Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Rv: äçáøä äâðéàìåâéú äéùøàìéú - îôâù ôáøå àø IGS February Meeting

Expand Messages
 • patricia zonshain
  Rose Feldman escribió: De: Rose Feldman Para: Asunto: äçáøä
  Message 1 of 1 , Feb 4, 2006
   Rose Feldman <rosef@...> escribió: De: "Rose Feldman" <rosef@...>
   Para: <"Undisclosed-Recipient:;"@...>
   Asunto: äçáøä äâðéàìåâéú äéùøàìéú - îôâù ôáøåàø IG
   S February Meeting
   Fecha: Sat, 4 Feb 2006 10:09:31 +0200

   English translation below
   äðåùà: îôâù çâ"é, ñðéó úì-àáéá òí ùéúåó ÷ã"î àøõ-éùøàì.
   ñéåø äëøåú òí îëåï æ'áåèéðñ÷é.
   áúàøéê: éåí á', ä13 ìçåãù ôáøåàø, 2006.

   ôâéùúðå úú÷ééí äôòí áîëåï æ'áåèéðñ÷é. îëåï æä ôåòì îòì ùéùéí ùðä áàéñåó,èéôåç åäôöú îåøùúå ùì æàá æ'áåèéðñ÷é åäúðåòä äìàåîéú. äàøëéåï îëéì îàåú-àìôé úòåãåú î÷åøéåú ùì æàá æ'áåèéðñ÷é, äúðåòä äìàåîéú åäîçúøåú äéäåãéåú àùø ìçîå ìîòï ùçøåø àøõ-éùøàì åéñåã îãéðú éùøàì. áðåñó – ÷ééîú ñôøééú-îç÷ø òùéøä.
   äîôâù éúçéì áùòä 18.00 (åìà áùòä 19.00), åéîùê ùòúééí. äåà éëìåì ñéåø áîåæéàåï, åäøöàú îáåà òì äàøëéåï åäñôøééä. ääøöàä úéðúï ò"é âá' àîéøä ùèøï, îðäìú äàøëéåï.

   äëúåáú: øç' äîìê â'åøâ' 38 (ùìåùéí-åùîåðä), úì-àáéá. äëðéñä îöéãå ùì áéú-æ'áåèéðñ÷é,(îöåãú-æàá).
   àðà, ùéîå ìá ìùéðåé áæîï ääøöàä: áùòä ùù àçø-äöäøéí, åìà áùáò.
   áâìì îñôø î÷åîåú îåâáì, éù ìäéøùí îøàù áëúåáú: rosef@...

   àðå îîùéëéí ìòæåø áîàîöðå ìçáøéðå áçå"ì, äîðñéí ìàúø áàøõ àú îåñøé ãôé äòãåú
   ìéã-åùí.æäå îáöò îìäéá áéåúø. øáéí ëúáå ìðå îëúáéí îøâùéí îàåã äîãååçéí ëé áæëåú àåúä òæøä æëå ìàéçåã îùôçåú, åìäëøú áðé-ãåãéí øàùåðéí åùðééí, ùìà éãòå òì ÷éåîí.
   àúí îåæîðéí ìäùúúó, åëê ìòæåø ìðå ìäâéù òæøä ìàçøéí.
   äùåøåú äöáåòåú áìáï – äï äùåøåú áäï îáå÷ùú òæøúëí.
   http://www.isragen.org.il/NROS/Reasearch/VY-search-Israel.pdf
   îéãò ðåñó ðéúï ì÷áì á: rosef@...

   äçáøä äéùøàìéú ìâðéàìåâéä: igs@... www.isragen.org.il
   ú.ã.: 4270, éøåùìéí91041
   çðä ôåøîï: ehfurman@... èì: 08-688-088


   ***îôâùéí ðåñôéí***

   á-6 ìçåãù îøõ 2006: îç÷ø àøëéåðéí ááøéú-äîåòöåú ìùòáø.

   á-8 ìçåãù àôøéì 2006: çâ"é , ñðéó úì-àáéá áùéúåó òí ÷ã"í ìéèà: îñîëéí îäîàåú ä18- åä-19.

   á-8 ìçåãù îàé 2006: çâ"é ñðéó úì-àáéá áùéúåó òí ÷ã"î ìèáéä: âøîðéä, ìéèä áìøåñ, ôåìðéä? îä äéä î÷åøí ùì éäåãé ìèáéä?

   á-12 ìçåãù éåðé, 2006 : çâ"é, ñðéó úì-àáéá áùéúåó òí ÷ã"î àøõ-éùøàì: ùéðåéé ùîåú áú÷åôú äîðãè áäøéèé.

   Subject: IGS Tel-Aviv Branch & SIG Eretz Israel - Visit to the Jabotinsky Institute - Monday February 13, 2006


   Our meeting this month will take place at Jabotinsky Institute. The Jabotinsky Institute has been engaged for over 60 years in fostering and disseminating the legacy and heritage of Ze'ev Jabotinsky and the National Movement. The archive contains hundreds of thousands of original documents of Ze'ev Jabotinsky, the National Movement and the Jewish Underground Organizations which fought for the liberation of Eretz Israel (the Land of Israel) and the establishment of the State of Israel. This is completed by an extensive research library. The meeting will begin at 18:00 not 19:00, and will last for two hours. It will include a tour of the museum and an introductory lecture about their archive and library by Amira Stern, manager of the archive. The address is 38 King George Street, Tel-aviv. The entrance is from the side of Beit Jabotinsky (Mizudat Zeev). Please note the change in time - 18:00. Due to the limited amount of places, registration ahead of time is required.
   rosef@...

   Our effort of help to all those from abroad looking for submitters from Israel of Pages of Testimonies at Yad Vashem is a very exciting project. We have received many emotional letters telling us of families (usually second and third cousins) we have succeeded in reuniting. We update our list continually. Please help us help others. Those lines that are white are the lines that may you can help us with. http://www.isragen.org.il/NROS/Research/VY-search-Israel.pdf

   For further information you can contact: Rose Feldman at:
   rosef@... or at: 03- 641 3856 in the evenings.

   The Israel Genealogy Society
   igs@...
   www.isragen.org.il
   P.O.Box 4270 Jerusalem 91041
   Chana Furman ehfurman@... Phone: (972) (8) 688 0884

   * * Upcoming meetings * * *


   March 6, 2006: Archival Researching in Former Soviet Union Countries

   April 3, 2006: IGS Tel-Aviv Branch & Lithuania SIG -18th – 19th Century Bridging Records

   May 8, 2006: IGS Tel-Aviv Branch & Latvian SIG - Germany, Lithuania, Belarus, Poland? What Were the Origins of the Latvian Jews

   Junel 12, 2006: IGS Tel-Aviv Branch & Eretz-Israel SIG - Name Changes During The British Mandate

   diseño grafico & genealogia
   http://www.tribalpages.com/tribes?userid=patyzon
   http://revistapez.tripod.com/index.html
   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.