Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÇáÛÇÒ ÊÎÈá

Expand Messages
 • ~~raed~~ ~~~
  ... ما هو الشيء الذي يستحيل كسره؟ اين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ ما هو الشيء الذي تأكل
  Message 1 of 5 , Oct 18, 2007

   ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí íÓÊÍíá ßÓÑå¿


   Çíä íÞÚ ÇáÈÍÑ ÇáÐí áÇ íæÌÏ Èå ãÇÁ¿


   ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÊÃßá ãäå ãÚ Çäå áÇ íÄßá¿


   ãÇ åí ÇáÔÌÑÉ ÇáÊí áíÓ áåÇ Ùá æáíÓ áåÇ ËãÇÑ¿


   ÚäÏß 5 ÈÑÊÞÇáÇÊ¡ÊÑíÏ Çä ÊÞÓãåÇ Úáì 3 ÇÔÎÇÕ¡ÈÔÑØ Çä áÇ íÒíÏ ÇÍÏåã Úä ÇáËÇäí¡ÝßíÝ íãßäß Ðáß¿


   ßíÝ íãßäß Çä ÊÑãí ÈíÖÉ ãä ÇÑÊÝÇÚ 4 ãÊÑ Ïæä Çä ÊäßÓÑ¿


   ÇãÑÃÉ ÚÞíã¡åá ÊäÌÈ ÇÈäÊåÇ Çã Êßæä ÚÞíã ßÃãåÇ¿


   ãÍÊÇÌ ÑÏæÏ ÞÑíÈ ÌÏÇ

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

    

   ááÅÔÊÑÇß Ýì ÇáÌÑæÈ
   http://groups.yahoo.com/group/JesusLoves_You/join

   áÅÑÓÇá ÇáÑÓÇÆá ááÌÑæÈ ÅÑÓá
  • Maggi Samir
   انا حاولت احل الالغاز دي ياريت حتى واحدة فيهم تبقى صح: الماء - ؟؟؟؟ ؟؟؟ شجرة العيلة ؟؟؟
   Message 2 of 5 , Oct 24, 2007
    ÇäÇ ÍÇæáÊ ÇÍá ÇáÇáÛÇÒ Ïí íÇÑíÊ ÍÊì æÇÍÏÉ Ýíåã ÊÈÞì ÕÍ:
    1.  ÇáãÇÁ
    2. - ¿¿¿¿
    3. ¿¿¿
    4.  ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
    5. ¿¿¿
    6.  ÇÞáíåÇ
    7. ßíÝ Êßæä ÚÞíã æ åí áíåÇ ÈäÊ


    ~~raed~~ ~~~ <raedguitar2002@...> wrote:

    ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí íÓÊÍíá ßÓÑå¿


    Çíä íÞÚ ÇáÈÍÑ ÇáÐí áÇ íæÌÏ Èå ãÇÁ¿


    ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÊÃßá ãäå ãÚ Çäå áÇ íÄßá¿


    ãÇ åí ÇáÔÌÑÉ ÇáÊí áíÓ áåÇ Ùá æáíÓ áåÇ ËãÇÑ¿


    ÚäÏß 5 ÈÑÊÞÇáÇÊ¡ÊÑíÏ Çä ÊÞÓãåÇ Úáì 3 ÇÔÎÇÕ¡ÈÔÑØ Çä áÇ íÒíÏ ÇÍÏåã Úä ÇáËÇäí¡ÝßíÝ íãßäß Ðáß¿


    ßíÝ íãßäß Çä ÊÑãí ÈíÖÉ ãä ÇÑÊÝÇÚ 4 ãÊÑ Ïæä Çä ÊäßÓÑ¿


    ÇãÑÃÉ ÚÞíã¡åá ÊäÌÈ ÇÈäÊåÇ Çã Êßæä ÚÞíã ßÃãåÇ¿


    ãÍÊÇÌ ÑÏæÏ ÞÑíÈ ÌÏÇ
    ____________ _________ _________ _________ _________ __
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail. yahoo.com
     
