Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

*** JAIL Goes Foreign

Expand Messages
 • jail4judges
  TQT_old Dear JAILers: We thought you might be interested in the fact that JAIL4Judges has hit the foreign news. Just pan down through the unintelligible report
  Message 1 of 1 , Aug 5, 2000
   TQT_old
    
   Dear JAILers:
       We thought you might be interested in the fact that JAIL4Judges has hit the foreign news. Just pan down through the unintelligible report and look for familiar English names and words. You will find this exciting.
    
   -Ron- 

   08/31/1999

   1609

   Cali: "Boû Tuø Caùc Quan Toøa" Chaám Döùt Laïm Duïng Phaùp Lyù

    

   CALI (VB-nn).-"Jail 4 Judges" laø moät loái chôi chöõ (Jail laø boû tuø, nhöng ôû ñaây noù laø chöõ vieát taét cuûa boán chöõ Judicial Accountability Initiative Law) moät döï luaät nhaém ñöa ngaønh tö phaùp Cali vaøo traùch nhieäm, do moät nhoùm ngöôøi ôû Los Angeles khôûi xöôùng, hy voïng seõ ñöa vaøo cuoäc boû phieáu naêm tôùi taïi California.
   Ngöôøi laõnh ñaïo nhoùm naøy laø muïc sö Baptist Ronald Branson. OÂng Branson noùi raèng, vôùi nhaän ñònh cuûa oâng, "thì ngaønh tö phaùp ñaõ hoaøn toaøn xuoáng doác vaø coâng lyù laø moät caùi gì ñaõ tuyeät chuûng."
   Muïc sö Branson caàn phaûi xin ñöôïc 670.816 chöõ kyù tröôùc ngaøy 6 thaùng Gieâng 2000 môùi coù theå ñöa ñöôïc döï aùn cuûa oâng vaøo cuoäc baøu cöû trong naêm tôùi. OÂng hy voïng seõ thu ñöôïc hôn moät trieäu chöõ kyù. Moät trong nhöõng ngöôøi lieân minh vôùi oâng laø luaät sö Gary Zerman, moät ngöôøi ñaõ haønh ngheà luaät trong 15 naêm, vaø raát phieàn böïc vì söï nhuõng laïm vaø khoâng ñaùng tin cuûa neàn tö phaùp ôû Cali, vaø noùi chung ôû nhieàu nôi khaùc nöõa.
   Nhoùm "Jail 4 Judges" keâ ra moät soá tröôøng hôïp sau ñaây, taát caû chæ xaûy ra trong thaùng 8.1999:
   - Hoâm 4 thaùng 8, moät quan toøa ôû tieåu bang New Jersey phaùn quyeát raèng Toå chöùc Höôùng Ñaïo Hoa Kyø ñaõ vi phaïm luaät choáng kyø thò cuûa tieåu bang che chôû nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi. Neáu Toái Cao Phaùp Vieän khoâng baùc boû söï phaùn quyeát naøy, thì roài Höôùng Ñaïo Myõ seõ phaûi baét caùc hoäi vieân thuù nhaän mình coù ñoàng tính luyeán aùi hay khoâng.
   - Hoâm 24 thaùng 8, moät thaåm phaùn lieân bang ôû Ohio ñöa ra moät aùn leänh noùi raèng chöông trình hoïc cuûa tieåu bang ñaõ vi phaïm chuû tröông taùch rôøi toân giaùo vaø chính quyeàn cuûa tieåu bang.
   - Hoâm 25 thaùng 8, taïi Phoenix, Arizona, moät quan toøa ñaõ ra leänh ñem moät beù gaùi 14 tuoåi ra khoûi tieåu bang ñeå phaù thai, vì luaät Arizona khoâng cho pheùp phaù thai sau 20 tuaàn leã coù baàu.
   Treân ñaây chæ laø 3 tröôøng hôïp xaûy ra noäi trong moät thaùng. Muïc sö Branson cho raèng haøng traêm tröôøng hôïp khaùc ñaõ xaûy ra. Ngöôøi hôïp taùc vôùi oâng laø luaät sö Zerman ñöa ra moät soá tröôøng hôïp khaùc:
   - Cöïu quan toøa George Trammel cuûa Toøa thöôïng thaåm Pomona ñaõ phaûi töø chöùc vì nhaân nhöôïng vôùi moät toäi phaïm, sau khi ñöôïc vôï cuûa toäi phaïm naøy daâng hieán tình duïc. OÂng Toøa naøy cho tôùi nay khoâng bò Luaät phaùp Cali xeùt xöû gì caû.
