Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Eskatologi dalam Injil Sinopsis [3]

Expand Messages
 • Yohannes
  ESKATOLOGI DALAM INJIL SINOPSIS [3] Kebanyakan dari eskatologi Yesus seperti yang dilaporkan oleh Injil Sinoptik berkenaan dengan kejadian-kejadian yang
  Message 1 of 1 , Sep 29, 2000
  • 0 Attachment
   ESKATOLOGI DALAM INJIL SINOPSIS [3]

   Kebanyakan dari eskatologi Yesus seperti yang dilaporkan oleh Injil
   Sinoptik berkenaan dengan kejadian-kejadian yang menyertai kedatangan
   kerajaan eskatologis Allah. Ide-ide dan petunjuk-petunjuk eskatologi
   tersebut di seluruh ajaran-Nya. Injil melaporkan dua tulisan eskatologis:
   sebuah perikop dalam Lukas, yaitu jawaban terhadap pertanyaan orang Farisi
   mengenai kedatangan kerajaan itu, dan percakapan di bukit Zaitun. Matius
   menambahkan banyak materi eskatologis, beberapa dari antaranya paralel
   dengan Lukas dan tiga perumpamaan eskatologis yang hanya terdapat dalam
   Injil Matius.

   Dari dua fakta ini jelas bahwa dalam percakapan di Bukit Zaitun pun tidak
   melaporkan khotbah Yesus yang utuh. Ini bukan berarti bahwa dalam
   percakapan di Bukit Zaitun itu Yesus tidak membahas masalah eskatologis;
   Ia pasti membahasnya. Namun, jelaslah bahwa ketiga laporan dari khotbah
   ini dalam bentuknya yang sekarang, adalah hasil suntingan para penginjil
   dengan mempergunakan tradisi-tradisi yang ada. Ini terbukti dengan fakta
   bahwa Markus 13:9b-12 tidak terdapat dalam Matius, tetapi justru dalam
   Matius 10:17-21, yaitu dalam pembicaraan tentang pengutusan Injil kepada
   kedua belas murid. Sekali lagi perikop pendek dalam Matius 24:26-28
   ternyata juga terdapat dalam Q dan juga dalam Lukas 17:23-24.

   Fakta kedua bahkan menjadikan persoalan itu lebih rumit. Sesuai dengan
   Markus 13:4 murid-murid mengajukan pertanyaan berganda kepada Yesus: Kapan
   Bait Allah itu akan dihancurkan, dan apakah yang akan menjadi tanda "kalau
   semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Ada sedikit keragu-raguan
   tetapi murid-murid itu berpendapat bahwa penghancuran Bait Allah itu
   adalah salah satu kejadian yang menyertai akhir zaman dan kedatangan
   kerajaan eskatologis Allah. Matius menafsirkan pertanyaan murid-murid itu
   meliputi dua kejadian ini:

   • Matius 24:3, "Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah
   murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata
   mereka: 'Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah
   tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?'" - Textus Receptus,
   "kathêmenou [duduk] de [ketika] autou [dia] epi [di atas] tou orous
   [bukit] tôn elaiôn [Zaitun] prosêlthon [datanglah] autô [-Nya] hoi
   mathêtai [murid-murid] kat [untuk] idian [dengan Dia sendiri] legontes
   [bercakap-cakap] eipe [berkata] hêmin [kepada mereka] pote [kapan] tauta
   [itu] estai [terjadi] kai [dan] ti [apa] to sêmeion [tanda] tês sês [-Mu]
   parousias [kedatangan] kai [dan] tês sunteleias [kesudahan] tou aiônos
   [dunia]"

   Pertanyaan adalah: Apakah Yesus, seperti halnya murid-murid, mengharapkan
   kebinasaan Bait Allah dan akhir zaman akan segera terjadi?

   Persoalan itu makin dipersulit dengan kenyataan bahwa kedua kejadian ini
   kelihatannya saling kait-mengait dalam ketiga laporan itu, meskipun yang
   paling menonjol jelas dalam Matius adalah eskatologi dan dalam Lukas
   adalah historis. Ketiga Injil menghubungkan kedatangan Anak Manusia dalam
   awan-awan dengan kuasa dan kemuliaan besar untuk mengumpulkan umat-Nya
   dalam kerajaan eskatologis. Dapat dipastikan bahwa "kesengsaraan besar"
   menunjuk kepada "masa celaka mesianis" yang berakar dalam Perjanjian Lama.

   • Markus 13:19, "Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang
   belum pernah terjadi sejak awal dunia, yang diciptakan Allah, sampai
   sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi." - Textus Receptus, "esontai
   [akan terjadi] gar [sebab] hai hêmerai [pada masa] ekeinai [itu] thlipsis
   [siksaan] hoia [seperti] ou [tidak] gegonen [terjadi] toiautê [seperti
   ini] ap [sejak] archês [awal] ktiseôs [penciptaan] hês [yang] ektisen
   [diciptakan] ho theos [Allah] heôs [hingga] tou nun [sekarang] kai [dan]
   ou mê [tidak akan] genêtai [terjadi]"

   • Yeremia 30:7, "Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya;
   itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan dari
   padanya." - "hoi ki gadol [alangkah hebatnya] heyom [hari itu] hehua
   me'ayin [sehingga] kemehu we'eth [waktu] tsarah [kesusahan] hayah
   leya'aqov [bagi Yakub] wememeneh yasya' [diselamatkan]

   • Daniel 12:1, "Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar
   itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu
   kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada
   bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan
   terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab
   itu." - "webe'eth [pada waktu itu] hehi' y'amad [muncul] miyka'el
   [Mikhael] hesar [pemimpin] hegadol [besar] he'amad [mendampingi] 'al-beni
   [anak-anak] 'amek [bangsamu] wehayah 'eth [waktu] tsarah [kesesakan]
   'asyer le'-nehayah mehiot gowi [bangsa-bangsa] he'eth [pada waktu itu]
   hehi' webe'eth [tetapi pada waktu itu] hehi' yimalat [terluput] 'amek
   [bangsamu] kol-henmatsa' [didapati] kathab [tertulis] becepher [dalam
   Kitab itu]"

   Identitas "Pembinasa keji" dalam Markus 13:14 lebih sulit. Kata yang
   diterjemahkan "keji" (Yunani 'bdelugma') dalam Perjanjian Lama dipakai
   untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan berhala. Frase ini dipakai
   dalam Daniel 11:31, yaitu pencemaran mezbah oleh Antiochus Epiphanes pada
   tahun 167 sebelum Masehi. Frase ini juga dipakai dalam Daniel 12:11, di
   mana lebih memungkinkan bahwa hal itu menunjuk kepada antikristus
   eskatologis. Frase dalam Percakapan di Bukit Zaitun itu biasanya dipahami
   sebagai satu referensi pada antikristus.

   Barangkali kasus yang kuat untuk pengertian frase ini menunjuk kepada
   pencemaran pelataran suci oleh prajurit Romawi dengan membawa lambang
   kekafiran mereka. Bagaimanapun juga, beberapa peringatan Tuhan Yesus lebih
   sesuai dengan situasi historis daripada situasi eskatologis. Misalnya,
   peringatan untuk melarikan ke pegunungan, cepat-cepat, dan agar berharap
   bahwa siksaan itu tidak terjadi dalam musim dingin ketika wadi-wadi
   banjir, dapat dikaitkan kepada situasi historis, tetapi sulit diterapkan
   pada siksaan yang universal yang didatangkan oleh antikristus eskatologis.

   [bersambung]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.