    áÅÑÓÇá ÇáÑÓÇÆá ááÌÑæÈ ÅÑÓá     With all my Love
     
    MAGGI

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com

   • dondon deha
    1- الماء 2- بحر الشعر 3- الطبق 4- شجرة العيلة 5- ؟؟؟؟؟ 6- اسلقها او اقليها وارميها 7- لا يمكن ان
    Message 3 of 5 , Oct 28, 2007
     1- ÇáãÇÁ
      
     2- ÈÍÑ ÇáÔÚÑ
      
     3- ÇáØÈÞ
      
     4- ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
      
     5- ¿¿¿¿¿
      
     6- ÇÓáÞåÇ Çæ ÇÞáíåÇ æÇÑãíåÇ
      
     7- áÇ íãßä Çä íßæä áåÇ ÈäÊ æåì ÚÞíã

     Maggi Samir <tortaya@...> wrote:
     ÇäÇ ÍÇæáÊ ÇÍá ÇáÇáÛÇÒ Ïí íÇÑíÊ ÍÊì æÇÍÏÉ Ýíåã ÊÈÞì ÕÍ:
     1.  ÇáãÇÁ
     2. - ¿¿¿¿
     3. ¿¿¿
     4.  ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
     5. ¿¿¿
     6.  ÇÞáíåÇ
     7. ßíÝ Êßæä ÚÞíã æ åí áíåÇ ÈäÊ


     ~~raed~~ ~~~ <raedguitar2002@ yahoo.com> wrote:

     ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí íÓÊÍíá ßÓÑå¿


     Çíä íÞÚ ÇáÈÍÑ ÇáÐí áÇ íæÌÏ Èå ãÇÁ¿


     ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÊÃßá ãäå ãÚ Çäå áÇ íÄßá¿


     ãÇ åí ÇáÔÌÑÉ ÇáÊí áíÓ áåÇ Ùá æáíÓ áåÇ ËãÇÑ¿


     ÚäÏß 5 ÈÑÊÞÇáÇÊ¡ÊÑíÏ Çä ÊÞÓãåÇ Úáì 3 ÇÔÎÇÕ¡ÈÔÑØ Çä áÇ íÒíÏ ÇÍÏåã Úä ÇáËÇäí¡ÝßíÝ íãßäß Ðáß¿


     ßíÝ íãßäß Çä ÊÑãí ÈíÖÉ ãä ÇÑÊÝÇÚ 4 ãÊÑ Ïæä Çä ÊäßÓÑ¿


     ÇãÑÃÉ ÚÞíã¡åá ÊäÌÈ ÇÈäÊåÇ Çã Êßæä ÚÞíã ßÃãåÇ¿


     ãÍÊÇÌ ÑÏæÏ ÞÑíÈ ÌÏÇ
     ____________ _________ _________ _________ _________ __
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail. yahoo.com
      
     áÅÑÓÇá ÇáÑÓÇÆá ááÌÑæÈ ÅÑÓá      With all my Love
      
     MAGGI
     ____________ _________ _________ _________ _________ __
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail. yahoo.com

     __________________________________________________
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail.yahoo.com

    • HANY ELWAHSH
     هاي انا مبسوط قوي ان انا دخلت الجروب دة وكمان هبقي مبسوط لما اتعرف عليك انا عندي حل
     Message 4 of 5 , Oct 29, 2007
      åÇí ÇäÇ ãÈÓæØ Þæí Çä ÇäÇ ÏÎáÊ ÇáÌÑæÈ ÏÉ æßãÇä åÈÞí ãÈÓæØ áãÇ ÇÊÚÑÝ Úáíß ÇäÇ ÚäÏí Íá ááÓÄÇá ÇáËÇäí æÇáËÇáË æÇáÇÎíÑ ÇáÓÄÇá ÇáËÇäí ÈÍÑ ÇáÔÚÑ åæ ÇáÈÍÑ ÇáÐí áÇ íæÌÏ Èå ãÇ
      æÇáÓÄÇá ÇáËÇáË ÇÌÇÈÊÉ ÇáæÞÊ Çæ ÇáÚãÑ áÇäß ÊÇßá ÝíÉ æáßäÉ áíÓ ááÇßá
      ÇáÓÄÇá ÇáÎíÑ åæ ßíÝ Êßæä ÚÞíã æáå ÈäÊ ãä ÇáÇÓÇÓ

