Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

इतुके नाजुक आपुले नाते,
मनी एक-मेकाच्या रहाते,
माझे हसने तुझ्या ओठी,
तुझे हसने माझ्या ओठी दिसते....


अवचित सामोरी येउनी,
मागल्या जन्माचे नाते ओळखुनी,
अनोळखी सारखे वागत होतो,
ओळख आता पटुनी,
का पहावे आपण मागे वळूनी....
नाते नाही या जन्माचे,
ओळख वाटे कोणा दुसऱ्या युगाचे,
शब्द आपले आपणच जपले,
भावनाही आपणच स्वतहाला आवरे...

नाव नाही, नको वाटे या नात्याला,
बघून हसने एक-मेका येता-जात्याला,
समोर नसूनही डोळ्यात बघून बोलने,
समोर येता नजर हये सोबत खाली पड़ते

Group Information

 • 4
 • Friends
 • Aug 21, 2010
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History