Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FW: บัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่ว ม

Expand Messages
 • Rattanachuen, Buranit
  รายงานเมื่อเมืองไทยน้ำท่วมครับ RETU เมื่อปี ๒๕๓๘
  Message 1 of 1 , Oct 12, 2011

   

  รายงานเมื่อเมืองไทยน้ำท่วมครับ RETU

  เมื่อปี ๒๕๓๘ ผมลงพื้นที่เห็นน้ำท่วมแล้วเกิดแรงดลใจเขียนหนังสือบ้านหลังน้ำ
  ท่วมตั้งแต่ ๖ โมงเย็นจนถึง ๗ โมงเช้า เขียนเสร็จในคืนเดียว และหนังสือพิมพ์ออก
  ไปหลายแสนเล่มแล้ว

  ปี ๒๕๕๔ เมื่อคืนนี้ผมเริ่มเขียนเรื่องบัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วม
  ความยาวแค่ ๑๒ หน้า A4 หรือประมาณแค่ ๒๔ หน้า pocket book

  ผมจึงขอแนบเอกสารบัญญัติ 20 ประการ เตรียมบ้านก่อนน้ำท่วมมาให้เพื่อช่วยกัน
  เผยแพร่ครับ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนครับ เป็นเอกสารที่ไม่มีลิขสิทธิ์
  ครับ ใครเอาไปทำอะไรก็ตามสบายครับ ไม่ต้องขออนุญาตหรืออ้างอิงใดๆครับ

  เอกสารนี้จะใช้ตอนนี้ครับ ตอนน้ำจะท่วมครับ หากเมื่อน้ำลดเมื่อไรก็ใช้เอกสารเดิม
  (บ้านหลังน้ำท่วม) ครับ เอกสารอยู่ใน attached file ครับ .. ช่วยๆกันเผยแพร่ ครับผม

  ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.