Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

BARAYE MA KE "HAMISHE HAGH BA MA-AST!"

Expand Messages
 • Mani Shahrir
  براي ما كه هميشه حق با ماست! (به
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2008
  • 0 Attachment

   براي ما كه "هميشه حق با ماست!" (به بهانه "كتاب ترديد")

   همينطور كه روي تخت دراز كشيده‌ام صداي صحبت از توي آشپزخانه مي‌آيد. معمول نيست كه در اين ساعت روز در خانه و افقي باشم. بنابراين اين نوع مكالمات را هم به طور معمول نمي‌شنوم. ولي خب، فعلا هم افقي‌ام و هم در خانه، توفيقي است اجباري!

   آقا زينل (كه قبلا حضورتان معرفي شده) دارد براي والده ادامه ماجراي خانه پدري‌اش را تعريف مي‌كند. خانه‌اي كه مدعي است پدرش قبل از مرگ، شفاها، به او بخشيده ولي الباقي وراث (خواهرها) نظر ديگري دارند. در آخرين فعل و انفعالات، شاخه‌اي از قوه قضائيه در بررسي پرونده بيست ساله راي به تخيله خانه داده و آقا زينل داشت تعريف مي‌كرد كه بيست روز فرصت دارد تا خانه را خالي كند. و البته او خيال ندارد كه به اين راي تمكين كند. به گفته خودش "بايد جنازه من را از آن خانه ببرند" و "در مقابل اين ظلم (!!!) تا آخرين قطره خونم مقاومت مي‌كنم!".

   در اين بين البته والده تلاش مي‌كند تا او را بر سر "عقل" آورد. راهي منطقي براي حل اين مشكل بيست ساله پيشنهاد بدهد و از اينكه آقا زينل دست به "خون و خونريزي" بزند، جلوگيري كند.

   شنيدن اين "مكالمات خانگي"، من را كه همينطور بي‌هدف زل زده‌ام به سقف اتاق به رويا (شايد هم بايد بگويم كابوس) فرو مي‌برد. آقا زينل را مي‌بينم كه با مراجعه مامورين تخليه به آشپزخانه مي‌رود و كاردي بر مي‌دارد يا از گوشه حياط زنجيري را بلند مي‌كند تا با آن در مقابل ماموران بخت‌برگشته "از حق‌اش دفاع كند!" در پس‌زمينه هم صداي زنهايي چادر به سر مي‌آيد كه همينطور دائم جيغ و فرياد مي‌كنند و بر سر و صورتشان مي‌زنند، اما عملا هيچ اقدامي براي "حل مناقشه" انجام نمي‌دهند. چه بسا افكت صوتي‌شان تعليق صحنه را بيشتر هم مي‌كند.

   صحبت در آشپزخانه همچنان ادامه دارد. من پيش خودم فكر مي‌كنم با اينكه به نظر نمي‌رسد كه آقا زينل در طول عمرش آزارش حتي به يك مورچه رسيده باشد، اما "فيلم‌نامه" روياي من هم هيچ ايرادي ندارد. همين آقا زينل بابت اين "حقي" كه از آن خود مي‌داند به راحتي مي‌تواند نقش خود را در اين صحنه اكشن بازي كند. خنده‌دار اينجاست كه موضوع مورد مناقشه آنقدر خاكستري است كه به راحتي مي‌تواني خودت را شنونده حكايت از زبان آن طرف دعوا فرض كني و ببيني كه "حق" مي‌تواند آنقدرها هم به جانب آقا زينل نباشد ...

    

   شب خوش - م.ش. - ج.ك.

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.