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com

     • Dr.Mina Younan
      1- الماء 2- بحر الشعر 3- الطبق 4- شجرة العيلة الثالث برتقالة واحدة فلن ىكون احد اكثر من
      Message 5 of 5 , Nov 3, 2007
       1- ÇáãÇÁ
        
       2- ÈÍÑ ÇáÔÚÑ
        
       3- ÇáØÈÞ
        
       4- ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
        
       ÇáËÇáË ÈÑÊÞÇáÉ æÇÍÏÉ Ýáä ìßæä ÇÍÏ ÇßËÑ ãä ÇáËÇäì5- ÊÚØì ÇáËÇäì 3 ÈÑÊÞÇáÇÊ æ ÇáÇæá æ
       6- ÇÓáÞåÇ Çæ ÇÞáíåÇ æÇÑãíåÇ
        
       7-

       dondon deha <doshaaa2005@...> wrote:
       1- ÇáãÇÁ
        
       2- ÈÍÑ ÇáÔÚÑ
        
       3- ÇáØÈÞ
        
       4- ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
        
       5- ¿¿¿¿¿
        
       6- ÇÓáÞåÇ Çæ ÇÞáíåÇ æÇÑãíåÇ
        
       7- áÇ íãßä Çä íßæä áåÇ ÈäÊ æåì ÚÞíã

       Maggi Samir <tortaya@yahoo. com> wrote:
       ÇäÇ ÍÇæáÊ ÇÍá ÇáÇáÛÇÒ Ïí íÇÑíÊ ÍÊì æÇÍÏÉ Ýíåã ÊÈÞì ÕÍ:
       1.  ÇáãÇÁ
       2. - ¿¿¿¿
       3. ¿¿¿
       4.  ÔÌÑÉ ÇáÚíáÉ
       5. ¿¿¿
       6.  ÇÞáíåÇ
       7. ßíÝ Êßæä ÚÞíã æ åí áíåÇ ÈäÊ


       ~~raed~~ ~~~ <raedguitar2002@ yahoo.com> wrote:

       ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí íÓÊÍíá ßÓÑå¿


       Çíä íÞÚ ÇáÈÍÑ ÇáÐí áÇ íæÌÏ Èå ãÇÁ¿


       ãÇ åæ ÇáÔíÁ ÇáÐí ÊÃßá ãäå ãÚ Çäå áÇ íÄßá¿


       ãÇ åí ÇáÔÌÑÉ ÇáÊí áíÓ áåÇ Ùá æáíÓ áåÇ ËãÇÑ¿


       ÚäÏß 5 ÈÑÊÞÇáÇÊ¡ÊÑíÏ Çä ÊÞÓãåÇ Úáì 3 ÇÔÎÇÕ¡ÈÔÑØ Çä áÇ íÒíÏ ÇÍÏåã Úä ÇáËÇäí¡ÝßíÝ íãßäß Ðáß¿


       ßíÝ íãßäß Çä ÊÑãí ÈíÖÉ ãä ÇÑÊÝÇÚ 4 ãÊÑ Ïæä Çä ÊäßÓÑ¿


       ÇãÑÃÉ ÚÞíã¡åá ÊäÌÈ ÇÈäÊåÇ Çã Êßæä ÚÞíã ßÃãåÇ¿


       ãÍÊÇÌ ÑÏæÏ ÞÑíÈ ÌÏÇ
       ____________ _________ _________ _________ _________ __
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail. yahoo.com
        
       áÅÑÓÇá ÇáÑÓÇÆá ááÌÑæÈ ÅÑÓá        With all my Love
        
       MAGGI
       ____________ _________ _________ _________ _________ __
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail. yahoo.com

       ____________ _________ _________ _________ _________ __
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail. yahoo.com

       __________________________________________________
       Do You Yahoo!?
       Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
       http://mail.yahoo.com

      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.