Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

AAKHARIN ROZE SAAL!

Expand Messages
 • Mani Shahrir
  اسفند ماه براي كساني كه بايد حقوق و عيدي آخر سال مجموعه‌اي را دست و پا كنند يك كابوس است!
  Message 1 of 1 , Mar 19, 2008
  • 0 Attachment

    

   اسفند ماه براي كساني كه بايد حقوق و عيدي آخر سال مجموعه‌اي را دست و پا كنند يك كابوس است! حكايت فشرده شده‌اي از نامردي‌ها و نامردمي‌هاي الباقي سال كه در طول اين يكماه بصورت Fast Forward ناچاري مجددا مرورش كني. جدالي بي‌منطق با چنگ و دندان براي آنكه در روز آخر خلق را دست خالي به تعطيلات نفرستي و شرمنده روي سر و همسرشان نشوي.

    

   ماراتن اسفندماه امسال آنقدر نفس‌گير بود كه فرصت رسيدگي به امور جيره‌كتاب بسيار كم دست داد! اغلب نامه‌ها بي‌جواب ماند و فقط فرصت شد تا بسته‌هاي هديه را ارسال كنيم، نكند كه از مناسبت بيافتند. پست بسته‌هاي فروردين‌ماه داخل كشور به همراه ارسال بسته‌هاي اسفند خارج از كشور ماند براي روزهاي بعد از تحويل سال تا هم فراغت بيشتر باشد و هم "وضعيت قرمز" پستخانه‌ها سفيد شده باشد (در هفته آخر، دوستان رسما اعلام كردند كه مرسوله براي "اينور عيد" قبول نمي‌كنيم!)

    

   از كليه كساني كه در اين مدت نامه فرستادند و جواب‌شان را با تاخير دريافت كردند (يا خواهند كرد!) مجددا پوزش مي‌خواهم.

    

   با به پايان رسيدن آخرين روز كاري، با همه دوندگي‌ها و بانك رفتن‌ها و دلهره‌هاي لحظات آخرش، انگار ناگهان در خلائي بي‌معني رها مي‌شوي. و به همين خاطر روز آخر سال، كه اغلب روز ملي شدن صنعت نفت است (!)، در خلسه پشت سرگذاشتن اين تجربه سپري مي‌شود. اما نگران نباشيد، "اين نيز بگذرد" و با يكي دو روز تجديد قوا دوباره آسمان آبي و هوا آفتابي مي‌شود. تا سال ديگر و اسفند ديگر.

    

   سال خوبي را برايتان آرزو مي‌كنم.

    

   م.ش. – ج.ك.

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.