   - Naêm 1996, moät vuï tham nhuõng lôùn xaûy ra taïi Toøa Thöôïng Thaåm San Diego, maø khoâng coù ai xeùt xöû, ñeán noãi caùc thaåm phaùn lieân bang phaûi döïa vaøo luaät RICO (Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act) ñeå can thieäp. Ñoù laø vuï thaåm phaùn San Diego Michael Greer thuù nhaän ñaõ aên hoái loä 75.000 myõ kim cuûa moät luaät sö. Sau khi thuù nhaän, oâng naøy chæ bò treo gioø. Ba thaåm phaùn vaø luaät sö G. Dennis Adams vaø James Marcus vaø Patrick Frega ñaõ bò keát toäi, nhöng vaøo thaùng 6.1999, Toøa Phaù AÙn Ninth Circuit laïi tha boång hoï. Hieän caû ba töï do theo ñuoåi cuoäc phaù aùn.
   Muïc sö Branson kòch lieät leân aùn vieäc laøm cuûa UÛy Ban Tö Phaùp tieåu bang Cali, laø UÛy ban coù nhieäm vuï ñieàu tra nhuõng laïm trong ngaønh tö phaùp (Commission on Judicial Performance). OÂng ñöa ra baûn quan saùt "10 naêm laøm vieäc cuûa UÛy ban Tö Phaùp":
   - Trong 1174 vuï sai traùi bò pheâ bình, toá caùo ñöa leân, UÛy ban naøy xeùt 1001 vuï khoâng coù caên baûn. Soá coøn laïi, khoâng moät ai bò thuyeân chuyeån, maát chöùc, chæ coù 10 quan toøa bò khieån traùch rieâng, 4 quan toøa bò khieån traùch coâng khai, moät quan toøa bò kieåm soaùt, vaø hai töø chöùc. Chæ coù vaäy cho 1174 vuï caùc quan toaøn bò toá ñuû thöù toäi.
   Trong 2 naêm 1997, 1998, coù tôùi 9529 vuï quan toøa beâ boái, nhuõng laïm, chæ coù 7 quan toøa bò rôøi chöùc maø thoâi.
   Muïc sö Branson noùi raèng neáu döï aùn Jail 4 Judges trôû thaønh luaät, thì Tieåu bang Cali seõ coù 3 Ñaïi Boài Thaåm Ñoaøn, moãi boài thaåm ñoaøn coù 25 ngöôøi, vaø nhieäm vuï cuûa hoï laø ñieàu tra, coù quyeàn phaùn quyeát, vaø boû tuø nhöõng quan toøa beâ boái. Toái cao Boài thaåm ñoaøn naøy cuõng coù quyeàn caùch chöùc caùc quan toøa sau 3 laàn vi phaïm. Khoâng moät luaät sö, thaåm phaùn naøo ñöôïc môøi vaøo Toái cao Boài thaåm ñoaøn.
   Soá tieàn caàn coù ñeå ñieàu haønh 3 Toái cao Boài thaåm ñoaøn naøy laø 17 trieäu myõ kim moät naêm. Tieàn naøy laáy ôû ñaâu ra? Muïc sö Branson noùi: caét moät nöûa boång loäc veà höu cuûa caùc quan toøa phaïm toäi; haï löông quan toøa 2.5% laø coù ñuû.
   Luaät sö Phil Putman cuûa Huntington Beach tin raèng neáu cöû tri Cali chaáp thuaän döï aùn naøy, caùc quan toøa Cali seõ baùc boû, nhöng caùc quan toøa lieân bang seõ chaáp thuaän. Vaø ñoù laø keát quaû sau cuøng.
   Dö luaän tin raèng cuoäc vaän ñoäng cuûa muïc sö Branson seõ thaønh coâng, vì ngoaøi oâng ra, hieän coù nhieàu toå chöùc  do söï laïm duïng cuûa caùc quan toøa- ñaõ thaønh laäp nhöõng nhoùm theo doõi, nhö Judiciary Selection Monitoring, Coalition for Judicial Restraint, Eagle Forum, Court Watch, Legal Watch...nghóa laø coù raát nhieàu ngöôøi ñang choáng laïi heä thoáng tö phaùp ñaày beâ boái, tham nhuõng vôùi caùc quan toøa töï toân töï taùc.
   Muïc sö Branson keâu goïi söï hoã trôï cuûa moïi ngöôøi. Ñòa chæ 11304 Chandler Blvd., United 207, North Hollywood, CA 91603. Phone: (818) 386-5804.

   VIEÄT BAÙO ONLINE
   201 N  Sullivan St., Santa Ana, CA 92703
   Tel:(714)  836-7060
   Fax: (714) 836-0539

   Hosted by VNVN.NET - 1999

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.