำรุง ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานผู้ประสบภัย บางปะอิน
  จ. พระนครศรีอยุธยา
  ตัวแทนชุมชนจากสมุทรสาคร*
  ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ ทีวีไทย
  12.00 – 13.00
  พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30
  “มิติใหม่ของพลังทางสังคม กับการจัดการภัยพิบัติ” โดย
  คุณ บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
  ดำเนินรายการ โดย อ.ดร.นฤมล อรุโณทัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
  14.30-14.45
  พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 16.30
  “ความเป็นธรรมในการจัดการน้ำท่วม: มิติความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม”
  คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร ศูนย์อาสาฝ่าน้ำท่วม
  รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
  คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา มูลนิธิชีววิถี
  นพ.วิพุธ พูลเจริญ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาฯ
  ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
  16.30
  สรุปและปิดการสัมมนา โดย ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  หมายเหตุ: ชื่อวิทยากรที่เป็นตัวเอียง เป็นวิทยากรที่อยู่ในระหว่างการติดต่อ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมสัมมนา และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
  --
  Surangrut JUMNIANPOL
  Researcher
  Chulalongkorn University Social Research Institute (CUSRI)
  Phyatai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
  Tel. 66-2-2187327
  Fax. 66-2-215-5523 
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.