Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

äçáøä äâðéàìåâéú ä éùøàìéú - ñðéó úì-àáé á - îôâù ñôèîáø 4 - Israel Genealogical Society - Tel-Aviv Branch - Sept 4

Expand Messages
 • patricia zonshain
  invitacion a un encuentro geneologico en tel aviv. English translation at the end îôâù çâ é, ñðéó úì-àáéá áùéúåó òí ÷ã í (SIG)
  Message 1 of 1 , Sep 2, 2006
   invitacion a un encuentro geneologico en tel aviv.


   English translation at the end

   îôâù çâ"é, ñðéó úì-àáéá áùéúåó òí ÷ã"í (SIG) àøõ éùøàì. äðåùà: îñîëéí äîúòãéí àú äàåëìåñééä äéäåãéú áàøõ éùøàì 1839 – 1929 - 4 áñôèîáø 2006 (é"à áàìåì úùñ"å)

   äîôâù úú÷ééí áéåí á', 4 áñôèîáø, ( é"à áàìåì úùñ"å) 2006 áùòä 19:00. úùéîå ìá ùäðôâù îú÷ééí áùáåò äøàùåï ìñôèîáø áàåôï çã ôòîé. äñôøééä úäéä ôúåçä î-18:00 òã 19:00. ãîé ëðéñä ìàåøçéí: 20 ù"ç. äî÷åí áéú äúð"ê, ùãøåú øåèùéìã 16, úì àáéá.

   äîøöä - : øåæ ôìãîï, îæëéøú ñðéó çâ"é – úì-àáéá
   ääøöàä úòñå÷ áñ÷ø äôøåé÷èéí ùì çâ"é ááðééú îàâø îéãò òì ñîê îñîëéí ùîúòãéí àú äàåëìåñééä äéäåãéú áàøõ éùøàì áîùê ú÷åôä ùì 90 ùðä, ùëåììú äùìèåï äòåúåîàðé åäîðãè äáøéèé. äîñîê äîå÷ãí áéåúø äéðå îô÷ã îåèðéôéåøé 1839 åäîàâø ëåìì çì÷ îîô÷ã 1922, øùéîåú áåçøéí åòåã, áñä"ë 67,000 ùîåú. äøöàä æå äåöâä áëðñ äáéðìàåîé ùì äçáøåú äâðéàìåâéåú äéäåãéåú ùäú÷ééí áðéå éåø÷ áçåãù ùòáø.

   îéãò ðåñó ðéúï ì÷áì á: rosef@... àï áòøáéí áèìôåï 03-6413856
   äçáøä äéùøàìéú ìâðéàìåâéä: igs@... , www.isragen.org.il
   çðä ôåøîï: ehfurman@... èìôåï: 0884 688 8 (972)

   ***îôâùéí ðåñôéí***

   á - 16 ìçåãù àå÷èåáø: îç÷ø ñôøãé: îàâø îéãò ùì ùîåú ðùéí ñôøãéåú åîæøçéåú
   á - 13 ìçåãù ðåáîáø: àñéôä àøöéú ùðúéú ùì çâ"é
   á - 20 ìçåãù ðåáîáø: éåí äòéåï äùðúé äùðé áâðéàìåâéä éäåãéú
   á – 11 ìçåãù ãöîáø: èëðåìåâéåú îøâùåú çãùåú áâðéàìåâéä: æéäåé ôðéí å"çéôåù òì"


   IGS Tel-Aviv Branch & Eretz-Israel SIG - Resources Documenting the Jewish Population in Eretz Israel 1839 – 1929" - Monday September 4, 2006

   Rose Feldman, secretary of the Tel-Aviv IGS branch will give the presentation given by Mathilde Tager and herself at the 26th IAJGS conference in New York last month. The Israel Genealogy Society has undertaken the computerization and transliteration of various documents dealing with the Jewish population during a 90 year period that includes the Ottoman Empire and British Mandate. Starting with the Montefiore census of 1839, included are parts of the 1922 census, voters’ lists and more: fourteen documents totaling more than 67,000 names.

   The meeting will take place on Monday Sept. 4, 2006 at Beit Hatanach, 16 Rothschild Blvd. Tel-Aviv, at 19:00. The meeting will be in Hebrew. There is a 20 shekel entrance fee for non-members. New members and visitors are invited to come early to ask our members for help and guidance and to use our library which is open from 18:00-19:00.


   For further information you can contact: Rose Feldman at:
   rosef@... or at: 03- 641 3856 in the evenings.

   The Israel Genealogy Society
   igs@...
   www.isragen.org.il
   P.O.Box 4270 Jerusalem 91041
   Chana Furman ehfurman@... Phone: (972) (8) 688 0884

   * * Upcoming meetings * * *


   October 16, 2006: Sephardic Research: A Database of Sephardic and Oriental Female Given Names
   November 13, 2006: Annual General IGS Business Meeting
   November 20, 2006: Second Annual Yom Iyun on Jewish Genealogy – Military Aspects in Family Life
   December 11, 2006: Exciting New Genealogy Technologies: Face Recognition and Super Search

   diseño grafico & genealogia
   http://www.tribalpages.com/tribes?userid=patyzon
   http://revistapez.tripod.com/index.html
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.